İsmail Hikmet Ertaylan

Edebiyat Tarihçisi, Şair

Doğum
Ölüm
18 Aralık, 1967
-
Eğitim
Mekteb-i Mülkiye (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi)

Edebiyat tarihçisi, şair (D. 1899, İstanbul - Ö. 18 Aralık 1967). Galatasaray Lisesi (1908), Mekteb-i Mülkiye (1911) mezunu. Düyûn-u Umumiyet Kaleminde memurluk, Galatasaray Lisesi ve Robert Kolejde edebiyat öğretmenliği (1914), Kadıköy Lisesinde müdür yardımcılığı (1915), Ankara Kız Lisesi Müdürlüğü, Atatürk Enstitüsünde edebiyat öğretmenliği. Kıbrıs Kız Lisesinde müdürlük yaptı. Bakanlık müfettişi oldu. Dışişleri Bakanlığında memurluk yaptı.

Çağrılı olarak gittiği Bakû Üniversitesinde dört yıl Türk edebiyatı dersleri verdi. Dönüşünde çeşitli yüksek okullarda öğretmenlik yaptı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eski Türk Edebiyatı profesörlüğünden emekli oldu (1958). Yakın dönemin tanınmış edebiyat araştırmacılarındandır.

ESERLERİ:

HİKÂYE: Vuslat-ı Memnua (uzun hikâye, 1908), Ateş Olur da Yakmaz mı (uzun hikâye, 1924).

ŞİİR: Kır Çiçekleri (1915).

OYUN: Hesab İmtihanı (manzum piyes, 1917).

DERS KİTABI: Kıraat Dersleri (ilkokulllar için, 1919), Kıraat Dersleri (beş kitap, resimli, 1934).

ARAŞTIRMA-İNCELEME: Türk Edebiyatı Tarihi (1. cilt, Bakü, 1925), Türk Edebiyatı Tarihi (Osmanlı kısmı, Bakû, 1928), Yunan Edebiyatı Tarihi (1928), Azerbaycan Edebiyatı Tarihi (1928), Kıbrıs Türk Alfabesi (1934), Latin Edebiyatı Tarihi (1937), Çağatay Edebiyatı (1937), Tarih-i Edirne, Hikâye-i Beşir Çelebi (1946), Fatih ve Fütuhan (I. C. 1952), Adilşahiler, Hindistan’da Bir İslâm Devleti (1953), Fatih’in Akdeniz ve Adalar Denizi Fütuhatı (1965), Fatih Devrinde Tezhib Sanatı (1966), Tevfik Fikret Mirsad’da (1966), Tevfik Fikret Malûmat’da (1967).

BİYOGRAFİ: Abdülhak Hamid, Ahmet Midhat Efendi, Ahmet Vefik Paşa, Nabizade Nâzım, Namık Kemal, Recaizade Ekrem, Şinasi, Tevfik Fikret (Ziya Paşa ayrı bir eser olarak da basıldı, 1932), Ahmed Hikmet, İsmail Safa, Koca Ragıp Paşa ve Fitnat (1933), Sultan Cem Hayatı ve Eserleri (1951), Gazi Bora Giray (1958), Tevfik Fikret (1963), Dante (1964), Goethe (1964), Bayron (1965), Şiller (1965), Vagner (1965), List (1965), Babür Şah (1966).

SADELEŞTİRME-ÇEVİRİ-YAYIMA HAZIRLAMA: Risale-i Sultan Hüseyin Baykara (1945), Varaka ve Gülşah (1945), Tarih-i Al-i Osman (Beşir Çelebi Tarihi’nin tıpkı basımı, 1945), Mesnevi-i Penahi (1946), Falname (1946), Bahru’l-Hakaâyık (tıpkı basım, 1960), Tabiatname (tıpkı basım, 1960), Yusuf ile Züleyha (1960), Kaside-i Bürde Tercümesi (Abdurrahim Karahisari’nin tercümesinin tıpkı basımı, 1960), Behçetü’l Hakaayık fi Mev-’izet’il Halaik (tıpkı basım, 1960), Divan-ı İlahi (tıpkı basım, 1961), Maarifetname (Yusuf Sinan Paşa, tıpkı basım, 1961), Zafer Divanı (1964), Divan-ı Kabulî (minyatürlü, tıpkı basım, 1964), Divan-ı Hamidî (tıpkı basım, 1964).

HAKKINDA: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. IV, 1968), Ömer Faruk Akün / TDV İslâm Ansiklopedisi (c. 11, 1995), Mehmet Behçet Yazar / Edebiyatçılar Alemi-Edebiyatımızın Unutulan Simaları (yay. haz. Mustafa Everdi, 1999), Behçet Necatigil / Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (18. bas. 1999), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (6. bas. 1999), İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. II, 2000), TBE Ansiklopedisi (2001).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör