GİZLİLİK

GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

 

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası (Bundan böyle “Politika” olarak anılacaktır.) www.biyografya.com sitesi (bundan böyle “Site” olarak anılacaktır.) kullanıcılarına (Bundan böyle “Üye” ya da ”Ziyaretçi” olarak anılacaktır.), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), hukuki dayanağını ondan alan ikincil mevzuat ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları (Hepsi birlikte bundan böyle “Veri Koruma Mevzuatı” olarak anılacaktır.) uyarınca bilgilendirme yapmak amacıyla kişisel verilerin kullanımına ve işlenmesine ilişkin koşulları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. Çerez Politikası, işbu Politika’nın ayrılmaz bir parçasıdır.

1.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Bağdat Caddesi 62/5 Kadıköy / İstanbul adresinde bulunan Aforizma Reklam Medya Ltd. Şti. (Bundan böyle “Biyografya” olarak anılacaktır.), KVKK kapsamında Veri Sorumlusu’dur.

Biyografya, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi bu sayfada açıklandığı çerçevede; kaydedecek, saklayacak, güncelleyecek ve Veri Koruma Mevzuatı’nın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklayabilecek, sınıflandırabilecek ve KVKK uyarınca işleyebilecektir.

Biyografya tarafından işlenen kişisel verileriniz Veri Koruma Mevzuatı’na uygun şekilde her türlü idari ve teknik güvenlik önlemi alınarak, yetkisiz erişime izin verilmeden güvenli şekilde saklanmaktadır.

Kişisel verilerin işleme amaçları

Biyografya tarafından, Site’yi ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, tarihi, görüntülenen sayfalar) Gizlilik Kurallarına bağlı kalınarak, Kullanıcılara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Bu kişisel bilgiler sadece Biyografya bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak, Site’nin kullanıcılarına sunduğu deneyimi ve Site’yi geliştirme amacıyla ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile hukuki dayanağını bu düzenlemelerden alan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat kapsamında işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek için;

Bankacılık ve Elektronik Ödeme alanında zorunlu olan ödeme sistemleri, elektronik sözleşme veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak için; kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği ilgili makam ve kamu görevlilerine bilgi verebilmek için Veri Koruma Mevzuatı’na uygun olarak işlenmektedir.

Kişisel verilerin toplanma şekli

Kişisel veriler, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde kişisel verileri kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.

KVKK’nın 3. ve 7. Maddeleri uyarınca geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler kişisel veri olarak kabul edilmeyecektir.

Kişisel veriler Site üzerinden, formlar aracılığıyla ad, soyad, TC kimlik numarası, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgiler ile; kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri şeklinde; kağıt üzerindeki formlar,  dijital pazarlama gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamdan; ayrıca farklı kanallardan dolaylı yoldan elde edilen, web sitesi, blog, yarışma, anket, oyun, kampanya ve benzeri amaçlı kullanılan (mikro) web sitelerinden ve sosyal medyadan elde edilen veriler, e-bülten okuma veya tıklama hareketleri, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformlarından paylaşıma açık profil ve verilerden elektronik ortamda toplanmaktadır.

Veri Sahibinin Hakları

KVKK’nın 11.maddesi uyarınca veri sahipleri,

·         Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·         Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·         Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Veri sahipleri kanunda belirtilen söz konusu haklarını, talep edilen hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep edilen hususun açık ve anlaşılır olması, talep edilen konunun başvuru sahibi ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve yetkisini belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğin tevsik edici belgelerin eklenmesi halinde kullanabileceklerdir. Biyografya söz konusu talepleri, ilgili kişinin başvurusunu müteakip 30 (otuz) gün içinde cevaplandırmakla yükümlüdür.

2.GİZLİLİK VE GÜVENLİK

Site üzerinden veya e-posta ile gerçekleştirilen onay sürecinde, Üyelerimiz tarafından mağazamıza elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgiler, Üyelerimiz ile yaptığımız “Kullanıcı Sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında (resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlar hariç olmak kaydıyla) üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmayacaktır.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve verilen hizmet ile ilgili çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesi için, Biyografya, Üyelerinin IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktadır.

Biyografya, kişisel bilgileri, gerektiğinde Kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. Biyografya tarafından talep edilen bilgiler veya Kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Site üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; Biyografya’nın işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, üyelerimizin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

Biyografya, bazı dönemlerde müşterilerine ve Üyelerine, onların istekleri doğrultusunda veya Üyelik Sözleşmesi’nin ifası doğrudan ilgili olması kaydıyla, kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon teklifleri gönderebilir. Üyelerimiz bu gibi bilgileri alıp almama konusunda üye olurken/ üye girişi yaptıktan sonra hesap bilgileri bölümünden/kendisine gelen bilgilendirme iletisindeki link ile tercihini Biyografya’ya bildirebilir.

Biyografya, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca Biyografya’nın kişisel verileri doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için kullanıcıların doğru ve güncel verilerini paylaşması veya web sitesi / mobil erişim üzerinden söz konusu bilgiler değiştiği takdirde güncellemesi gerekmektedir.

Biyografya, Gizlilik Politikası hükümlerini, mevzuat değişikleri ve sair sebeplerle dilediği zaman değiştirebilir. Söz konusu değişiklikler sitede yayınladığı tarihten itibaren hüküm ifade eder.

Biyografya, alışveriş sitelerimizden alışveriş yapan kredi kartı sahiplerinin güvenliğini ön planda tutmaktadır. Kredi kartı bilgileriniz sunucularımızda saklanmamaktadır.

Alışveriş sırasında kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler 128 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaştırılır. Kartın kullanılabilirliği onaylandığı takdirde alışverişe devam edilir. Kartla ilgili hiçbir bilgi tarafımızdan görüntülenemediğinden ve kaydedilmediğinden, üçüncü şahısların herhangi bir koşulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmiş olur.

Online olarak kredi kartı ile verilen siparişlerin ödeme/fatura/teslimat adresi bilgilerinin güvenilirliği Biyografya tarafından Kredi Kartları Dolandırıcılığı’na karşı denetlenmektedir. Bu yüzden, ilk defa sipariş veren kullanıcıların siparişlerinin tedarik ve teslimat aşamasına gelebilmesi için öncelikle finansal ve adres/telefon bilgilerinin doğruluğunun onaylanması gerekmektedir. Bu bilgilerin kontrolü için gerekirse kredi kartı sahibi müşteri ile veya ilgili banka ile irtibata geçilebilir.

Üye olurken verilen tüm bilgilere sadece siz ulaşabilir ve siz değiştirebilirsiniz. Üye giriş bilgilerinizi güvenli koruduğunuz takdirde başkalarının sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Bu amaçla, üyelik işlemleri sırasında 128 bit SSL güvenlik alanı içinde hareket edilir. Bu sistem kırılması mümkün olmayan bir uluslararası bir şifreleme standardıdır.

Açık adres ve telefon bilgilerinin belirtildiği internet alışveriş siteleri günümüzde daha fazla tercih edilmektedir. Bu sayede aklınıza takılan bütün konular hakkında detaylı bilgi alabilir, online alışveriş hizmeti sağlayan firmanın güvenirliği konusunda daha sağlıklı bilgi edinebilirsiniz.

Biyografya, doğrudan ya da dolaylı olarak kontrolünde olmayan üçüncü şahısların sahip olduğu başkaca web sitelerine, portallara veya dosyalara link verebilir. Ancak söz konusu sitelerin, içerikleri zaman içerisinde değişebileceği de değerlendirildiğinde, söz konusu sitelere verilen bağlantılar veya tavsiyeler nedeniyle bu sitelere gerçekleşecek ziyaretlerde, sağlanan hizmet ve ürünlere ilişkin hiçbir garanti Biyografya tarafından verilmemektedir. Kullanıcıların bilgi ve içerik kullanımı ve gizliliğinden Biyografya sorumlu tutulamaz.

Biyografya’yla herhangi bir iletişiminizde ya da herhangi bir siparişinizle ilgili olarak göndereceğiniz e-postalarda, asla kredi kartı numaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Biyografya, e-postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.

3.ÇEREZ KULLANIMI

Çerezler, ziyaret edilen web sitesi üzerinden tarayıcılar yardımıyla cihazına veya ağ sunucunuza küçük metin dosyaları olarak ana bellekte depolanmakta olup site hakkında durum ve tercihleri saklayarak kullanımı kolaylaştırmaktadır.

Biyografya, ziyaretçilere kişisel içerik ve reklamlar göstermek, Site içinde analitik faaliyetler gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını takip etmek ve sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek amacıyla Çerezler kullanmaktadır.

Site’yi ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, tarihi, görüntülenen sayfalar) Gizlilik Kurallarına bağlı kalınarak, Kullanıcılara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Bu kişisel bilgiler sadece firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir. Buradaki amaç, Site’nin kullanıcılarına sunduğu deneyimi ve Site’yi geliştirmektir. Çerezler, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta çerezleri kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse çerez dosyasının gelmemesi veya gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler. Ancak Çerezlerin devre dışı bırakılması Site’nin tüm fonksiyonlarının eksiksiz çalışmaması sonucunu doğurabilir.

Biyografya, işbu Politika hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak veya Kullanıcılara elektronik posta göndermek veya sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Gizlilik Politikası hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Çerez Kullanımı ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz ile Veri Koruma Mevzuatı’ndan kaynaklanan haklarınızı kullanmak ve kişisel verilerinizin kullanımıyla ilgili detaylı bilgi almak için [email protected] adresine e-posta gönderebilirsiniz.