Osmanlı dönemi devlet adamı, şair (D. 1838, Erzurum  - Ö. 1891, Viyana). Ayaşlı Esat Muhlis Paşa’nın oğludur. Geleneksel öğrenimin yanı sıra, batı eği­timine uygun biçimde yetiştirildi, özel Fransızca, fizik, kimya, ekonomi dersleri aldı. 1853’te memurluğa başlayarak Şûrayı Devlet üyesi (1869) ve başkâtibi (1870), Matbuat müdürü (1871), Defter-i Kakani na­zırı (1876), Temyiz Mahkemesi başkanı (1876) oldu. V. Murat’ın kısa süren padi­şahlığı sırasında mabeyin başkâtipliğinde bulunduğu için II. Abdülhamit tahta geçin­ce büyükelçilikle İstanbul’dan uzaklaştırıl­dı. Berlin’den (1877) sonra atandığı (1883) Viyana’da intihar ederek öldü. İstanbul’a dönmesine müsaade edilmemesinden ileri geldiği tahmin edilen bir melânkoli neticesinde Viyana’daki Elçilik binasının banyo dairesinde havagazı ile intihar etmiş ve cesedi İstanbul’a getirilip Sultan Mahmut türbesi bahçesine gömülmüştür.

Sadullah Rami Paşa, kaside biçimindeki "Ondokuzuncu Asır" şiirinde doğu-batı uygarlıklarını karşılaştırır, çağ­daş uygarlığın ve müspet bilimin üstün­lüklerini konu edinir. Ebüzziya Tevfik’in on­dan aktardığı örnekler Tanzimat dönemin­de oluşan yeni düzyazı geleneğine katkı­sını gösterir.

KAYNAK: İbrahim Alâeddin Gövsa / Türk Meşhurları (1946), Milliyet Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi (19. cilt, 1986).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör