Yusuf Bahaeddin (Ziver Paşazade)

Osmanlı Bürokratı, Devlet Adamı, Şair

Doğum
28 Mart, 1851
Ölüm
12 Ağustos, 1916
Eğitim
Dârü’l-Maârif
Burç

Şair ve devlet adamı, Osmanlı dönemi bürokratı (D. 28 Mart 1851, İstanbul - Ö. 12 Ağustos 1916, İstanbul). Şeyhü’l-Harem Ziver Paşa’nın oğludur. Cağaloğlu Sıbyan Mektebinde ve Dârü’l-Maârif’te okudu. Şeyhülharemliğe atanan babasının Hicaz’da ölümünden sonra üvey kardeşi Mehmet Selahattin Bey’in himayesiyle 1865’te Divan-ı Hümayun Kalemine girdi.

1887’de Şûrâ-yı Devlet (Danıştay) mülâzımlığına (üye adayı) atandı. Suriye, Şam, Aydın, Siroz, Dedeağaç, Yozgat ve Ankara gibi şehirlerde çeşitli idarî görevlerde bulundu. Serez, Dedeağaç ve Yozgat mutasarrıflıkları ile Hüdavendigar ve Ankara vali muavinliği görevlerinde bulundu. Sonraki yıllarda  İstanbul’da Defter-i Hakani nazır muavinliği, Maliye Meclisi üyeliği yaparak emekli oldu. Yenikapı Mevlevihanesi haziresinde gömülüdür. 

İki yüz beş beyitlik Sergüzeşt-i Şi’r-i Osmani adlı manzumesi 1894’te Bursa gazetesinde yayımlandı, şiirlerini topladığı Mecmua-i Eş’arım adlı eseri basılmadı. Basılı tek kitabı Sünusi-i Asgar (mensur mersiye, 1330/1914) oldu.

KAYNAKÇA: İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (C. I, 1999; C. IV, 2002), TBE Ansiklopedisi (c. 1, 2001), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör