Fâzıl

Divan Şairi

Ölüm
-
Burç
Diğer İsimler
Muhammed (asıl adı)

19. Yüzyıl divan şairlerinden. Asıl adı Muhammed'dir. Diyarbekirli Câmidîzade müftü Abdülgani Efendi'nin oğludur. Devrinin tanınmış ilim adamlarından olan babasından ve Şaban Kâmî Efendi'den ders almış, sonradan bilgisini arttırmak için Bağdat'a gitmiştir. Tahsilini tamamladıktan sonra bazı memuriyetlerde bulunmuş ise de memleketinden ayrılmamış ve 1897 yılında vefat etmiştir. Ölürken altmış iki yaşında olduğu söylenmektedir.

  Muhammed Fâzıl'ın "Dîvançe-i Eş'ar"ı zayi olmuştur. Şevket Beysanoğlu, Fazıl'ın üç gazeli torunlarında bulunan bir mecmuadan almış ve DFSA'da yayımlamıştır. Burada bu gazellerden bir örnek sunulmaktadır.

KAYNAK: Şevket Beysanoğlu / Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları (c. 2, 2. bas. 1997, s. 36), İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013).

GAZEL

Gül-gonce-i bağ-ı irem ruhsare-i şûh-ı cihan

Reşk-âver-i hurandır nezzare-i şûh-ı cihan

 

Leyli-i zülfün dillere üftâde şâne eyleye

Mecnûn-i sergerdân olur avvare-i şûh-i cihan

 

Gül-bend-i nazik kâmete şermendelik iras eder

Nahvetle ta berduş ola ol hare-i şûh-i cihan

 

Ger iltifatı râhına efkende olsa âşıkın

Pâmâl-i esb-i naz eder bîçare-i şûh-i cihan

 

Meftun-ı çeşmim FÂZIL'a tedbir-i dermanda tabib

Dârû-yi sıhhat neylesin bîmare-i şûh-i cihan

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör