Mecid Efendi

İslam Bilgini, Şair

Doğum
-
Ölüm

İslâm bilgini, şair (D. Tosya / Kastamonu – Ö. 1566, Tosya / Kastamonu). Zeyniye tarikatı şeyhlerindendir. Risâletü’l-Edeviyye fi’t-Tarîkati’l-Muhammediyye ve Risâle-i Âdâbiyye sahibi ve Zeyniye tarikatına bağlı bulunan Tosyalı Şeyh Nasuh’un oğludur. Mecid Efendi’nin babası Nasuh Efendi, Zeyniye tarikatı pirî Zeyneddin-i Hâfî’nin halifelerinden Bursa’da gömülü olan Abdüllâtif Kudsî halifesi Taceddin Efendi’nin halifesidir. Mecid Efendi’nin eserlerinden hiçbiri basılmamıştır. Kur’an’ın temsille ilgili ayetlerinin tefsirine ilişkin Kenzü’l-Fevâid adlı kitabı Arapça olarak yazılmıştır. Bu hacimli eser, tasavvuf ve ahlâktan bahsetmektedir. Eserin nüshası Yahya Efendi Kütüphanesindedir.

BAŞLICA ESERLERİ (Basılmadı):

Tezkire-i Üli’l-Elbâb, el-Havfü ve’l-Hüzn, el-Felâhü ve’l-Hüda, el-Fevzü’l-Azîm, Riyâzü’n-Nâsıhîn, Ravdatü’l-Ezhâr ve Cennetü’l-Esmâr, Kıyafetname (manzum), Kenzü’l-Fevâid (Arapça).

KAYNAK: Bursalı Mehmet Tahir / Osmanlı Müellifleri (c. 1, 2000, s. 113), Nail Tan - Özdemir Tan / Gurur Kaynağımız Kastamonulular IV (2005), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

GAZEL

 

            Gel ey tâlib kû esmây-ı müsemmâdan haberdar ol

            Sakın olmayasın âmî muammâdan haberdar ol

 

            Hicâb-ı isimle olma müsemmâdan sakın mahcub

            Gider benlik hicâbını bu manadan haberdar ol

 

            Ne kim var iki âlemde vücud hakdır cümle

            Bu remzi anla ey ârif bu îmandan haberdar ol

 

            Fenâ camiyle nûş iden hemîşe nîşini aşkın

            Bekâ bezminde şâd olur bu sahbâdan haberdar ol

 

            Girüp bâzâr-ı aşk içre bugün derd-i ilâhî ol

            Virüp nâz-i niyâz iste bu sevdadan haberdar ol

 

            Eğer mecnûn-u aşk isen Mecîdî hüsn-ü Leylâ’ya

            Göz ayırma cemâlinden temâşâdan haberdar ol

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör