Ahmet Yaşar Ocak

Tarih Profesörü, Araştırmacı Yazar, Akademisyen, Tarihçi

Doğum
12 Nisan, 1946
Eğitim
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
Burç

Tarihçi, akademisyen, tarih profesörü. 12 Nisan 1946, Yozgat doğumlu. Yozgat Gazi Paşa İlkokulu (1956), Yozgat İmam Hatip Okulu (1963), İstanbul Bakırköy Lisesi (fark ders sınavlarını vererek), İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü (1967), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü (1971) mezunu. Bir süre Ankara İmam Hatip Lisesinde öğretmenlik (1971-72) yaptı.

1972’de Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi (Edebiyat Fakültesi) Tarih Bölümüne asistan olarak girdi. Yüksek lisansını “Osmanlı İmparatorluğunda Zâviyeler: XIV.-XVII. Yüzyıllar” adlı tezi ile 1974’te aynı üniversitede tamamladı. Doktorasını “La Revolte des Babais: Un Mouvement Socio-religieux en Anatolie au XIIIe Siecle (XIII. Yüzyılda Anadolu’da Dinî-Sosyal Bir Hareket: Baba Resul İsyanı)” adlı tezi ile 1978’de Strasbourg Üniversitesi Beşerî Bilimler Fakültesinde verdi.

1978’de HÜ Tarih Bölümüne öğretim görevlisi olarak atandı. 1983’te tamamladığı “Bektaşi Menakıbnâmelerinde İslâm Öncesi İnanç Motifleri” başlıklı tezi ile doçent oldu, 1988’de profesörlüğe yükseldi. 1993-97 yılları arasında HÜ Türkiyat Araştırmaları Merkezi başkanlığı görevini yürüttü. 1998’den itibaren Brill (Leiden) Yayınevinin Halil İnalcık ve Suraiya Faroqhi yönetiminde yayımlamakta olduğu The Ottoman Heritage dizisinin, 1997’den itibaren Journal of the History of Sufism dergisinin danışma kurulu üyeliğinde bulundu. Çalışmalarını HÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde öğretim üyesi olarak sürdürdü. Çalışma alanları, Türk tarihi çerçevesinde İslâm alanının özellikle Selçuklu ve Osmanlı dönemleri, Heterodoksi, Alevîlik ve Bektaşîliktir.

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü ve İLESAM üyesidir.

 

Makaleleri:

 

“Millî Mücadele’de Çapanoğlu İsyanı” başlıklı ilk makalesi Türk Kültürü Araştırmaları dergisinde yer almıştı (cilt: VII-X, 1973). Türkoloji ve tarih konularındaki diğer makaleleri yurtiçi ve yurtdışındaki pek çok akademik dergide, ayrıca Türk Yurdu, Türkiye Günlüğü, Tarih Enstitüsü Dergisi, Türk Kültürü, Osmanlı Araştırmaları (The Journal of Ottoman Studies), Belleten, Türk Dili, İslâmî Araştırmalar, Toplumsal Tarih, Cem vb. dergilerde yayımlandı. Osmanlı, Türk Tarihi, The Turks, Osmanlı Uygarlığı, Ottoman Civilisation kitaplarına bölüm; İslâm Ansiklopedisi, TDV İslâm Ansiklopedisi, The Persian Encyclopedia of Islam, Lexicon Des Mittelalters için madde yazdı.

 

Ödülleri:

 

 

Türk Sufiliğine Bakışlar adlı eseriyle 1996 Türkiye Yazarlar Birliği Araştırma Ödülü ile 1997 Hacettepe Üniversitesi Bilim Ödülünü, Osmanlı Toplumunda Zındıklar ve Mülhidler adlı çalışmasıyla da 1998 Türkiye Yazarlar Birliği Araştırma Ödülünü aldı.

2019 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde; "Sosyal Bilimler" dalındaki ödülün "tarih ve kültür tarihçiliğine yaptığı katkıları, İslam tarihindeki tasavvufi grup, kişi ve yapıları sosyal tarih perspektifinden titizlikle inceleyen akademik çalışmaları dolayısıyla" Ahmet Yaşar Ocak'a verilmesi uygun bulundu.

 

ESERLERİ:

 

Babaîler İsyanı (1980; Babailer İsyanı yahut Aleviliğin Tarihsel Altyapısı adıyla gen. 1996), Sufilik Geleneğinin Efsanevi Öncüsü: Veysel Karani ve Üveysilik (1982), Bektaşî Menakıbnâmelerinde İslâm Öncesi İnanç Motifleri (1983; 2. bas. Alevi ve Bektaşi İnançlarının İslâm Öncesi Temelleri adıyla, 2000), Elvan Çelebi / Menakıbu’l-Kudsiyye fi Menasibi’l-Ünsiyye (İsmail E. Erünsal ile, 1984), Türk Halk İnançlarında ve Edebiyatında Evliya Menkıbeleri (1984; 2.bas. Kültür Tarihi Kaynağı Olarak Menâkıbnâmeler: Bir Metodoloji Denemesi adıyla, 1990), İslâm Türk İnançlarında Hızır Yahut Hızır-İlyas Kültü (1985), La Révolte de Baba Resul ou la Formation de l’Hétérodoxie Musulmane en Anatolie ou XIIIe Siécle (1989), Türk Folklorunda Kesik Baş Kültü: Tarih ve Folklor İlişkisinden Bir Kesit (1989), Osmanlı İmparatorluğunda Marjinal Sûfilik: Kalenderiler (1992), Türk Sûfiliğine Bakışlar (1996), Türkler Türkiye ve İslâm: Yaklaşım Yöntem ve Yorum Denemeleri (1997), Osmanlı Toplumunda Zındıklar ve Mülhidler Yahut Dairenin Dışına Çıkanlar (15.-17. Yüzyıllar) (1998), Sarı Saltık: Popüler İslâm’ın Balkanlar’daki Destânî Öncüsü (2003).

 

KAYNAKÇA: Vitrindekiler (Cumhuriyet Kitap, 16.7.1998), Vitrindekiler (Cumhuriyet Kitap, 9.9.1999), Tufan Gündüz / Osmanlı Toplumunda Zındıklar ve Mülhidler (Virgül, sayı: 23, Ekim 1999), İhsan Işık / Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007) – Ünlü Bilim Adamları (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 2, 2013) - Encyclopedia of Turkey’s Famous People (2013), 'Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahipleri açıklandı (aa.com.tr, 25.11.2019).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör