Tufan Gündüz

Tarih Profesörü, Araştırmacı Yazar, Akademisyen

Doğum
11 Mayıs, 1964
Eğitim
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümü
Burç

Akademisyen, Tarih Profesörü, Araştırmacı Yazar.  11 Mayıs 1964 tarihinde Kayseri’nin Tomarza ilçesinde dünyaya geldi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümü (1987) mezunudur.

1996 yılında ‘’Bozulus Türkmenleri 1540-1640’’ adlı tezi ile doktorasını tamamladı. 2006 yılında Doçent unvanını, 2011 yılında Profesör unvanı aldı.

Prof. Dr. Tufan Gündüz’ün Türkmenler hakkında pek çok akademik makalesi bulunmaktadır. Osmanlı Devleti ve Safeviler döneminde Türkmen aşiretleri üzerinde önemli araştırmalar yapmıştır.

Prof. Dr. Tufan Gündüz, halen Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Farsça ve İngilizce biliyor. 2018 yılı Halil İnalcık Tarih Ödülüne layık görülmüştür.

Birçok televizyon programına konuk olarak katılmış olan Prof. Dr. Tufan Gündüz, TRT 1’de yayımlanan “3’te 3” adlı tarih yarışması programının da uzman danışmanıdır.

 

KİTAPLARI:

 

Telif Eserleri:

 

Anadolu’da Türkmen Aşiretleri (2008), XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Danişmendli Türkmenleri (2005), Tuzlanski, Bijelinski i Srebrenički SIDŽIL 1641-1883 (Tuzla 2008, (Bosna Hersek), Bozkırın Efendileri –Türkmenler Üzerine Makaleler (2009, 2012), Son Kızılbaş Şah İsmail (2010), Nisanın 2 Günü (Hikâye, 2011), Allahimanet Bosna, Boşnakların Osmanlı Topraklarına Göçü 1879-1912, (2012), Kızılbaşlar Tarihi -Tarih-i Kızılbaşan (2015), Kızılbaşlar Osmanlılar Safeviler (2015), Büyük Olayların Kısa Tarihi 2 (2016), Kur’an ve Kılıç – Türkler Nasıl Müslüman Oldu (2018), Tarih Bizi Çağırıyor (Pelin Çift ile, 2018), Dede Korkut Destanları (100 Temel Eser, 2018)

 

Çeviri ve Notlar:

 

Josaphat Barbaro, Anadolu’ya ve İran’a Seyahat (2005), Uzun Hasan-Fatih Mücadelesi Döneminde Doğu’da Venedik Elçileri, Caterino Zeno ve Ambrogio Contarini’nin Seyahatnâmeleri (2006), Seyyahların Gözüyle Sultanlar ve Savaşlar, Giovanni Maria Angiolello, Venedikli Bir Tüccar, Vincenzo D’Alessandri’nin Seyahatnâmeleri (2007).

 

Editörü Olduğu Kitaplar:

 

Osmanlı Tarihi El Kitabı (2012), Osmanlı Teşkilat Tarihi (2012), Yeni ve Yakınçağlarda Türk Devletleri (A.Ü. Açık Öğretim Fakültesi Ders Kitabı, 2013).

 

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

 

(SCİ, SOC, AHCI kapsamında taranan dergilerde yayımlanan)

 

Şah İsmail’in Eşi Taçlı Hanım, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırmaları Dergisi, sayı 51, s. 223-233.

XIX. Yüzyılın Sonlarında Tuzla Ve Çevresinde Sosyal Hayata Dair Gözlemler (1878-1883), Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırmaları Dergisi, sayı 50, s. 137-150.

Hace Bektaş Veli’nin Yol Arkadaşı Kolu Açık Hacım Sultan, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırmaları Dergisi, sayı 55, s. 71-95. (Ankara 2010)

Sofyalı Balı Efendi’nin Safevilere Dair Rüstem Paşa’ya Gönderdiği Mektup, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırmaları Dergisi, sayı 56, s. 203-210 (Ankara 2010)

 

 

TDV İslam Ansiklopedisi’ne Yazdığı Maddeler:

 

Kahramanmaraş, Kars, Konar-Göçer, Safeviler, Şah, Şah İsmail, Şah Tahmasb, Tekelü.

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleleri:

 

Oguzs/Turkmens, TURKS c.I, Ed. Hasan Celal Güzel-C.Cem Oğuz-Osman Karatay, Ankara 2002, s.463-475. (Bu makale TÜRKLER c.II’de ve Genel Türk Tarihi adlı eserlerde Türkçe olarak da yayınlanmıştır).

Türkmen Adına Dair Bazı Fikirler, G.Ü.Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, s. II, Ankara 1999, s.21-26

Tufan GÜNDÜZ-Kadir KASALAK, II.Osman’ın Hotin Seferi, OTAM, c XIV, Ankara 2003, s. 129-144. Bu makale Polonya’da yayınlanan WOJSKO I WYCHOWANIE (12/99 issn 0867-1400 indeks 381519 Cena 3 zt) Lehçe olarak da yayınlanmıştır.

Osmanlı Tarih Yazıcılığı’nda Türk ve Türkmen İmajı, OSMANLI, Editörler: Kemal Çiçek-Cem Oğuz, c. VII, s. 92-97.

Osmanlı Ekonomisi İçinde Konar-Göçerler, 60. İlim ve Fikir yılında Prof.Dr.Kâzım Yaşar Kopraman’a Armağan, Ankara 2003, s. 358-366.

Anadolu Selçukluları ve Türkmenler, Anadolu Selçuklu ve Beylikler Medeniyeti, Ankara 2007. Ed.Prof.Dr.Ahmet Yaşar Ocak.

Safevi Dönemi Kaynaklarına Dair Kısa Bir Değerlendirme, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2009), c. 29, s. 498-510. (6p)

 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunduğu ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler:

 

Kırıkkale Havalisinde Türkmen Köyleri, Karakeçili II. Uluslararası Kültür Şenliği ve Anadolu’nun Türkleşmesinin Sosyo-Kültürel Boyutları Paneli, 13-14-15 Eylül 1996, s. 43-51

Kayseri’de Mezraaların Köye Dönüşmesinde Konar-Göçer Aşiretlerin Rolü, II.

Kayseri ve Çevresi Tarih Sempozyumu, 16-17 Nisan 1998, Yayına Haz. Ali Aktan-Ayhan Öztürk, Kayseri 1998, s. 183-192.

Bozulus Ne İdi? Anadolu’da ve Rumeli’de Yörükler ve Türkmenler Sempozyumu Bildirileri, Ankara 2000.

Köyden Kasabaya: Gülşehir’in Doğuşunun Hikayesi, İ.Ü.Edebiyat Fakültesi

Tarih Araştırma Merkezi, Anadolu’da Tarihi Yollar ve Şehirler Semineri 21 Mayıs 2001, Bildiriler, İstanbul 2002, s. 171-177.

Dulkadirli Türkmenleri, I. Kahramanmaraş Sempozyumu Bildirileri, İstanbul 2006.

Rakka’dan Sivrialan’a: Türkmen Tarihi Araştırmaları ve Yeni Gözlemler, II.

Kayseri ve Çevresi Bilgi Şöleni Bildirileri, Kayseri 2007.

Şeyh Haydar ve Şeyh Cüneyd’in Faaliyetlerinin Anadolu Türkleri Üzerinde Etkisi, XV.Türk Tarih Kongresi’nde Bildiri olarak sunulmuş ve özeti, Bildiri Özetleri adlı kitap içinde yayınlanmıştır

Cengiz Orhonlu ve Osmanlı İskân Tarihine İlişkin Çalışmaları, Notlar XV; – Osmanlı’da Nüfus ve İskân Politikaları- İstanbul 2009, s.55-76.

Kınık Boyu ve Anadolu’da Kınık Yerleşmeleri, I.Selçuklu Sempozyumu, Kayseri

2010.

Tarih Bölümlerinin Programlarına Dair, Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de

Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu, ANKARA 18-20 Mart 2010.

Kızılbaşlık: Anadolu Türkmenlerinin Yeni İmajı, II. Dede Kargın Ve

Türkmenler Sempozyumu, Urfa 2010.

12-Tufan GÜNDÜZ, Mustaf Ali’nin Künhü’l-Ahbar Adlı Eserinde Safevilere Dair Bilgiler, Tarihçi Mustafa Ali Çalıştayı, Ankara/28-29 Nisan2011.

Osmanlı-Safevi İlişkileri Perspektifinde Türkmen Aşiretleri, XVI. Türk Tarih

Kongresi, Eylül 2010.

Boşnakların Osmanlı Topraklarına Göçü ve İlk Göçmenler, Uluslararası Üç Deniz Havzası Ülkelerinde Ortak Yönetim Kültürü ve Yeniden Yapılanma Sorunları Sempozyumu,

İstanbul Mayıs 2011.

Konar Göçerlikten Yerleşikliğe Geçiş Süreci Üzerine Eleştirel Değerlendirme,

Türk Kültürünün Gelişme Çağları II, X-XIII. Yüzyıllarda Merkezi Avrasya’dan Ön Asya’ya Yeni Açılımlar Sempozyumu, 20-22 Nisan 2012. Kazakistan.

Bosna-Hersek’te Osmanlı Topraklarına Göç Tartışmaları, Balkan Savaşlarının 100. Yılında Büyük Göç ve Muhaceret Edebiyatı Sempzoyumu, 14-16 Aralık 2012 SaraybosnaBosna-Hersek.

Şah İsmail’in Kimliği: Rum İle Turan Arasına Sıkışan Dini ve Siyasî Tanımlamalar, Şah İsmail ve Yavuz Sultan Selim Sempozyumu, 5-6 Nisan 2013. Bakü/Azerbaycan.

Avusturya İdaresi Döneminde Saraybosna’da Bir Türkçe Gazete: Vatan. İşbirlikçi mi Vatansever mi? IBAC International Balkan Anual Conferense 2013, 10-14 Ekim 2013, Saraybosna/Bosna-Hersek.

 “Bosna’ya Geri Dönen Boşnak Göçmenlerin Türkler ve Anadolu Hakkındaki Görüşleri”, I. Uluslararası Balkanlar ve Göç Kongresi, 5-7 Aralık 2012 İstanbul.

 

KAYNAKÇA: Prof. Dr. Tufan Gündüz (turkiyat.hacettepe.edu.tr, 20.03.2019), Prof. Dr. Tufan Gündüz’ün hayatına ilişkin bilgiler (hürriyet.com.tr, 20.03.2019), Prof. Dr. Tufan Gündüz kitapları (idefix.com, kitapyurdu.com, Babil.com. dr.com, 20.03.2019).

 

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör