Nezahat Nurettin Ege

Çevirmen, Araştırmacı, Yazar

Doğum
Ölüm
-
-
Eğitim
Bezm-ı Âlem Valide Sultanîsi (Lise), Darülfünûn (İstanbul Üniversitesi)

Araştırmacı-yazar, çevirmen (D. 1901, İstanbul – Ö. ?). Uzun yıllar Osmanlı İmparatorluğunun Harbiye Nezaretinde Muhasebat ve Levâzımat dairelerinde görev yapmış şair, edip, mutasavvıf Mustafa Nazmi Ersin ve Dilşad Nazmi Hanım’ın çocuğu olarak dünyaya geldi. İlköğrenimini, dönemin tanınmış okullarından Menba-ı Füyûzat-ı Osmaniyede, liseöğrenimini de Bezm-ı Âlem Valide Sultanîsinde (Lisesinde) tamamladı (1918). Bir yandan Darülfünuna (Üniversiteye) devam ederken bir yandan da o tarihlerde gençlerin büyük ilgi gösterdiği Türk Ocağına devam etti. Birinci Dünya Savaşının sona ermekte olduğu bu dönemde Türk Ocağı’ndaki kültür etkinliklerini takip ediyor, fakat bu faaliyetlerin hiçbiri onu tatmin edemiyordu. Bu sırada Mondros Mütarekesi imzalanmış, İttihad ve Terakki Hükûmeti tarafından piyasadan kaldırılmış olan Prens Sabahaddin’in “Türkiye Nasıl Kurtarılabilir” adlı eseri okurlara sunulmuştu. Bu eseri büyük bir dikkat ve takdir ile okuyan genç Darülfünun talebesi Nezahet Nazmi, o tarihten itibaren bütün hayatı boyunca Prens Sabahaddin’in “Meslek-i İçtimaî’nin ve İlm-i İçtima” adını verdiği ıslahat programının etkisi altında kaldı, 1920 yılından itibaren makaleler yazarak, konferanslar vererek, kitaplar çıkararak bu doğrultuda çaba göstermeye hayatını adadı. 1953 yılında eşi Ragıp Nurettin Ege ile birlikte Erenköy Güneş Kolejini kurarak, bütün düşünce hayatını Prens Sabahaddin’in izinde sürdürdü.

Türkiye’nin bugünkü haline bakınca, insan, gayri ihtiyari kendi kendine soruyor:

- Bir milletin evlatları, nasıl olur da, kendi memleketlerini bu hale sokar?

“Ne tarlayı, ne fabrikayı işletmişiz. Hem ziraattan, hem sanayiden yana, yayayız. Bu halin getireceği felâketlere gözlerimizi kapamış gibiyiz. Sayıları çok az olmakla beraber; bazı kimseler, milletin içine düştüğü bu dertlerle dertlenip, derman arıyor.

“Nezahet Nurettin Ege Hanımefendi de bunlardan biridir. Seksen seneye varan ömrünü, milletin dertleriyle doldurmuş, Prens Sabahaddin Bey’in fikirlerini benimseyip, onun düşünce ve görüş ışıklarında yürümüş. Bu yolda bir eser de vermiştir. Ziraat Âleminde Büyük Terakkiler, bir tercüme olmakla beraber, yine Prens Sabahaddin Bey’in görüşlerini doğrulayan misallerdir.

“Prens Sabahaddin, fenni usullerle yapılacak bir ziraatın, Türkiye’yi hem iktisaden, hem de sair hususlarda, kurtaracağına inanıyordu. Silah kuvvetiyle elde tutulan vatan topraklarının, zirai gelişme ile fethedileceğine inanıyordu.

“İşte bu sebeple Amerikan ziraatını bir nûmune olarak alan Nezahet Hanım, 1937’den beri çeşitli gazete ve mecmualarda makalelerini neşretti. Eğer istihsale dayalı bir millî eğitim olsaydı, hiç değilse fakir kalmazdık. Ne yazık ki hem ahlâk denilen mefhumu, hem de parayı yitiren topluluk haline gelmişiz.

“İşte bu yaranın ıstırabnı çeken Nezahet Hanımefendi, milletine hizmet için, bu eserin her türlü zahmetini ve masrafını üstüne alıp, milletine hizmet edebilmenin gayretine girdi.

“Kendilerini tebrik ederim. Millete hizmet eden büyüklerimiz varken, ümit ediyorum ki güneş doğacaktır!.

“Müslümanların bu eserden istifade edip, ileri derecede ziraat yapmaları en büyük arzumdur.

“Helâl kazanmak, helâl yerlere para harcamak ibadettir.

“Para kazanıp, İslâmiyete hizmet etmek, kahramanlıktır.

“Aç olmanın veya aç kalanların ıstırabını çekmemek için, bu eserden faydalanmak şart!” (Hekimoğlu İsmail)

ESERLERİ:

TÜRKÇE: Amerika’da Yeni Terbiye Cereyanları, Ziraat Âlemindeki Büyük Terakkiler (1980).

ÇEVİRİ: Amerika Tarihi (İngilizceden), Demokrasi Cihanında Kadın (İngilizce mecmualardan iktibas).

İNGİLİZCE: Turgut lives in Turkey.

YAYIMLANMAMIŞ ESERLERİ: Prens Sabahaddin: Hayatı ve İlmî Müdafaaları (İngilizceye tercüme), Prens Sabahaddin’in Hususi Mektupları, Amerika’da Üniversite Hareketleri (Gazetelerde çıkan makaleleri), Amerika İktisat Âleminde (Gazetelerde çıkan makaleleri), Geniş Ufuklar (Gazetelerde çıkan makaleleri), Demokrasi Cihanından Portreler (Gazetelerde çıkan makaleleri), Çocuk Edebiyatı (toplumsal bir bakışla yazılmış roman ve piyesleri)

HAKKINDA: Nezahet Nurettin Ege / Ziraat Âleminde Büyük Terakkiler (Önsöz, 1980).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör