Muallim Ahmed Feyzi

Ottoman Bureaucrat, Educator, Writer, Poet

Death
27 February, 1910
Education
Kahire El Ezher Üniversitesi
Other Names
Muallim Feyzi

Eğitimci, bürokrat, şair ve yazar (D. 1842, Serâb / Türkânpur / Tebriz / İran– Ö. 27 Şubat 1910, Üsküdar / İstanbul). Muallim Feyzî namıyla da tanındı. Dönemin bilginlerinden Esed Molla’nın oğludur. İlk tahsilini babasından aldı. 1860’ta Necef’e gitti ve oradaki medreseye girdi. Mezun olduktan sonra Hicaz ve Mısır’a seyahat etti. Tahsilini Kahire El Ezher Üniversitesinde sürdürdü.

Mısır’da tanıştığı ve sürekli onu koruyacak olan Abdurrahman Sami Paşa ile İstanbul’a geldi. İstanbul’da İranlı bilginlerden Mirza Safa’nın meclislerine devam etti. Osmanlı uyruğuna geçtikten sonra Amasya Tahrirat Kâtipliğine atandı. Kısa bir süre Şehremaneti Mektubi Kalemi mümeyyizliği (Belediye Özel Kalem memurluğu); Mîrgûn Rüştiyesinde ve Robert Kolejde öğretmenlik yaptı. Amerikalıların İslâm aleyhindeki bazı kitapları tercüme etmesini istemesi üzerine buradaki görevinden ayrıldı. Daha sonra Galatasaray Sultanîsi Farsça öğretmenliğine getirildi. 1910’da emekliye ayrıldı. Tercümân-ı Hakîkat’in edebiyat sayfasında “Sürûş” adıyla yazılar yazdı.

27 Şubat 1910 günü Üsküdar’da vefat etti. Üsküdar’daki Seyyid Ahmed Deresi Mezarlığına gömülüdür. Eserlerinden birçoğu yayımlanmaya hazırken eviyle birlikte yandı. Yayımlanmış kitapları da vardır.

ESERLERİ:

Dîvân-ı Eş’âr, Rubaiyât-ı Hayyâm, Vâveylâ (Hazret-i Hüseyin mersiyeleri), Sûz u Güdâz (Şarkı güfteleri), Cep Lügatı, Müntehâbât-ı Fârisiyye, Kamus (Türkçe-Farsça, Farsça-Türkçe), Usûl-i Fârisî.

KAYNAKÇA: Mehmet Turan Yarar / Doruktan Doruğa - Güfte Şairleri (1992), İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. I, 1999), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

RELATED BIOGRAPHIES

Show More