Kâmil Efendi

Yazar, Şair

Ölüm
15 Temmuz, 1924
Diğer İsimler
İbn-i Yemliha, Yemlihazâde

Şair ve yazar (D. 1857, Elbistan / Kahramanmaraş - Ö. 15 Temmuz 1924, İzmir). Asıl adı Mustafa’dır. Şiirlerinde Kâmil mahlasını kullandı, İbn-i Yemliha veya Yemlihazâde künyesiyle tanındı. Şirevîzâde Debbag Halil Ağa’nın oğludur. Maraş’ta ve Kilis’te okudu. İstanbul, Balıkesir ve Kırkağaç’a gitti. Manisa’ya gidip Hacı Evliyazâde Ali Efendi’nin derslerine devam etti. Daha sonra İzmir’e geçerek, Yozgatlı Hoca Mustafa Keşfî Efendi’den istifade etti ve 1886’da icazetname (yeterlilik) aldı. Önce Moralı, sonra Sultan Selim’in Kurşunlu Medresesine müderris oldu. Kadılık görevinde bulundu. Mevlevî tarikatına mensuptu. Sanayi Mektebinde uzun yıllar öğretmenlik yaptı. Son görev yeri Kayseri Kadılığı idi. Uluyol Mezarlığında toprağa verildi.

Yazıları İzmir ve İstanbul gazetelerinde yayımlandı. Bursalı Mehmed Tahir Efendi, bu zatın eserlerinin çoğunun basılmış olduğunu ve bunların dışında başka eserlerinin de bulunduğunu belirtmektedir.

ESERLERİ:

Kaside-i Hemziyye Tahmisi, Talikat-i Ala Nuhbetü’l-Fiker (İbn-i Hacer’in Nuhbesi ile ilgili), Haşiye ala Şerh (İlm-i Mizan’la ilgilidir), El-Hikmetü’l Baliğa (1292), Türkçe Divan, Manzum Raiyye (akaidle ilgili), Şerhü’l-Elfiyye (bin beyitten oluşan bir eser, fıkıh usulü ile ilgili), Şerhü Hikmetü’l-Baliğa, El-Endülisi’nin Şerhi Aruz’u, Kasidetü’l-Adem Şerhi, Kasidetü’l-Muzriyye’nin Şerh ve Tahmisi, Manzu-metü’l-Hüseyniyye ve Şerhi, Şerh-ü Nuniy-ye (Hasan Fehmi’nin eseri), El-Makalatü’l-Hassan ala Kasidet-i Hassan (Tahmisi ile birlikte), Minhacü’l-İhticac (mantıkla ilgili), Manzumetü’l-Hüseyniyye (edebiyatla ilgili), Manzumetü’l-Aliyye fi’l-Ahbari’n-nebeviyye (hadisle ilgili), Nazmü’l-Fünûn fi Seb’at-i Ulum; Şerh-i ala Kaside-i Nuniyye (Hasan Fehmi Efendi’nin eserinin şerhi), İbni Sinâ (h. 1307), Usûl-i Ekyise, Sarf-ı Osmanî, Güfte-i Kâmil Mar’aşî, Menâkıb-ı İmâm-ı A’zâm (h. 1340), Kavâid-i Arabiye (h. 1313), Manzûme-i Harb, İbni Sina’nın Kaside-i Ruhiyyesi’nin Tercümesi (İzmir’de Hizmet gazetesinde tefrika).

HAKKINDA: İbnülemin Mahmut Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. 2, 1930-41), V. Recai Velibeyoğlu / Örneklerle Basılmış Bütün Şiir Kitapları Antolojisi (1975), TDE Ansiklopedisi (c. 5, 1977-98), Nail Tuman / Tuhfe-i Nailî (c. 2), Ömer Faruk Huyugüzel / İzmirli Fikir ve Sanat Adamları 1850-1950 (2000), Cemil Çiftçi / Maraşlı Şairler Yazarlar Alimler (2000), TDOE-TDE Ansiklopedisi (c. 5, 2004).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör