Mehmed Emin Er

İslam Bilgini

Doğum
Ölüm
27 Haziran, 2013
Diğer İsimler
Muhammed Emin Er

İslam âlimi (D. H. 1332 / M. 1914,  Külüyan (Kalaş) köyü / Çermik / Diyarbakır - Ö. 27 Haziran 2013, Ankara). Muhammed Emin Er olarak da bilinmekte olup, bazı kitaplarında bu ismi kullanmıştır. Eş-Şeyh Muhammed Emin Er-Diyarbekirî (Ks) ismiyle de meşhurdur. Zülfügül lakaplı Hacı Zülfikar Bey'in oğludur. Siirt Hacı Hafız Haydar Efendi ile Şeyh Zeynelâbidin, Derik Müftüsü Molla Hasan et-Tahvikî’den Kur’an-ı Kerim ve Kur’an ilimleri dersleri aldı. Bir ara Suriye’ye geçerek Molla Abdüssamed en Nârî-es-Siirdî, Molla Abdurrezzak el-Halebî, Molla Abdulhalim Amidî’nin yanında Arapça, Arap edebiyatı, mantık, fıkıh gibi dersler gördü.

Şerhadli Molla Avinî, Şeyh Masum oğlu Şeyh Maarif’şuh en-Norşinî, Şeyh Seyda Cezerî’den de dersler alan Mehmet Emin Er, Siirt ve Bitlis’te muhtelif hocalardan akaid (inanç esasları) ve kelam okudu. Medrese öğrenimini tamamladıktan sonra yirmi beş yıl fahrî olarak imamlık yaptı, öğrenciler yetiştirdi. Kadroya bağlandıktan sonra da bir süre imamlık yaptı. Gaziantep Diyanet Sitesinde imamlara, müezzinlere ve arzu edenlere İslâmî ilimler dersleri verdi. Kendi isteğiyle emekli olduktan sonra Ankara’ya yerleşti. 13 Ocak 2013 tarihinde rahatsızlanıp hastaneye yatırıldığında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ziyaret edilmişti. 27 Haziran 2013 günü Ankara'da vefat etti. Cenaze namazı Diyanet İşleri Başkanı tarafından Cuma namazı sonrası Hacı Bayram Camii'nde kıldırıldı. Mehmet Emin Er Hocaefendi için Hacı Bayram Camii'nde cenaze namazı kılındı. Namaza; Hocaefendi'nin ailesinin yanı sıra TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile çok sayıda Bakan ve siyaset adamı katıldı.

Cenaze namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Görmez; ilimle yücelmiş, hep ilimle yüceltmiş yüz yıllık bir ilim çınarının ebediyete gönderildiğini aktardı. İslam dünyasının büyük bir alimini kaybettiğini vurgulayan Görmez, "İslam alemi yüzlerce talebe yetiştirmiş, yüzlerce eser vermiş, çok saygıdeğer bir hocaefendisini kaybetmiştir. Ben de şahsen 11 yaşından itibaren kendisinden çok fazla şey öğrendiğim, ilminden, irfanından hayatım boyunca istifade ettiğim bir hocamı, bir baba dostunu, babamın hocasını kaybetmiş bulunuyoruz." demişti.

ESERLERİ:

TÜRKÇE: Dinin Temelleri (1998), Fetvalar - Akide Kelam ve Fıkhi Meselelere Dair (2005), Allah Katında Din - İman, İslam, İhsan, Takva ve Tezkiye (2005), İslam'a Giriş - Kurtuluşa Giden Yol (Cep Boy, 2006), Din Güzel Ahlaktır (2011), Fıkh-ı Batın - Kalp temizliğinin Esasları (2011).

ARAPÇA: Teshîl’ül-Merâm fi Beyâni’n-Nisâbi ve’l-Fıtrati ve’l-Keffâreti bi’l-Gırâm, el-Huccetü’d-Dâmiğa alâ men Yeca’lü Talâka’s-Selâsi Vâhide, Feydu’l-İlâh fi’d-Dini’l-Mardiyye ‘İndellâh, Hulâsatu’l-Merâm fî Hukûki’l-İslâm, Tenbihu’l-Fâtın ‘ala’l-Fıkhi’l-Bâtın, el-Gâyetu’l-Kusvâ Fi’s-Saâdeti’l-Uzmâ, el-‘Irfan fî Gâyeti’l-Kemâli li’l-İnsân, Nasru’l-Eimme fi Hükmi Te’allümi’l-Ulûm’il-Muhtelife, Hasru’l-Mâkûlât fi Re’yi’l-Felâsife fî Asli’l-Kâinât, el-Fetâvâ’l-Kulyâniyye fi’l-Mühimmâti’d-Diniyye, el-Mesâilü’l-‘Adîde alâ Tertîbi’l-Hurûfi’l-Mucceme, el-Kavlu’s-Savâb fi Zebâihi Ehli’l-Kitâb, Leftetü’t-Tarf fi Ebvâb-i‘İlmi’s-Sarf, Evcezu’n-Nukûl fi Istılah-ı Hadîsi’r-Rasûl, Risâle fi’l-Luhûm ve’l-Ecbân el-Müstevrede, Risâle fi’l-Ferâiz, Risâle fi’l-‘Akide, Risâle fi’l-Kebâir, Risâle fi’l-Vasâyâ (Bir kısmı Feydu’l-İlâh adlı eserde de zikredilmiştir.), Mektûbât ‘Adide ila’l-Eşhâsi’l-Muhtelife, Menhecu’n-Necât ‘ani’l-Hasâr ile’l-fevzi bi’d-Dâri’l-Karâr, el-I’tısâm fî enne’d-Dîne ‘Inde’llahi’l-İslâm, el-Ğâyetü’l-Kusvâ fi‘s-Seâdeti‘l-Uzmâ, Yâ Sâilen ‘an Akvami‘t-Turuki ve Esmâhâ, Huz Cevaben ‘an Zalike Şâfiyen bi İznillah.

KAYNAK: İhsan Işık / TEKAA (2006) - Diyarbakır Ansiklopedisi (2013) – Geçmişten Günümüze Diyarbakırlı İlim Adamları Yazarlar ve Sanatçılar (2014),  Mehmet Emin Er Hoca vefat etti (Milli Gazete ve diğer gazeteler, 28.6.2013). 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör