Mualla Uydu Yücel

Profesör, Araştırmacı Yazar, Akademisyen, Tarihçi

Doğum
25 Temmuz, 1966
Eğitim
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
Burç

Akademisyen, Tarih Profesörü, Tarihçi, Araştırmacı Yazar. 25. Temmuz 1966 tarihinde  Giresun’un Bulancak İlçesinde doğdu. İlk-orta ve lise tahsilini Trabzon’da tamamladı. 1985 yılında İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne girdi ve bu bölümden 1989 yılında mezun oldu. Aynı yıl Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 1992 yılında “Türk’ün-İslam’la Bütünleşmesi” adlı Yüksek Lisans tezini bitirdi. 1992-1993 öğretim yılında Doktora ders programını takip etti. l993-1995 yılları arasında hem Anabilim Dalı için son derece önemli olan Rus dilini öğrenmek hem de hazırlayacağı doktora tezi konusunda kaynak çalışması yapmak üzere Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı tarafından Kazakistan’ın Almatı şehrine gönderildi. Yine bu yıllarda Almatı’daki Abay Adındaki Almatı Devlet Üniversitesinin Doğu Dilleri Bölümünde Türk Dili, Edebiyatı, Tarihi ve Kültürü ile ilgili dersler verdi.

Doktora konusu olarak aldığı İlk Rus Yıllıklarının eski Rusça yazılmalarından dolayı 1996’da Moskova ve Almatı’ya giderek 3 ay boyunca çok yoğun bir şekilde eski Rusça dersler aldı. 02.07.1998 tarihinde “İlk Rus Yıllıklarında Türkler” adlı doktora tezini tamamlayarak doktor oldu. 1998-1999’da (1 yıl) Doktora sonrası yapacağı çalışmalara malzeme toplamak ve sahalarında çıkan yayınları görmek gayesi ile yeniden kendi imkânları ile Kazakistan ve Rusya’ya gitti. 03.10.2000 tarihinde Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalına Yardımcı Doçent olarak atandı. 06.04.2006 tarihinde ise Doçent unvanını aldı ve 2007 tarihinde Doçentlik kadrosuna atandı. 2008-2010 tarihleri arasında da Türkiye ile Kazakistan arasında bir köprü vazifesi gören Hoca Ahmet Yesevi Adındaki Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinde görev yaptı. Bu arada yurtiçinde ve yurtdışında (Rusya, Kazakistan, Makedonya, Romanya, Ukrayna, Amerika, Kanada) uluslararası birçok sempozyuma katıldı.

07.12.2011 Tarihinde Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı’na Profesör olarak atandı.  19.01.2012/19.01.2018 tarihleri arasında Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürüttü.  Halen İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Kadın Akademisyenler Derneği (TÜRKKAB), Umay Ana Türk Dünyası Kadınlar Birliği Başkanıdır. Uydu Yücel evli ve iki erkek çocuk annesidir. Bildiği diller: İleri derecede Rusça ile Türk lehçelerinden Kazakça, Kırgızca ve Tatarca; Orta derecede İngilizce.

İletişim: [email protected]   

 

Kitaplar

 

1) Türk-İslam Bütünleşmesi, Hamle Yayınları, İstanbul 1995.

2) İlk Rus Yıllıklarına Göre Türkler, TTK Yayınları, Ankara 2007.

3) Peçenek Türkleri, Titiz Yayınları, İstanbul 2011. 

4) Çin Tarihi, e-kitap, AUZEF Yayınları, İstanbul 2014.

5) Türk Tarihine Giriş, e-kitap, AUZEF Yayınları, İstanbul 2014/ Genişletilmiş ve değiştirilmiş yayın 2017.

6) Doğu Avrupa Türk Tarihi I, e-kitap, AUZEF Yayınları, İstanbul 2014

7) Moğol Tarihi, e-kitap, AUZEF Yayınları, İstanbul 2014.

8) Hindistan Tarihi, e-kitap, AUZEF Yayınları, İstanbul 2015.

9) Hun Tarihi, e-kitap, AUZEF Yayınları, İstanbul 2015

10) Doğu Avrupa Türk Tarihi II, e-kitap, AUZEF Yayınları, İstanbul 2015.

11) Altın Orda Tarihi, e-kitap, AUZEF Yayınları, İstanbul 2015.

12) Rusya Tarihi, e-kitap, AUZEF Yayınları, İstanbul 2015.

13) Başlangıçtan 17. Yy’la Kadar Çin Tarihi, e-kitap, AUZEF Yayınları, İstanbul 2015.

14) 17. Yüzyıldan Günümüze Çin Tarihi, e-kitap, AUZEF Yayınları, İstanbul 2015.

15) Doğu Avrupa Türk Tarihi, e-kitap, AUZEF Yayınları, İstanbul 2015.

16) Bozkırın Asenaları, Çoban Yayınları, İstanbul 2019.

17) Türkistan’dan Tuna’ya Peçenekler, Doğu Kütüphanesi Yay., İstanbul 2020.

18) 9. Yüzyıldan 13. Yüzyıla İlk Rus Yıllıklarında Türkler, Doğu Kütüphanesi Yayınları, İstanbul 2020.

 

Makaleler

 

SSCI Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 

1) “Kuman-Kıpçakların Tarihinde İgor Destanının Yeri ve Önemi”, Belleten, S.LXX, C.258, Ağustos, 2006, s.523-559. 

2) “Altın-Orda-Rus Mücadelesinin Edebiyata Yansıması: Zadonşina Destanı”, Bilig Bahar 2020, s.149-179.

 

Ulakbim Tarafından Taranan Dergilerdeki Makaleler

 

1) “Yusuf Has Hacib’in Kutadgu Bilig’i ile Nizamü’l Mülk’ün Siyâsetnamesinin Karşılaştırılması, Türk Kültürü, S.351, Temmuz l992, s.428-436.

2) M. Senbi, “Altay Toponomisinde “Batı ve Kuzey Mefhumları”, Çev. Mualla Uydu Yücel, Güney-Doğu Araştırmaları Dergisi (Prof. Dr. Cengiz Orhonlu Hatıra Sayısı), S.12, İstanbul, l998, s.291-309.

3) Kitap Tanıtımı: İ.G. Gumilëv, Çev. A. Batur, İstanbul, l999, Birleşik Yay., 592s., İlmi Araştırmalar Dergisi, S.10, İstanbul, 2000, s.207-212.

4) “Rus Kaynaklarına Göre: Kuman/Kıpçakların Güney Rus Bozkırlarında Yaşadıkları Sahalar”, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Dergisi, S.132, İstanbul, Haziran 2001, s.59-67.

5) “İlk Rus Yıllıklarında Geçen Türk Kavimlerine ait Şahıs İsimleri”, İstanbul Üniversitesi Tarih Dergisi, S.39, İstanbul, 2004, s.180-212.

6) “Kazak Türklerinin Günümüzde Kutladıkları Toylar”, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Dergisi, S.133, İstanbul, Ağustos 2002, s.210-217.

7) D.A. Rasovskiy, “Kumanlar, Kuman Topraklarının Sınırları”, Çev. Mualla Uydu Yücel, İstanbul Üniversitesi Tarih Dergisi, S.40, İstanbul, 2005, s.159-186.

8) V. Butanayev, “Hakas Şahıs İsimleri”, Çev. Mualla Uydu Yücel, İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C.XXXIII, s. 289-357, İstanbul, 2005.

9) “Aklımda Kalanlar”, Yeni Doğu Türkistan’ın Sesi, İstanbul 2014, s.22-24.

10) “Karadeniz’in Kuzeyinde Bilinmeyen Bir Türk Boyu. Berendiler”, İ.Ü. Türkiyat Mecmuası, C.24, Bahar 2014, 163-188.

11) “Selçuklu Çağında Kuman-Kıpçaklar”, TYB Akademi, S.12.

12) “Türk Tarihçiliğine, Türk Milliyetçiliğine Adanan Bir Ömür: İbrahim Kafesoğlu", Türkiz, S.31, Ocak-Şubat 2015, s.9-19. 

13) “Rusya İmparatorluğu Dönemi Tarih Yazımında Haçlı Seferleri”, İ.Ü. Tarih Dergisi, S.66, Kasım 2017, s. 15-34.

15) “Pechenegs in the Historiography of the Russian Empire”, CİEES 2018, Ukranie/Kyiv, s.207-224.

 

Diğer Dergiler

 

1) “Türk Kadını ve Ailesi, Bizim Gergef, S.4, İstanbul, Mart-Nisan l992, s.17-19.

2) “Türk’ün İslam’la Bütünleşmesi”, Genç Akademi, S.14, Nisan l993, s.34-36.

3) “Rus İmparatorluğu Tarih Yazımında Peçenekler”, Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, S.36, s.97-117.

4) “Balkanlardaki Peçenek-Kuman/Kıpçak Mücadelesi ve Bu Mücadelenin Lebunion Savaşına Etkisi”, JIEES, C.3,S.1, s.94-127.

 

Ansiklopedi Maddeleri

 

1. “Kalmuklar”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, C.24, Ankara 2001, s.267-268.

2. “Kıpçaklar” Diyanet İslam Ansiklopedisi, C.25, Ankara 2002, s.420-421.

3. “Ubeydullah Han” Diyanet İslam Ansiklopedisi, C.42, Ankara 2012, s.22-23.

4. Yakûb Beg, Diyanet İslam Ansiklopedisi, C.42, Ankara 2012, s.277-278.

 

Bildiri Kitabında Yer Alan Makaleler

 

1) “İlk Rus Yıllıklarının Türk Tarihi Açısından Önemi”, Tarih Boyunca Türk Tarihinin Kaynakları Semineri, İstanbul 6-7 Mayıs l996, Bildiriler, İstanbul, l997, s.125-143.

2) “Kazak Türkleri’nin Aile Yapısı”, Tarih Boyunca Türklerde Ev ve Aile Semineri, İstanbul 25-26 Mayıs l998, Bildiriler, İstanbul, 2000, s.57-77.

3) “VII-VIII. Yüzyıllarda Karadeniz’in Kuzeyinde Yaşayan Türk Kavimlerinin Ekonomik ve Kültürel Hayatları”, Osmanlı Öncesi ile Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemlerinde Esnaf ve Ekonomi Semineri, İstanbul 9-10 Mayıs 2002, Bildiriler, C.I, İstanbul, 2003, s.143-152.    

4) “İsnuvannaya Turkıv na Teritoriy Ukrayni u IX-XIII Storiççayah”, Ukrayna-Tureççina: Minue, Sucasne Ta Maybutne, Kiiv, 2004; “IX.XIII.asırlarda Günümüzdeki Ukrayna Topraklarında Türk Varlığı”, Ukrayna-Türkiye : Geçmiş, Günümüz ve Gelecek, Kiev, 2004, s.180-212.

5) “Balkanlar’daki Türk Boylarının (Peçenek, Uz, Kuman) Sosyo-Kültürel Değişimlerinde Osmanlının Rolü”, Balkanlarda İslam Medeniyeti, Uluslararası Üçüncü Sempozyum Tebliğleri, Bükreş-Romanya/1-5 Kasım 2006, İstanbul 2011, s.714739.

6) “Balkanlar’da Birlikte Yaşamanın İzleri: Toponimler”, IBAC, 9-13 Mayıs, Üsküp Makedonya 2011, Bildiri Kitabı s.1-11.

 7) “X-XI. yüzyıl Türk Tarihinde Edirne”, Uluslararası Edirne’nin Fethinin 650. Yılı Sempozyumu, 4-6 Mayıs Edirne 2011, Bildiriler Kitabı, Edirne 2012, s.1-24.

8) “Osmanlılardan Önce Balkanlarda Türk Boyları”, Balkanlar El Kitabı I, 2006, s.187-214.

9) “Sürgünde Bir Seyyah: Bronislav Zalesskiy ve Eseri “Kazak Bozkırlarında Hayat”, İstanbul Üniversitesi Tarih Dergisi, S.42, s.85-109, İstanbul, 2007.

10) “İlk Rus Yıllığı “Povesti Vremennıh Let”e Göre X. Yüzyılda Rus-Bizans-Türk Münasebetleri”, Prof. Dr. Işın Demirkent Armağanı, İstanbul 2008, s. 114128.

11) “Some Opinions on Turkıc Hıstory Education and Problem of Teaching”, Alatoo Academic Studies, Bişkek 2008, s. 63-72. 

12) “Doğu Avrupa Türklerinde Temizlik (Avrupa Hunları, Avar, Bulgar, Hazar, Peçenek, Kuman-Kıpçak)”, Temizlik Kitabı, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2009, s.333-352.

13) “Türki Halıktarının İslam Dinini Kabuldau Protetsteri men Sebepteri, Türkologiya, 5-6, Türkistan-Kazakistan 2008, s.106-114.

14) “Cengiz’in Batı siyasetinde Kalka Savaşının Yeri ve Önemi”, Kazakistan Bilim Beru Juyesindegi Tarih Penlerinin Özekti Meseleleri, III Halkaralık Gılmı-Praktikalık Konferentsiyasının Materialdarı, Çimkent-Kazakistan 2009, s. 74-83.

15) “The End of Cumans: Batle of Kalka abd tgeşr entrence into eastern Europe”, Otan Tarihi, Almatı/Kazakistan 2009, s.11-21.

16) “Kazak Türklerinin Milli Oyunlarındaki Yarışlar”, Acta Turcica, II, İstanbul 2010, s. 353-376. 

 

Kitap İçinde Bölüm

 

1) “The Khazar Empire”, The Turks, Ankara, 2002, s.491-508.

2) “Pecheneqes in the Balkans”, The Turks, Ankara, 2002, s.632-642.

3) “Kıpçaklar”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, C.25, Ankara, 2002, s. 420-421.

4) “Hazar Kağanlığı”, Türkler, C.II, Ankara, 2002, s.445-463.

5) “Balkanlar’da Peçenekler”, Türkler, C.II, Ankara, 2002, s.714-726.

6) “Kuman-Kıpçaklarda Toplum ve Kültür Hayatı”, Türkler, C.III, Ankara 2002, s.191-195.

7) “1224 Kalka Meydan Muharebesinin Rövanşı: 1380 Kulikova Meydan Muharebesi ve Bu Muharebenin Rus Tarihi Açısından Önemi”, Prof. Dr. Gülçin Çandarlıoğlu Armağanı, İstanbul 2008, s.219-252.

8) “Kiev Knezliği Dönemi Rus Kaynaklarında İstanbul”, İmparatorluk Başkentinden Kültür Başkentine İstanbul, İstanbul 2010, s.175-203.

9) “Kafkaslarda Arap-Hazar Mücadelesi ve Bu Mücadelenin Hazar Tarihinde Rolü”, Aktualnıye Problemı Razviyiya Pedogogiçeskoy Nauki, Sterlimak-Ankara 2010, s.150-161.

10) The İmportance of Iron in Turkish History,” Humanities and Social Sciences Revıew, Volume 1 Nomber 2, pp.197-203, 2012.

11) “Balkanlarda Osmanlı Öncesi Hakimiyet Kuran Türk Devletlerinin Askeri Taktik ve Stratejileri”, 100. Yıl Dönümünde Balkan Savaşları ve Edirne, Edirne Valiliği Yayınları, İstanbul 2013, s.1-25.

12) “An Examination of The Works of Art That Belong To Volga (İdil) Bulgarians Turks”, İn Language, Culture and Ethnic Diverstıty a Global Perspective, Ed: E.Sarıtaş, Untested Ideas Research Center, New-York, 2013, s.52-89. 

13) “Peçenekler”, Doğu Avrupa Türk Tarihi, Ed: O.Karatay-S.Acar, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2013, s.449-529.

14) “Kuman-Kıpçaklar”, Doğu Avrupa Türk Tarihi, Ed: O.Karatay- S.Acar, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2013, s.449-529.

15) “Uzlar (Oğuzlar)”, Doğu Avrupa Türk Tarihi, Ed: O.Karatay-S.Acar, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2013, s.449-529.

16) “Hazar, Peçenek, Uz, Berendi ve Kumanların Doğu Avrupa ve Balkanlara Yerleşmeleri”, Balkanlar ve Göç, Bursa 2013, s.21-38.

17) “Hazar-Bizans İttifakları ve Sonuçları”, Türk Tarihinde Balkanlar, C.I, Sakarya Üniversitesi Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları, Sakarya 2013, 145-162.

18) “Samarkand: Queen Of Cities”, in Toursım ın Central Asıa, Issues and Challenges, Ed. K. Kantarci, Acedemic Press, New-Jersey, 2014, pp.59-89.

19) “Doğu Türkistan’ın Bağımsızlığına Adanan bir Ömür: Yakub Bey (Ba-Devlet 1820-1877), Tarih Bilinci, İstanbul 2014, s.153-186. 

20) “Karadeniz’in Kuzeyinde Oğuz-Uzlar”, Oğuzlar: Dilleri Tarihleri ve Kültürleri Sempozyumu, 5. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, Ankara 2015, s.385-404.

21) “Woman Image in Turkish Epics”, Ed: E.Sarıtaş, Interdiscıplınary Studies- New Ideas New Perspectıves, 2016 USA, pp.171-182.

22) “Rusların İstanbul Kuşatmaları”, Byzantion’dan Constantinapolis’e İstanbul Kuşatmaları, Ed. M.Arslan-T.Kaçar, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yayınları, İstanbul 2017, s.281-298.

23) “Avrupa Hunlarından Kıpçaklara Doğu Avrupa Türk Devletlerinde İdareci-Halk İlişkileri ve Bunun İç Güvenlik Boyutu”, I. Uluslararası Kolluk Tarihi Sempozyumu, 15-17 Nisan 2016 Antalya, Bildiriler Kitabı, Ed: Yücel Yiğit, Polis Akademisi Yayınları, Ankara 2017, s.43-70.

24) “İslam Öncesi Türk Devlet Teşkilatında Hatun’un Öneminin Bir Göstergesi: Hatun Şehirler”, IV. Halkaralık Farabi Akumaları (IV. İnternational Farabi Readings), 4-27 Aprelya 2017, Almatı Kazakistan, s.76-83.

25) “Cengiz’in Batı siyasetinde Kalka Savaşının Yeri ve Önemi”, Toroslardan Tanrı Dağlarına Genel Türk Tarihi Araştırmalarına Adanmış Bir Ömür Prof. Dr. Gülçin Çandarlıoğlu’na 75. Yaş Armağanı, Ed. Erman Şan, TDAV Yayınları, İstanbul 2017, s.319-336. 

26) “Prof. Dr. Abdülkadir Donuk Hayatı ve Eserleri”, Türkistan Tarihinin Bilinmeyenleri, Tarihin İzi Sürülürken Tarih Bilincine Adanan Bir Ömür: Prof. Dr. Abdülkadir Donuk Armağanı, Ed. Mualla Uydu Yücel-F.Aysel Dıngıl Ilgın, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2017.

27) “Anadolu’nun Türkleşme Döneminde Urfa’ya Yerleşen Oğuz/Türkmen Boyları”, Uluslararası Medeniyetler Beşiği Orta Doğu ve Şanlıurfa Sempozyumu Bildirileri, 11-12 Mayıs 2017 Şanlıurfa, Ed. M. Eriş, Ekim 2017, s.57-76.

28) “M. Fuad Köprülü’nün Kaleminden Kuman-Kıpçaklar”, Ölümünün 50 Yılında Uluslararası M. F. Köprülü Türkoloji ve Beşeri Bilimler Sempozyumu 21-22 Kasım 2016 Bildirileri, İstanbul 2017.

29) “Lisan-Lisansüstü Eğitimde Dersler ve Materyaller”, I. Genel Türk Tarihi Çalıştayı, Tespitler-Sorunlar-Çözüm Önerileri, Ed: M. Alpargu- F.Ünal-M. Özkan-M. Karakulak, İstanbul 2018, s. 45-72.

30) “VI.-XII. Yüzyıllarda Türk-Slav (Rus) Kültür İlişkileri Üzerine Bir İnceleme”, Prof. Dr. Salim Cöhce Armağanı, Ed. A. Ceylan, Berikan Yayınevi, Ankara 2017, s.471-492.

31) “Türk Destanlarında Kadın İmgesi”, Kurmetti Akademik Prof. Dr. Talas Omerbekov’un 70. Yılına Arnalgan “Kazak Tarihi Jana Köz Karası” attı Halkaralık Gılmi-Teoriyalık Konferansiya Materialdarı, 1 İyunya 2018, Almatı/Kazakistan, s.96-100.

32) “Peçenekler”, Ortak Türk Tarihi, Yeni Türkiye Yayınları, C.2, Ankara 2019, s.403-476.

33) “Kuman/Kıpçaklar”, Ortak Türk Tarihi, Yeni Türkiye Yayınları, C.2, Ankara 2019, s.479-528.

34) “İlk Rus Yıllıklarının Doğu Avrupa Türk Tarihi Açısından Önemi”, Genel Türk Tarihi Kaynakları, Ordu Valiliği Yayınları, Ordu 2019, s.163-184.

35) “Rus Tarihçi Vasili Gregorieviç Vasilevskiy’in Kaleminden Bizans-Peçenek Münasebetleri”, Bozkırın Oğlu A. Taşağıl Armağanı, Yeditepe Yay., İstanbul 2019, s.265-296.

36) “Türklüğün Eski Çağı”, Türk Tarihi ve Kültürü, Nobel Yayınları, Ankara 2019, s.1-28.

37) “İslam Öncesi Türk Ailesinde Hukuk: Haklar, Suçlar, Cezalar”, Dünya Medeniyeti İçinde Türklerde ve Başka Topluluklarda Aile ve Akrabalık İlişkileri (Çalıştay Tebliğleri ve Sonuç Bildirileri, 22-23 Kasım /Kastamonu 2018, Bildiriler Kitabı, s.116-135.

38) “Hazar Kağanlığındaki Hoşgörünün Ticarete Yansıması”, 3. Türk İktisat Tarihi Kongresi Bildirileri 3, 25-27 Nisan 2019, s.237-250.

39) “Hazar-Gürcü İlişkileri”, Orta çağda Türk Gürcü İlişkileri, Ed. İ. Tellioğlu-R.Kavrelişvili, Gori Üniversitesi Yayınları, Gürcistan 2019, s.256-295.

40) “Rusların Hristiyanlığı Kabulü ve Rus Kilisesi’nin Kuruluşu”, ed. S. Sarı, E. Vatansever, K. Erim, PİESS, 6-7 Haziran 2020, Ortodoks Kiliseleri Tarihi Kongre Kitabı, Eskişehir 2020, s.46-81.

41) “ Kiyev Knyazlığı Dönemi Peçenek- Rus Mücadelesinin Sembol İsmi: Kağan Küre”, Mustafa Öztürk Onuruna Tarih Yazılar II, İdeal Yayınları, İstanbul 2021, s.213-228.

42) “Rusya İmparatorluğu Tarih Yazımında Peçenekler”, Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi,  S.36, s.97-117

 

Ulusal Seminer

 

1) “İlk Rus Yıllıklarının Türk Tarihi Açısından Önemi”, Tarih Boyunca Türk Tarihinin Kaynakları Semineri, İstanbul 6-7 Mayıs l996.

2) “Kazak Türklerinin Aile Yapısı”, Tarih Boyunca Türklerde Ev ve Aile Semineri, İstanbul 25-26 Mayıs l998.

3) “VII-VIII. Yüzyıllarda Karadeniz’in Kuzeyinde Yaşayan Türk Kavimlerinin Ekonomik ve Kültürel Hayatları”, Osmanlı Öncesi ile Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemlerinde Esnaf ve Ekonomi Semineri, İstanbul 9-10 Mayıs 2002.

4) “Altın-Orda Rus Mücadelesinin Edebiyata Yansıması Zadonşina Destanı”, İstanbul Üniversitesi, XI. Milli Türkoloji Kongresi, 11-13 Kasım 2014 İstanbul.

 

Ulusal Sempozyum

 

2) “Doğu Avrupa Türklerinde Temizlik (Avrupa Hunları, Avar, Bulgar, Hazar, Peçenek, Kuman-Kıpçak)”, Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 21-22 Kasım, İstanbul 2007.

3) “Kiev Knezliği Dönemi Rus Kaynaklarında İstanbul”, İmparatorluk Başkentinden Kültür Başkentine İstanbul Sempozyumu, 25-26 Mayıs İstanbul 2009.

4) “İslam Öncesi Türk Ailesinde Hukuk: Suçlar, Cezalar, Haklar", Dünya Medeniyeti İçinde Türklerde ve Başka Topluluklarda Aile ve Akrabalık İlişkileri, 22-23 Kasım /Kastamonu 2018.

 

Uluslararası Sempozyum/Konferans

 

1) “İsnuvannaya Turkıv na Teritoriy Ukrayni u IX-XIII storiççayah”, Ukrayna-Tureççina: Minue, Sucasne Ta Maybutne, Kiiv, 2004 ; “IX.XIII.asırlarda Günümüzdeki Ukrayna Topraklarında Türk Varlığı”, Ukrayna-Türkiye : Geçmiş, Günümüz ve Gelecek, Kiev, 2004.

2) “Cengiz’in Batı Siyasetinde Kalka Savaşının Yeri ve Önemi”, Uluslararası Cengiz Han ve Oğulları, Türk Dünyasındaki Akisleri, 7-8 Aralık, 2006.

3) Research Center for Islamic History, Art and Culture (IRCICA) “Third İnternational Congress on Islamıc Cıvılısatıon In The Balkans”, 1-5 Kasım 2006 Bucharest, Romanya, “Balkanlar’daki Türk Boylarının (Peçenek, Uz, Kuman) Sosyo Kültürel Değişimlerinde Osmanlının Rolü”, 3. Milletler arası Balkanlar’da İslam Medeniyeti Sempozyumu, 1-5 Kasım 2006, Bükreş-Romanya.

4) Kiev Knezliği Dönemi Türk-Rus Münasebetleri”, Tarih Boyunca Türk-Rus İlişkileri Yuvarlak Masa Toplantısı, Sankt Petersburg Devlet Politeknik Üniversitesi, 14 Nisan 2011, Sankt-Petersburg, Rusya Federasyonu.

5) “Balkanlar’da Birlikte Yaşamanın İzleri: Toponimler”, IBAC, 9-13 Mayıs, Üsküp Makedonya 2011.

6) “X-XI. yüzyıl Türk Tarihinde Edirne”, Uluslararası Edirne’nin Fethinin 650. Yılı Sempozyumu, 4-6 Mayıs Edirne 2011.

7) “Karadeniz’in Kuzeyinde Bilinmeyen Bir Türk Boyu: Berendiler”, Türk Kültürünün Gelişme Çağları: X-XIII Yüzyıllarda Merkezi Avrasya’dan Ön Asya’ya Yeni Açılımlar Uluslararası Sempozyum, 20-21 Nisan 2012, Türkistan/Kazakistan.

8) “Karadeniz’in Kuzeyinde Oğuzlar”, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü “Oğuzlar: Dilleri, Tarihleri ve Kültürleri” 5. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, 21-23 Mayıs 2014 Ankara.

9) “Rus Yıllıklarına Göre Başlangıçtan 16. Yy’la Kadar Türk-Kozak Münasebetleri”, Sakarya Üniversitesi, Uluslararası Türkiye-Ukrayna İlişkileri Sempozyumu: Kazak Dönemi (1500-1800), 3-5 Kasım 2014 Sakarya

10) “Rus Tarih Yazımında Haçlı Seferleri, Uluslararası Haçlılar ve Selçuklular Sempozyumu, 8-10 Nisan 2016 Konya

11) “Avrupa Hunlarından Kıpçaklara Doğu Avrupa Türk Devletlerinde İdareci-Halk İlişkileri ve Bunun İç Güvenlik Boyutu”, I. Uluslararası Kolluk Tarihi Sempozyumu, 15-17 Nisan 2016 Antalya.

12) “M. Fuad Köprülü’nün Kuman/Kıpçaklara Bakışı”, Ölümünün 50 Yılında Uluslararası M.F. Köprülü Türkoloji ve Beşeri Bilimler Sempozyumu, 21-22 Kasım 2016 İstanbul.

13) “Anadolu’nun Türkleşme Sürecinde Urfa’ya Yerleşen Oğuz/Türkmen Boyları”, Uluslararası Medeniyetler Beşiği Orta Doğu ve Şanlıurfa Sempozyumu, 11-12 Mayıs 2017 Şanlıurfa.

14) Babürname’nin Işığıda Babür’ün Hayatı ve Şahsiyeti, Uluslararası Türk-Hint Çalıştayı, 01-02 Kasım 2017 Trabzon.

15) “Rusya imparatorluğu Dönemi Tarih Yazımında Peçenekler”, PİESS (Doğu Avrupa Araştırmaları Platformu), 21-23 Eylül 2018, Kiev/Ukrayna

16) “Hazar-Gürcü Münasebetleri”, Türkiye-Gürcistan Çalıştayı, 29 Ekim- 2 Kasım 2018, Tiflis/Gürcistan.

17) “Bir Taht İki Kadın: Türkan Sultan-Raziye Begüm Sultan”, Uluslararası Hindistan ve Uzak Doğu Türk Tarihi-Kültürü Araştırmaları Çalıştayı, 23-24 Mayıs 2019, Giresun.

18) “Rusların Hristiyanlığı Kabulü ve Rus Kilisesi’nin Kuruluşu”, Ortodoks Kiliseleri Tarihi Kongresi, PİESS, 6-7 Haziran 2020, çevirimiçi

 

Konferans

 

1) “Doğu Avrupa’da Türk İzleri”, Türk Ocakları, 29 Şubat 2008.

2) “Kaşgarlı Mahmut’un Yetiştiği Dönemin Siyasi ve Kültür Tarihine Kısa Bir Bakış”, Kaşgarlı Mahmut Konferansı, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi, 28 Kasım 2008, Türkistan-Kazakistan.

3) “Türkçülüğün Esasları”, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi, Bilim Merkezi, Yuvarlak Masa Toplantıları, 19 Şubat 2009 Türkistan Kazakistan.

4) Selçuklulara Kadar Türkler, Hava Harp Akademisi, 25 Kasım 2013 İstanbul

5) Bilgiden Belleğe Doğu Türkistan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 25 Şubat 2014 Çanakkale.

6) Tarih Boyunca Türk Kadını, TDAV, Sülaymaniye Konuşmaları 6 Mart 2014, İstanbul.

7) Türkistan’dan Anadolu’ya Büyük Türk Göçleri ve Sonuçları, Hava Harp Akademisi, 14 Mart 2014.

8) Ermeni Meselesi, Adalet Bakanlığı Sulhi Dönmezer İstanbul Eğitim Merkezi, 7 Mayıs 2015, İstanbul

9) M.Fuad Köprülü’nün Tarih Anlayışı, 22.12.2016 Haliç Üniversitesi, İstanbul.

10) “Lisans ve Lisanüstü Eğitiminde Dersler ve Materyaller”, I. Genel Türk Tarihi Çalıştayı, 13 Mayıs 2017 Tuzla.

11) Türklerin İslamiyet’i Kabulü, Ahi Evran Üniversitesi Öğrenci Konseyi, 20.Nisan 2019, Kırşehir

12) “Genel Türk Tarihi Çalışmalarında Araştırma Yöntemleri”, II. Genel Türk Tarihi Çalıştayı, 28 Nisan 2018, Malatya.

13) Tarihte Rus-Türk İlişkileri, Beykent Üniversitesi 04.01.2019.

14) Tomris Hatun, Prof. Dr. Sabahattin Zaim Üniversitesi, 06.03.2019

15) Tarihin Derinliklerinden Geleceğe Kültürel Değerlerimiz, Kültür Konseyi Boğaziçi Sohbetleri, 12.03.2019, İstanbul.

16) Türk Tarihinde Kadın Liderler, Haliç Üniversitesi, 09.04.2019.

17) Türk Kadını, İstanbul Üniversitesi, 8.03.2019.

18) İlk Rus Yıllıklarının Doğu Avrupa Türk Tarihi Açısından Önemi, 3. Genel Türk Çalıştayı, Ordu 2019,

19) Hazarlardaki Dini Hoşgörünün Ticarete Yansıması, 3. Türk İktisat Tarihi Kongresi, 25-27 Nisan 2019 İzmir.

20) 7-10. Yüzyıllarda Kafkasya ve Doğu Avrupa’nın Hakim Gücü, Nişantaşı Üniversitesi, 15.11.2019 İstanbul.

21) Türk Tarihine Yön Veren Ulu Hatunlar, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 12. Aralık 2019, Bilecik

22) İki Millet: Türk-Rus, Bir Korku: Peçenek-Kuman/Kıpçak, 22.04.2020, İÜTKA, İstanbul.

 

Editörlük

 

1) Yayına Haz. Ömer Kul, Esir Doğu Türkistan İçin -2 İsa Yusuf Alptekin’in Mücadele Hatıraları (1949-1980), Ed. M.U. Yücel, Berikan Yayınları, Ankara 2007.

2) Yayına Haz. Ömer Kul, Polat Kadiri, Baturlar, Ed. M.U. Yücel, Berikan Yayınları, 2009.

3) Yayına Haz. Ömer Kul, Esir Doğu Türkistan İçin -1 İsa Yusuf Alptekin’in Mücadele Hatıraları, Ed. M.U. Yücel, Berikan Yayınları, Ankara 2010. 

4) Türkistan Tarihinin Bilinmeyenleri, Tarihin İzi Sürülürken Tarih Bilincine Adanan Bir Ömür: Prof. Dr. Abdülkadir Donuk Armağanı, Ed. Mualla Uydu Yücel-F.Aysel Dıngıl Ilgın, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2017.

 

Yönetiminde Biten Yüksek Lisans Tezleri

 

1)                  Paızula Wusıman, A. N., Kuropatkin ve Onun Kaşgarya Adlı Eseri, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2008.

2)                  Kürşat Yıldırım, Bugünkü Doğu Türkistan Coğrafyasında Kurulan Şehir Devletleri ile Çin Arasındaki Münasebetler (M.73-108), İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, 2011. 

3) Nurdan Vardan, Türk Kültüründe Elçilik Müessesesi ve Elçiler, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, 2012.

4) Elvin Yıldırım, Türk Kültüründe Renkler ve İfade Ettikleri Anlamlar, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, 2012.

5) Hatice Aydın, Bizans Tarihinin Ana Kaynaklarından Theophanes’in Kroniğinde Türkler (Açıklama, İnceleme, Değerlendirme), İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, 2013.

6) Aibibaimu Abdula, Geçmişten Günümüze Turfan Karızları, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, 2013.

7) Ayşe Kazdal, Bizans Kaynaklarından Zosimos ve Malalasın Eserleri (Türkçe Tercüme-Tahlil), İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, 2015.

8) Elif Çağlar, Masao Mori’nin Hayatı ve Eserleri, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, 2016.

9) Maiwulan Wushouer, Mançular Döneminde Çin’in Doğu Türkistan’ı İstila Etme Mücadelesi, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, 2016.  

10) Nurdan Kumru, P.V.Golubovskiy ve Eseri Peçenegi, Torki i Polovtsi Do Naşestviya Tatar (Tercüme-Tahlil), İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, 2016.

11) F. Simin Arat, Bozkır Türk Kültüründe Kamlık, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, 2017.

12) Gülay Akkaş, Türk Kültüründe Sağ Tarafın Önemi, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, 2018.

13) Volkan Özkan, Türk Kültüründe Bozkurt’un Yeri ve Önemi, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, 2018.

14) Luiza Kılıç, Güney Sibirya’da Hun Türklerine Ait Kurganlar, Şehirler ve Mezarlar, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, 2018.

15) Demet Doğan, Tarih-i Güzide (Tercüme- Değerlendirme), İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, 2019.

16) Ömer Çanak, İslam Öncesi Türk Kültüründe İnsani Değerler, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, 2019.

17) Binnur Çelik, X. Yüzyıl Bizans Kaynaklarından IV. Leon, Nikolas Mytikos ve Leon Diakanos’un Eserlerinde Türkler, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, 2020.

18) Çiğdem Gülbaş, Günümüzde Tokat Çevresinde Yaşayan Oğuzların Kültürel Hayatı, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, İstanbul 2021.

 

Yönetiminde Devam Eden Yüksek Lisans Tezleri

 

1)                  Muhammed Emin Güler, VIII. Yüzyılda Türkistan’da İktidar Mücadelesi ve Talas Savaşı, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı.

2.  Ömür Özdemir, Altın Orda Devleti’nin Türkleşme Süreci, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı.

 

Yönetiminde Biten Doktora Tezleri

 

1)                  Gözde Sazak, İslamiyet Öncesi Motif ve Sembollerinin Sanata ve Hayata Yansıması, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, 2014.

2)                  Kürşat Yıldırım, Çin Kaynaklarına Göre Hunlar ve Gök-Türkler Döneminde Türkistan’ın Tarihi Coğrafyası, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, 2015.

3) Kamelya Keskin, Kırım Türklerinin Kültürel Hayatı (XX. Yüzyıl Sonrası), İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, 2015.

4) Telman Nusretoğlu, Rus Ortodoks Kilisesinin Azerbaycan’ı Ruslaştırma Faaliyetleri, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, 2016.  

5) Aslı Çandarlı Şahin, Maddi Buluntulara Göre Kuman/Kıpçaklarda Kültürel Hayat, Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla 2017.

6) Fatma Aysel Dıngıl, Türk Tarihinin Bizans Kaynakları ve Byzantinaturcica Işığında Avrupa Hunları, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, 2018.

7) Fatma Rodoplu, II. Bulgar Krallığının Kuruluşunda Kuman-Kıpçakların Rolü, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı.

8) Ayşe Kazdal, Tuna Bulgar Kağanı Simeon ve Dönem, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı.

 

Yönetiminde Devan Eden Doktora Tezleri  

1) Hilal Açıkgöz, Batılı Seyyahların (Frederick Gustavus Burnaby-James Abbot- Arthur Conolly) Eserlerinde XIX. Yüzyılda Türkistan'da Yaşayan Türk Boylarının Sosyal ve Kültürel Hayatı", İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı.

2) Sinan Eren, Şehname-i Cengizi Adlı Eserin Edisyon Kritiği, Tercümesi ve Değerlendirilmesi, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı.

3) Dilek Taş, VIII-X. Yüzyıl Tibet Kaynaklarında Türkler, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı

5) Reyhan Yakışan, Çarlık Rusyası’nda Müslüman Türk Kadınının Siyasi Yaşama Dahil Olma Süreci, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı.

6) Elif Gülbaş, Hümayun Dönemi Babür-Sasani İlişkileri, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı.

7) Dinara Agabekova, 1928-1933 Yıllarında Kazakistan’da Yaşanan Kıtlık, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı.

8) Gülay Hoştaş, Bozkır Kültüründe Sihir, Büyü, Fal, Kehanet, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı.

9) Serap Öner, Türk Töresinde Saygı, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı.

10) Volkan Özkan, Moğol İstilasına Kadar Gürcistan’da Türk Varlığı, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı.

 

Poster Sunumu

 

International Conference for Academic Disciplines, Muallâ Uydu Yücel, The Importance of Iron In Turkıc Hıstory, (Poster Sunumu), Second annual conference hosted by IJAS, On the campus of Harvard University, May29-June 2, 2011. 

 

Yürütülen Projeler

 

1)                  Prof. Dr. Gulnara Khabizhanova-Prof. Dr.Mualla Uydu Yücel- Araş.Görv.Ainagul Saginayeva tarafından Al-Farabi Adındaki Kazak Milli Devlet Üniversitesi, Tarih Fakültesi, Arkeoloji ve Etnoloji Bölümü ve Orta Asya Araştırmaları Merkezi ile birlikte “4822/GF4 Turko-Slavic World as a model of ethno-historical and socio-cultural Dialogue” projesi tamamlanmıştır.

2)                  Rusya Federasyonundaki Hermitaj Devlet Müzesindeki Türk Eserleri Kolleksiyonu, BAP projesi tamamlanmıştır.

 

KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009), Prof. Dr. Mualla Uydu Yücel kitapları (kitapyurdu.com, bkmkitap.com, 01.03.2022), Bilgi teyidi (02.03.2022).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör