Mehmed Tevfik

Hukukçu, Yazar, Şair

Doğum
Ölüm
Eğitim
Diyarbakır Rüştiye Mektebi

19. Yüzyıl hukukçu, şair ve yazarlarından (D. 1865, Diyarbekir -  Ö. 1905, Edirne). Kaza kaymakamlıklarında bulunmuş Rüstem Efendi'nin oğludur. Diyarbakır Rüştiye mektebinden mezun olunca memurluğa başlamış ve bu arada Diyarbakır İstinaf mahkemesi hukuk zabıt kâtipliğinde, İstinaf ceza dairesi âza mülâzimliğinde, Silvan sancağı bidayet müstantikliğinde, Diyarbakır istinaf mahkemesi başkâtipliğinde çalışmış ve nihayet Edirne vilâyeti sorgu hâkimi iken 1905'te vefat etmiştir.

Mehmed Tevfik, şöhreti yaygın şairlerimizdendir. Farsça ve Arapçaya da aşina idi. "Hazine-i Fünûn" mecmuasında Diyarbekirli Mehmed Tevfik imzasıyla birçok şiiri neşrolunmuş; ancak şiirlerini bir kitap halinde toplama imkânını bulamadan genç yaşında vefat etmiştir. Ayrıca "Mir'ât-ı Tasavvuf" isminde bir eseri mevcuttur. Büyük mutasavvıfların hayat ve eserlerinden bahseden bu eseri de yazma olup, bir nüshası oğlu General Mete Bey'de ve bir nüshası da merhum Şevket Beysanoğlu'nun özel kitaplığındadır.

HAKKINDA: Şevket Beysanoğlu / Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları (c. 2, 2. bas. 1997, s.), İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör