Mustafa Tatcı

Edebiyat Araştırmacısı, Araştırmacı

Doğum
12 Şubat, 1961
Eğitim
Uludağ Üniversitesi Necati Bey Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Burç

Türk edebiyatı araştırmacısı, akademisyen, profesör. 12 Şubat 1961’de, Denizli’nin Kızılcabölük beldesinde doğdu (1961). Cumhuriyet İlkokulu’nda (1974) ve Denizli Lisesi''nde okudu (1978). Uludağ Üniversitesi Necati Bey Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu (1984). Gazi Üniversitesi'’nde "Hayretî Dîvânı''nda Din ve Tasavvuf" konusunda yaptığı teziyle Yüksek lisansını (1986); "Yûnus Emre Dîvânı-İnceleme-Tenkitli Metin" adlı teziyle doktorasını tamamladı (1990). Silvan Endüstri Meslek Lisesi'nde Edebiyat Öğretmenliğinden sonra (1985-1986) Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü'ne öğretim görevlisi olarak atandı. 1993-2000 yılları arasında MEB Yayınlar Dairesinde Yayın Kurulu üyesi olarak çalıştı.

Prof. Dr. Mustafa Tatçı’nın, Klasik Türk Edebiyatı ve özellikle Türk Tasavvuf Edebiyatı sahasında yayımladığı pek çok araştırması vardır. Ahmed Yesevî, Yûnus Emre, Niyâzî-i Mısrî ve Şabân-ı Velî okuluyla ilgili önemli araştırmalara imza attı. TRT’de bazı belgesellerde metin yazarlığı ve danışmanlıklarda bulundu. Yurt içinde ve dışında çok sayıda konferanslar verdi.

Makaleleri Erguvan Dergisi, Türk Kültürü, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Türk Folkloru, Dolunay, Türk Yurdu, Millî Kültür, Karınca, İlk Yaz, İslâmî Edebiyat, Millî Eğitim, Halil F.Alasya Armağanı, Diyanet Gazetesi, Altınoluk, Mim Dergisi, Tercüman, Türk Edebiyatı, Dergâh, Türk Dili, Türk Halk Kültürü Araştırmaları, Diyanet Dergisi, Tarih ve Toplum, Kanat Edebiyat, Türk Dünyası Araştırmaları, Yedi İklim, Journal of Turkish Studies gibi dergilerde yayımlandı.

 Yunus Emre Divanı adlı çalışması 1990’da İş Bankasının açmış olduğu Yunus Emre Sevgi Yılı Eser Yarışmasında ödüle layık görüldü. Eskader’in 2012 Üstün hizmet ödülünü aldı. Tatcı, Ebru hanımla evli olup Hamid ve Nezahat’in babasıdır.

ESERLERİ:

Niyâzî-i Mısrî, Hayatı, Eserleri ve Fikirleri (1984), Yûnus Emre Bibliyografyası (1988), Şiir Burcunda Çocuk (1993) Niyâzî - Mansûrnâme (1994), Türk Edebiyatında Tasavvufî Rüyâ Tabirnâmeleri (1995), Kırımlı Selim Dîvâne - Miftâhü Müşkilâti''l-Ârifin Adâbu Tarîki''l-Vâsilîn (1996), Üzüm Dedesi Hüseyin Hulûsî Efendi (1997), Edebiyattan İçeri (1997), Hayretî''nin Dinî Tasavvufî Dünyası (1998), İstanbul'’da Buharalı Bir Mutasavvıf: Emir Buharî (1998), Türk Edebiyatında Hû Şiirleri (1999), Çavdaroğlu Müfti Dervîş (1999), Hüseyin Vassaf  - Hayatı Eserleri ve Şiirlerinden Seçmeler (1999), Hüseyin Vassâf - Mevlid (1999), Yesevîlik Bilgisi (2000), Giritli Salacıoğlu Mustafa – Dîvân (2000), İsmail Hakkı Bursavî - Şerh-i Nazm-ı Ahmed (2000), Belgelerle Orhan Velî (2000), Türk Edebiyatında Şathiye (2001), Bayburtlu Celâlî ve Şiir Dünyası (2000), Ümmî Dîvân Şairleri ve Enverî Dîvânı (2001), Hasan Ünsî - Tasavvufî İncelikler (2001), Eroğlu Nuri - Dîvânçe-i İlâhîyat (2002), Elmalı'’nın Cânları (2003), Üsküdarlı Mustafa Manevî - Dîvânçe-i İlâhiyât (2003),  Eroğlu Nûri - Tasavvuf Bi't-Tarîkat - Tasavvufa Dair (2003), Çankırılı Bir Melâmî Şair -Abdullah Özay (2004), Üsküdarlı Muhammed Nasûhî ve Dîvânçe-i İlâhiyâtı (2004), Ünsî Hasan Şabânî - Dîvân-ı İlâhiyât (2004), Yûnus Emre Külliyâtı I, II, III, IV, V (2005), İbretî -  Dîvân-ı İlâhiyat (2005), İbrahim Hâs - Tasavvufî Konuşmalar (2005), İbrahim Hâs - Tasavvufî Mektuplar (2005), Azîz Mahmûd Hüdâyî – Dîvân (2005), Mutasavvıf - Şair Bestekâr - Manisalı Kenzî Hasan Efendi (2005), Çocuksu Denemeler (2006), Üsküdarlı Selâmî Ali Celvetî - Hayatı, Tarîkatnâmesi ve Vakfiyesi (2006), Ali Urfî - Tasavvufî Sorular ve Cevaplar (2006), İbrahim Hâs - Şabâniyye Silsilesi (2006), Üsküdarlı Nasûhî - Hazret-i Peygamber Yolunda Tasavvuf (2006), Sinop Gazetesi'nin Tanıklığında Millî Mücâdele (2006), Uşaklı Matlaî - Dîvânçe-i İlâhiyât (2007), Enfî Hasan Hulûs Halvetî - Tezkiretü''l-Müteahhirîn – XVI - XVIII. Asırlarda İstanbul'da Velîler ve Deliler (2007), Limni’de Sürgün Bir Velî (2010), Burc-ı Belâda Bir Merd-i Hudâ Niyâzî-i Mısrî (2010), Denizlili Mehmed Emin Efendi -  Nereden Gelip Nereye Gidiyor İnsan - Hakîkatten Bir Bahis (2011), Ünsî Hasan Şabânî - Kelâm-ı Azîz-Bir Erenin Söyledikleri (2011), Ömer Fuâdî - Dîvânçe-i İlâhîyat (2012), Tapduk Emre (2012), Hüseyin Vassâf - Dîvân (2012), Bursalı Kâsımzâde Seyyid Mehmed Emin Halvetî - Dîvân-ı İlâhiyât (2012), Niyâzî Mısrî (Sarajevo, 2012), Hazret-i Pîr Şabân-ı Velî ve Şabânîlik (2012), Geredeli Mustafa Rûmî - Dîvân-ı İlâhiyât (2013), İstanbullu Bir Eren Senâyî Hasan Şabânî, Dîvân-ı İlâhiyât (2013), Safranbolulu Mehmed Emin Halvetî -  Mir'âtü'l-Âşıkîn ve Mizânü''l-Âşıkîn - Âşıklara Ayna ve Terâzî (2013), Muslihiddîn Vahyî – Mirâç (2013), Hasan Ünsî ve Menâkıbnâmesi (2013), Yûnus’un Gül Bahçesinden C. I, II  (2013), Hüseyin Vassâf - Mevlid Şerhi-Gülzâr-ı Aşk (2013), Halvetî Şabânî Yolunun Adâbı (2013), İbrahim Hâs - Yûnus Emre''nin Bir Şiirinin Şerhi-Kerpiç Koydum Kazana  (2014), Seyyid Muhammed Nûrü’l-Arabî, Niyâzî-i Mısrî Dîvânı Şerhi (2014), Eşrefoğlu - Divân-ı İlâhiyât (2014), Şâir Yûnus (Tahran,  2014), Yahyâ-yı Şirvânî’den Şabân-ı Velî’ye Halvetiyye (Bakü, 2014), Bursalı Mehmed TâhirSeyyid Muhammed Nûrü’l-Arabî Menâkıpnâmesi (2014), Yûnus Emre Yorumları - İşitin Ey Yârenler (2014), Eşrefoğlu Rumi, Divan-ı İlahiyat (2016), İlyas İbn İsa Saruhani - Mecdüddin İsa Bayramî Menakıpnamesi - Nutk-ı Şerifler (2016), Eroğlu Nuri / Dîvânçe-i İlâhîyat (2016).

KAYNAKÇA: Cemre Bibliyografya Özel Sayısı (yıl: 3, sayı: 7, Mart-Nisan 1998), Arslan Tekin / Türk Edebiyatında İsimler ve Terimler Sözlüğü (1999), Küçülteç (Radikal Kitap, 28.7.2002), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör