Mehmet Şerif Çavdaroğlu

Devlet Adamı

Doğum
11 Aralık, 1873
Ölüm
03 Eylül, 1958
Eğitim
Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Okulu)
Burç

Devlet adamı (D. 11 Aralık 1873, İstanbul – Ö. 3 Eylül 1958, İstanbul). Nuruosmaniye İptidaî Mektebi, Soğukçeşme Askerî Rüştiyesi, Mülkiye Mekteb-i İdadi ve yüksek kısım (1894) mezunu. 1899-1900 arasında Mekteb-i Mülkiye-i Şahane İdadîsinde ve Dârülmuallimîn-i Âliye (Yüksek Öğretmen Okulu)’de Belâgat-i Osmaniye ve Resmi Yazışma Usûlü dersleri verdi. 1901’de Sultan Abdülaziz’in en küçük kızı Emine Sultan ile evlendirilerek Damad-ı Şehriyârî, 1904’te Vezirlik payesi ile paşa oldu. 25 Ocak 1905’te Şura-yı Devlet Tanzîmat Dairesi üyeliğine getirildi. II. Meşrutiyet’in ilânından sonra iktidara İttihatçılar gelince bir müddet açıkta kaldı. 17 Ağustos 1909’da yeni kurulan İstanbul Valiliğine atandı. Temmuz 1912’de Gazi Ahmed Muhtar Paşa Kabinesine Nafia bakanı olarak tayin edildi. Bundan sonraki kabinelerde de çeşitli görevler ve bakanlıklarda bulundu. 6 Mart 1924’te Osmanlı hanedanına mensup olduğu için yurtdışına çıkarıldı. Uzun yıllar Fransa’da oturduktan sonra Recep Peker Kabinesi zamanında (1946) başvurusu üzerine İstanbul’a döndü.

ESERLERİ:

Tuhfetü’n-Nuzzâr fî Garâibi’l-Emsâr ve Acâibi’l-Esfâr Tercümesi (2 cilt, İbn-i Batûta’dan çeviri, 1919, 1921), Hükümdar (Machiavel’den, 1919), Fihrist-i Tuhfetü’n-Nuzzâr fî Garâibi’l-Emsâr ve Acâibi’l-Esfâr (1924, yeni harflerle yay. haz. Mümin Çevik - Ali Metin Güven, 2005).

HAKKINDA: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. III, 1968).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör