Osman Karatay

Tarihçi

Doğum
Eğitim
Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü

Tarihçi. 1971, Çorum doğumlu. Çorum İnönü İlkokulu, Çorum Atatürk Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü (1995) mezunu. Yüksek lisansını Gazi Üniversitesi SBE Ortaçağ Tarihi dalında “Bosna Krallığı: Bağımsızlıktan Osmanlı Fethine Kadar Bosna” adlı çalışmasıyla (2002), doktorasını aynı bölümde “Maveraünnehir Bulgarları Hakkındaki Rivayetlerin Tahlili” (2005) konulu çalışmasıyla yaptı. 1992 yılında Zaman gazetesinde gazetecilik ve yazarlığa başladı. 1993-95 yıllarında Yeni Hafta ve Gündüz gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı ve sosyo-ekonomik konularda fikir yazıları yazdı.

Çevirilerinin yanında, tarih konularında deneme ve makaleleri çeşitli ortak kitaplarda ve Yeni Forum, Çerçeve, İzlenim, Avrasya Dosyası, Stratejik Analiz, Jeoekonomi, Yeni Türkiye, Folklor Edebiyat, Karadeniz Araştırmaları, Türk Dünyası Tarih Dergisi ve Bilig gibi dergilerde yayımlanan yazar, 1995 yılında Cihan Haber Ajansı temsilcisi olarak Saraybosna’ya gitti. Çalışmalarını Balkanlar ve Doğu Avrupa üzerinde yoğunlaştırdı. Dönüşünde Türk Tarih Kurumunun “Türkiye’nin Sosyal ve Kültürel Tarihi” (TÜSOKTAR) projesinde çalıştı. Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezinin kuruluşunda yer aldı ve 1999-2000 yıllarında burada Balkan Araştırmaları Masası başkanlığı yaptı. Daha sonra Yeni Türkiye Yayın Merkezi tarafından yürütülen 37 ciltlik Türkler adlı projeyi yönetti. Bu ansiklopediye “En Eski Türk-Slav Dil İlişkileri” ve “Hırvat ve Sırp Göçlerinde Oğur İlgisi” başlıklı bölümleri yazdı. 2000 yılında yayınladığı Hırvat Ulusunun Oluşumu adlı kitap ile Avrupa tarihinin çözümsüz duran iki meselesinden birine bilimsel bir çözüm sundu ve onun nazariyesi uluslararası kabul gördü. Ayrıca Bizans kaynaklarını tetkik ederek ilk Sırp krallarının adlarının Türkçe olduğuna dair tarihi bir açıklama getirdi. Bu arada Çorum Hakimiyet gazetesine yazdığı iki yüz kırk makale ile başta kentleşme sorunu olmak üzere Çorum’un çeşitli sorunlarını ele aldı. 2002’de Ankara’da Karam Yayınevini kurdu. 2003 yılında yayımladığı İran ile Turan adlı kitabıyla ise Türk anayurdunun Altaylar bölgesinde olamayacağını ileri sürdü. Bu görüşe bilimsel bir itiraz gelmedi. Çalışmalarını Slav ve Fin-Ugor dillerinin kelime hazinesi üzerinde, bazen Alman dillerine de uzanarak çalıştı, bunları Türkçe ile karşılaştırmalı olarak inceledi. Bu arada çeşitli Türkçe kelimelerin etimolojilerini araştırdı. Başta kendi tezleri olmak üzere, çeşitli konularda konferanslar verdi. 2004’te Karadeniz Araştırmaları adlı üç aylık akademik bir dergi yayınlamaya başladı. 2005’te Bilgehan A. Gökdağ ile Balkanlar El Kitabı adlı bir yayın projesini başlattı. 

(Hırvat teorisi) oldukça ilginç ve düşündürücü. Yazmayı tasarladığım Genel Avrasya Tarihi’nde bu teoriye başvuracağım.” (Peter B. Golden)

“Balkan uluslarının oluşumunda Türklerin yeri büyük. Pek çok kültür ögeleri açısından Türk kültürü ile çok büyük ilişkiler görüyoruz. Bu, buradaki Türklerin kültüründen etkileşim olabilir ya da asıllarında Türklük olabilir. Arkeolojik araştırmalar yapıldığında daha net bulgular ortaya çıkabilir.” (Yusuf Halaçoğlu)

“Genç nesilden Türk tarihçisi Osman Karatay, Henri Gregoire’ın zamanında eleştirilmiş ve çoklarınca reddedilmiş Hırvat kelimesinin Türkçe oluşu hakkındaki tezini izleyerek, bu mesele hakkında bir kitap yazdı ve ilk Hırvatların İranî değil, Bulgarlar gibi Türk asıllı olduğunu ileri sürüyor. (...) Yayınlanmış kaynakları, destanları, dilsel ve antropolojik malzemeyi tahlil eden Karatay, kafkasların kuzeyindeki bölge halklarının eskiden çoğunlukla İrani değil Türk asıllı olduğunu belirtiyor. (...) Hırvatların Dalmaçya’daki ilk kuşağının yönetici tabakası Türk isimleri taşıyordu.” (Tatjana Katiç)

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA-İNCELEME: Ba’de Harab’il Bosna (1997), Kosova Kanlı Ova (1998), Balkanların Gülen Çehresi (1999), Hırvat Ulusunun Oluşumu: Erken Ortaçağ’da Türk-Hırvat İlişkileri (2000), Bosna-Hersek Barış Süreci (2002), İran ile Turan: Hayali Milletler Çağında Avrasya ve Ortadoğu (2003), In Search of the Lost Tribe: The Origins and Making of the Croatian Nation (2003), Etnik Tutumun Tarihsel Kökleri, AB ve Türk Kimliğinin Geleceği (2005).

ORTAK KİTAP: Balkan Diplomasisi (yay. Ömer E. Lütem-Birgül Demirtaş, 2001), Türkler (c. 2, yay. H.C. Güzel – K. Çiçek – S. Koca, 2002), The Turks (c. 1, yay. O. Karatay - C. C. Oğuz – H. C. Guzel, 2002), Geçmişten Günümüze Makedonya Sorunu (yay. Murat Hatipoğlu, 2002), Festschrift für Boris Maršak (yay. Matteo Compareti, 2005), Karaçay-Balkarlar: Tarih, Toplum ve Kültür (yay. Ufuk Tavkul - Yaşar Kalafat, 2003), Fikret Türkmen Armağanı (yay. M. Arıkan, 2005), Ramazan Şeşen Armağanı (yay. S. Kızıltoprak – E. Uyumaz, 2005).

ÇEVİRİ: Türk Halkları Tarihine Giriş (P.B. Golden’dan, 2002), Etnik ve Toplumsal Kimliklerin Oluşumu (H.B. Paksoy’dan, 2005), Hazarlar ve Musevilik (P.B. Golden, C. Zuckerman ve A. Zajaczkowski’den, 2005), Tarih-i Reşidî (Mirza Haydar Duğlat’tan, 2006), Devletin Yönetimi (K. Porphyrogenitus’tan, 2006).

DERLEME: The Turks (C.C. Oğuz ve H.C. Güzel ile, 6 cilt, 2002), Balkanlar El Kitabı (B.A. Gökdağ ile, 3 cilt, 2006).

HAKKINDA: Erhan Üstündağ / Bosna-Hersek Barış Süreci (Radikal Kitap, 29.11.2002), Adem Yavuz / Yeni Kızıl Elma Kuzey Irak (Aksiyon, 5.5.2003), Aydost Şalbayev / İran ile Turan (Bilig,  Yaz 2003), Fatma Acun / Hırvat Ulusunun Oluşumu (Hırvatça, Migracijske i Etnicke Teme, Aralık 2001), Tatjana Katiç / Hırvat Ulusunun Oluşumu (Sırpça, İstorijski Çasopis, Güz 2001), Mirjana Marinkoviç / Hrvatski Narod Stvorili su Turci (Hırvatça, Globus, 30.1.2004), Bülent Keneş / In Search of the Lost Tribe (Turkish Daily News, 26.9.2003).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör