Cemal Kurnaz

Edebiyat Araştırmacısı, Şair

Eğitim
Hacettepe University Department of Turkish Language and Literature

Researcher and writer (b. 1956, Taşlıca village / Akseki / Antalya).  He attended Akseki Taşlıca Village Primary School and graduated from Aksu Teacher Training School (1974) and Hacettepe University, Department of Turkish Language and Literature (1979).  He worked at the same university.  His graduate thesis was Ali Zelilî / Niyâzü'l-Müznibîn (Ali Zelili / Praying of the Sinful, 1979) and his master’s thesis was Taşlıcalı Yahya Bey Divanı'nda Kozmik Unsurlar (Cosmic Elements in the Divan* of Yahya from Taşlıca, 1981); his doctorate thesis was Hayalî Bey Divanı'nın Tahlili (Analysis of the Divan* of Hayali Bey, 1984). He became associate professor in 1989 and professor in 1995. He has been an instructor at Gazi University, Department of Turkish Language and Literature since 1986. 

His first poem Balık Muştusu (Fish News) was published in the newspaper Fikir ve Sanatta Hareket (1959, issue: 9, page. 59). His poems were published in the journals Fikir ve Sanatta Hareket (1974-76), Ülkü Pınarı (1976-77), Divan (1979-80), Töre (1981-82), Millî Kültür ve Eğitim (1982), Doğuş (1982-84); his articles were published in the journals Dolunay (1987), Türk Kültürü (1983-95), Millî Kültür (1984-90), Türk Kültürü Araştırmaları (1984-96), Türk Yurdu (1987-90), Millî Eğitim (1988-89), Türk Edebiyatı (1989), Yedi İklim (1993, 95), Millî Folklor (1990-93), Dergâh (1990-96), Türk Dili (1995-96), Journal of Turkish Studies (1995). With his book Halk ve Divan Şiirinin Müşterekleri Üzerine Denemeler (Essays on the Common Points of Folk and Divan* Poems, 1990) he won the Writers Union of Turkey Essay Award. 

WORKS:

POETRY: Bir Avuç Sevinç (A Little Happiness, 1992).

RESARCH-REVIEW: Hayalî Bey Divanı'nın Tahlili (Analysis of the Divan* of Halil, 1984), Muallim Naci - Osmanlı Şairleri (Teacher Naci-Ottoman Poets, 1986), Türk Kültürü Bibliyografyası (Bibliography of Turkish Culture, with A. Abdulkadiroğlu, 1989), Halk ve Divan Şiirinin Müşterekleri Üzerine Denemeler (Essay on the Common Points of Folk and Divan* Poems, 1990), Ahmet Talay Onay (Ahmet Talay Onay, 1990), Şeyhî Divanı (Divan* of Şeyhi, with Mustafa İsen, 1990), Abdulkerim bin Şeyh MûsâMakâlât-ı Seyyid Hârûn (Abdulkerim bin Şeyh MûsâMakâlât-ı Seyyid Hârûn, edition with critique, 1991), Ahmet Talat Onay  Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar (Ahmet Talay Onay-Witticisms in Old Turkish Literature, 1992), Münâcât Antolojisi (Anthology of Ardent and Silent Prayers, 1992), Ahmet Talay Onay - Sarı Çiğdemler (Ahmet Talay Onay-Yellow Crocuses, 1993), Tahir Olgun - Divan Edebiyatının Bazı Beyitlerinin İzahına Dair Edebî Mektuplar (Tahir Olgun- Literary Letters on the Explanations of Some Lines of Divan* Literature, 1995), Tahir Olgun - Çilehâne Mektupları (Tahir Olgun- Letters of  the Dervish Ordeal Cell, with Gülgün Erişen, 1996), Divan Edebiyatı Yazıları (Divan* Literature Writing, 1997), Üzüm Dedesi Hüseyin Hulûsi Efendi (Father of the Grapes Hüseyin Hulusi Efendi, with  M. Tatcı, 1997), Anadolu'da Orta Asyalı Şairler (Poets from Middle Asia in Anatolia, 1997), İstanbul'da Buharalı Bir Mutasavvıf: Emir Buharî (An Theologian from Buhara in İstanbul: Emir Buharî, with M. Tatçı, 1998), Ümmî Sinan Hayatı ve Eserleri (Life and Works of Ümmi Sinan, with M. Tatcı,1998), Türk Edebiyatında Hû Şiirleri (Poems for God in Turkish Literature- with M. Tatcı, 1999), Türkiye Orta Asya Edebî İlişkileri (Literary Relations of Turkey and Middle Asia, 1999), Hüseyin Vassâf, Hayatı, Eserleri ve Şiirlerinden Seçmeler (Hüseyin Vassaf, His Life, Works and Poems, with M. Tatcı and İsmail Kasap, 1999), Salacıoğlu Mustafa Celvetî, Giritli Şeyh Mustafa'nın Şehâdeti - Manzum Bir Menâkıbnâme (Salacıoğlu Mustafa Celveti, Martyrdom of the Şeyh Mustafa from Crete-Heroic Narrative in Verse, with M. Tatcı, 2000), Giritli Salacıoğlu / Mustafa Celvetî / Divan ( Salacıoğlu from Crete / Mustafa Celvetî / Divan*, with M. Tatcı and Y. Aydemir, 2000), Osmanlı Dönemi Kırım Edebiyatı (Ottoman Period  Crimean Literature, with Halil Çeltik, 2000), Bir Mektebe Uğradım Kuş Dilini Okurlar - Türk Edebiyatında Şathiyye (I Went to a School, People Study Bird Language There- Turkish Satirical Literature, with M. Tatcı, 2000), Belgelerle Orhan Veli (Orhan Veli with Documents, with Mustafa Tatçı, 2002). He has also written course books.

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör