Abdîzâde Hüseyin Hüsameddin

Tarihçi

Doğum
Ölüm
10 Şubat, 1939
Eğitim
Kalenderhane Medresesi

Tarihçi (D. 1869, Amasya - Ö. 10 Şubat 1939, İstanbul). Cumhuriyet döneminde Yasar soyadını aldı. İlk tahsilini Amasya’da yaptı. 1879 yılında Balcı Mektebine başladı ve hafızlığını tamamladı. 1883’te Rüştiyeye girdi ve 1887’de buradan birincilikle mezun oldu. Rüştiye tahsili sırasında özel hocalardan da ders aldı, Farsça öğrendi. 1890’da İstanbul’a giderek Kalenderhâne Medresesinde tahsilini ilerletti. Ayrıca Nakşibendî-Halidî şeyhlerinden Ömer Ziyaeddin-i Dağıstanî’den Zübdetü’l-Buhârî okudu. Mevlevî Ahmed Remzi Efendi’den feraiz dersleri, değişik beldelerde birçok hocadan ders okudu. Bir ara Şam’da bulundu. 1899’da tekrar İstanbul’a döndü. Medrese icazetini Tokadîzâde Ahmed Nureddin Efendi’den aldı. Vakıflar Nezaretinde Arapça mütercimliği yaptı. Köprü, Osmancık, Refahiye gibi beldelerde resmî görevlerle bulundu. 1909’da kurulan Tarîh-i Osmânî Encümeni üyeliği yaptı. Kabri Feriköy mezarlığındadır. Daha çok Amasya Tarihi adlı eserin yazarı olarak tanınmıştı.

ESERLERİ:

Amasya Tarihi (4 cilt, Mukaddime cildini haz. Mehmet Akkuş-Ali Yılmaz, 1986), Temel, Vakıf Nezaretinin Tarihçesi ve Nâzırların Terâcim-i Ahvâli, Dîvân-ı Vezâret.

HAKKINDA: Abdîzâde Hüseyin Hüsameddin / Amasya Tarihi (1990).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör