Cemil Bilsel

Siyaset Bilimci, Hukukçu, Siyasetçi

Doğum
Ölüm
02 Aralık, 1949
Eğitim
İstanbul Mekteb-i Hukuk

Siyaset bilimci, hukukçu, siyaset adamı (D. 1879, Şam – Ö. 2 Eylül 1949, Ankara). Yüksek öğrenimini İstanbul Mekteb-i Hukukta tamamladı. Mezuniyetinden sonra Babıali Âmedî-i Divan-ı Hümayun Kalemine atandı. İstanbul Mekteb-i Hukuk’unda Hukuk-ı Düvel (Devletler Hukuku) alanında öğretim üyeliği yaptı. 1914’te Şam Evkaf müdürlüğüne, hemen peşinden de Kudüs Selâhaddin-i Eyyûbî Külliyesi müdürlüğüne getirildi. 1917’de Batum, Kars ve Ardahan’ın milli sınırlar içine alınmasında önemli rol oynadığı Mülkî İdarede çalıştı. 1918’de Batum, 1919’da Maraş mutasarrıflığına atandı. Maraş’taki görevine Fransızların itirazı üzerine başlayamadı ve İstanbul’a döndü. 27 Kasım 1929’da Mekteb-i Mülkiye Hukuk-ı Amme müderrisliğine asaleten atandı. 1921’de Darülfünûn Hukuk Şubesi Hukuk-ı Düvel müderrisi oldu. 1925’te Ankara Hukuk Mektebini kurmakla görevlendirildi. Burada dekan vekilliği ve devletler hukuku alanında öğretim üyeliği yaptı. 10 Haziran 1934’te, yeni kurulan İstanbul Üniversitesinin rektörlüğüne getirildi. Emekliye ayrıldığı 1943’te CHP’den Samsun milletvekili seçildi. Hava Hukuku adlı eseri üzerinde çalışırken öldü.

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA-İNCELEME: Sulhta ve Harpta Hukuk-ı Düvel (1923), Cemiyet-i Akvam (1924), Cemiyet-i Akvam’a Müzaheret Cemiyetleri Beynelmilel İttihadı -Lion Sekizinci Kongresine Ait Rapor (1924), Hukuk-ı Düvel (2 kitap, 1925, 1934), Lozan (2 cilt, 1933), Devletler Hukuku (3 kitap, 1936, 1940, 1941), Millî Matem ve Üniversite (1938), Dünya Barış Buhranında Boğazlar (1939), Atatürk Yaptıklarıyla Anlattıklarıyla Büyüktür (1939), Tanzimatın Haricî Siyaseti (1940), Milletlerin Hukuki Hayatı Serisinden Türkiye (1940), İstanbul Üniversitesi Tarihi (1943), Birleşmiş Milletler Sanfransisko Çalışmaları (1946), Milletlerarası Hava Hukuku (1948), Türk Boğazları (1948), Sovyet Rusya-Türk Notaları Aydınlığında Türk Boğazları (1948), Üniversitenin Yedinci Yıl Açılış Nutku,

ÇEVİRİ: Hukuk-ı Umûmiye-i Düvel (H. Bonfils-P. Fouchille’den, Ahmet Selahattin ile, 1909).

HAKKINDA: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. II, 1968).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör