Abdülhamid Ferid Paşa

Osmanlı Nazırı, Bakan

Doğum
Ölüm

Osmanlı dönemi nazırlarından (D. 1814, İstanbul – Ö. 1875, İstanbul). Abdülmecid zamanında Mabeyn Başkâtipliğinde, Abdülâziz zamanında da Nazırlıklarda bulunmuş Vezirlerdendir. Deri tüccarından Mustafa Efendinin oğludur.. Babıali Kalemlerinde iken yazısının Padişah tarafından beğenilmesi üzerine sarayda kâtiplikle alınmış ve 1848’de Başkâtip olmuştu. Sonra Serasker Müsteşarı, Evkaf Nazırı, Adile Sultan Kâhyası olmuştur. Daha sonra Vezirlikle muhtelif meclis ve mahkemelerde âza ve reis, Hazine-i Hassa Nazırı ve Bahriye Nazır Vekili oldu. Sultan Mahmut türbesi bahçesinde gömülüdür.

KAYNAK: İbrahim Alâeddin Gövsa / Türk Meşhurları (1946).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör