Mehmed Memduh Paşa

Devlet Adamı, Yazar, Şair

Doğum
Ölüm
-

Devlet adamı, şair ve yazar (D. 1839, İstanbul - Ö. 1925). Mazlum Fehmi Paşa’nın oğludur. Rüştiyeyi (ortaokul) bitirdikten sonra Hariciye Nezareti Mektubi Kaleminde (Özel Kalem) başladığı memurluk hayatında yükselerek çeşitli bakanlıkların mektupçuluğu, sadaret (başbakanlık) müsteşarlığı, Şurayı Devlet (Danıştay) üyeliği görevlerinde bulundu. Konya, Sivas, Ankara valiliklerinin ardından, 1893 yılında vezirliğe, 1895 yılında Dahiliye Nazırlığına yükseldi.

İkinci Meşrutiyet’in ilanıyla (1908) görevden alınarak sürüldüğü Sakız Adası’dan afla birlikte İstanbul’a döndü. Memduh, Faik mahlasları ile yazdığı şiirleriyle de beğenilen Memduh Paşa, asıl Abdülhamit dönemi anılarının yer aldığı eserleriyle önemlidir.

ESERLERİ:

Eser-i Memduh (1872), Feveran-ı Ezman (1908), Şerair-i Siyasiye ve Tahavvülat-i Esasiye (1908), Yemen Islahatı ve Bazı Mutalaât (1909), Esvat-ı Sudur (İzmir, 1912), Mir’at-ı Şuûnat (1912), Tasvir-i Ahval Tenvir-i İstikbal (1912), Hal’ler İclaslar (1913), Kuvvet-i İkbal Alamet-i Zeyal (1913), Miftah-ı Yemen (1914), Bedayi-i Asâr (1914), Divan-ı Eş’ar (1916), Berk-i Sebz (kaside ve gazeller), Tercüme-i Hikâye-i Jöneviev (Lamartine’den, 1868).

KAYNAK: İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. II, 2000), TBE Ansiklopedisi (2001), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör