Ahmed Mahir Efendi

İslam Bilgini, Siyasetçi

Doğum
Ölüm
04 Eylül, 1925
Diğer İsimler
Ballıkzâde

İslam bilgini ve siyaset adamı (D. 1860, Kastamonu – Ö. 4 Eylül 1925, Kastamonu). Lakabı Ballıkzâde’dir. Medrese öğrenimi görerek yetişti. Tasavvuf yolunda, şeyh ve âlim Ahmed Hicabî’den icâzet aldı (1882-83). Kendisi de medreselerde ders okutarak birçok icâzet verdi. 1901’de İstanbul’a gitti. Abdurrahman Paşa’nın himayesinde İstinaf Mahkemesi üyeliği ve çeşitli yerlerde hakimlik yaptı. Bir süre Şûra-yı Evkaf başkanlığında bulundu. 1908’den itibaren siyasî hayata geçerek Meclis-i Mebûsan’da yedi yıl, Büyük Millet Meclisi ikinci devresinde de iki yıl milletvekilliği yaptı. Meclis-i Mebûsan’da bulunduğu sırada geçici reislik ve birinci reis vekilliği gibi görevlerde bulundu.

Emekli olduktan sonra Şehremaneti (İstanbul Belediyesi) müşavirliğine tayin edildi. Darülfünûn İlahiyat Fakültesi ve Medresetül-vâizîn’de on üç yıl tefsir ve kelam okuttu. İstanbul payesini, ikinci rütbe Mecîdi ve üçüncü rütbe Osmanî nişanlarını aldı. Ayrıca Sultan Reşad tarafından kıymetli bir kürk, ferace, çok değerli bir tesbih ve iki adet saatle ödüllendirildi. Görevli olarak Medîne-i Münevvere ve Rumeli’ye seyahatler yaptı.

ESERLERİ:

Hutbe Mecmuâsı (1900), el-Muhkem fî şerhi’l-Hikem (2 cilt, 1907), Mu’cizât-ı Kur’âniyye (1915), el-Fâtiha fî tefsîri’l-Fâtiha (1912), Hâtırat (yay.haz. Prof Abdulkerim Abdulkadiroğlu).

HAKKINDA: Abdülkerim Abdülkadiroğlu /Ahmed Mahir Efendinin İstanbul Hayatı, Verdiği İcâzetler ve Üç Eseri ile Elyazısı Hatırat’ı Üzerine Notlar (Türk Tarihinde ve Kültüründe Kastamonu Sempozyumu 19-21 Ekim 1988-89, s.71-82) - TDV İslâm Ansiklopedisi (c. 2, 1989, s. 98), Tahsin Önemli /Ahmed Mahir Efendinin Hikemiyat Şerhi (Türk Tarihinde ve Kültüründe Kastamonu Sempozyumu 19-21 Ekim 1988, 1989, s. 83-89), İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. III, 2000), Nail Tan - Özdemir Tan / Gurur Kaynağımız Kastamonulular III (2004).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör