Kıvameddin Kasım B. Halil

İslam Bilgini, Hattat

Doğum
Ölüm
13 Şubat, 1929
-

İslâm bilgini, hattat (D. 1867, Taş­köp­rü / Kastamonu – Ö. 13 Şu­bat 1929). Şakâ­yık ya­za­rı Taşköprüzâde Ahmed İsameddin am­ca­sı­dır. İlköğrenimine Ha­lil Efendi’den ders alarak baş­la­dı. Öğrenimini karde­şi Mus­li­hud­din ve da­yı­sı Meh­med Nik­sa­ri’nin ya­nın­da iler­let­ti. Hüs­nü­hat­ta (güzel yazı) me­rakı ve ka­bi­li­ye­ti gö­rü­lün­ce Şeyh Ham­dul­lah Efendi’den hat (yazı) sa­na­tı­nı öğ­ren­di. Bur­sa’da Ma­nas­tır Med­re­se­si müderrisi, Kı­zıl Ka­tır Mus­li­hud­din Efen­di ile Çen­dik Med­re­se­si mü­der­ri­si Şeyh Mehmed b. Ho­ca­zâ­de’nin ders­le­ri­ne de­vam et­ti. Ho­ca­sı Mus­li­hud­din Efen­di Edir­ne Üç­şe­re­fe­li Medrese­sine ta­yin edi­lin­ce onun­la birlikte Edir­ne’ye git­ti. Mus­li­hud­din Efendi’nin ve­fa­tın­dan son­ra Sahn-ı Se­man mü­der­ri­si Mü­ey­yed­zâ­de ve Lut­fi efen­diler­den ak­lî ve di­nî ilim­ler­de ih­ti­sas yap­tı. Her iki­si­nin de tak­di­ri­ni ka­zan­dı. Za­ma­nın ile­ri ge­len âlim­le­ri ara­sın­da yer al­dı. Bir müd­det Ru­me­li kazaske­ri ve Ma­ni­sa­vi­zâ­de’nin hiz­me­tin­de bu­lun­duk­tan son­ra Bur­sa’da Ese­di­ye ve Hüs­rev; İne­göl’de İs­hak Pa­şa med­re­se­le­rin­de mü­der­ris­lik yap­tı. Taf­ta­za­ni’nin Mu­tav­vel ad­lı ese­ri­ne ha­şi­ye (açıklama), ay­rı­ca ilm-i ke­lâma da­ir bir ri­sa­le yaz­dı. Nu­ru­os­ma­ni­ye Ca­mii Bu­ha­ri­han kı­ra­atı­na da de­vam etti.

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör