Mehmed Kemaleddin

Devlet Adamı, İslam Bilgini, Yazar, Şair

Doğum
Ölüm
02 Şubat, 1936
-

İslâm bilgini, şair-yazar, devlet adamı (D. 1866, Harput [Elazığ] – Ö. 2 Şubat 1936). Öğrenimini Harput (Elazığ)’ta tamamladı. 1890’da bir Ramazan ayı boyunca çalışarak Kur’ân hafızı oldu. Şam bilginlerinden Şeyh Bedreddin Efendi’den hadîs ilmi icazeti (yeterlilik) aldı. Daha sonra müderrislik, müftülük, mahkeme üyeliği ve öğretmenlik yaptı.

BAŞLICA ESERLERİ:

Kaside-i Münferic ve Tahmisinin Şerhi, Ulviyyet-i İslâmiyye, Makale-i Edebiye, Mülâhaza-i Edebiye, Hayr-i Ümmet, Miftâh-ı Harâbât, Talîm-i İnşâ, Kavâid-i Edebiyat, Hallü’l-Vezâif, Avâidü’l-Fühûm, Na’t-ı Şerîf, Tahmîs-i Gazel-i Hakanî, Kasîde-i Aşk, Hadîs-i Erbaîn.

KAYNAK: İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. II, 2000), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör