Cemal Nabeded Bey

Divan Şairi

Ölüm
-
-
Eğitim
Mekteb-i Mülkiye

Divan şairi (D. Selanik, 1869 – Ö. ?)  Sülâlesi zamanın bi­rinde Antalya’dan Selanik’e göç etmişti. Babası, Medresede okumuş bir kişi olp, gençleri evine toplar, onlara ders­ler verirdi. İbni Haldün’ü Türkçeye çevrilen de odur. Yıllarca devlet memurluğunda bulunmuş ve Konya Defterdarlığı’nda görevi başındayken ölmüştü. Dedesi Ahmet Reşit Efendi ise Mevlevi tarikatına mensup bir şeyh olup, mezarı Selanik Mevlevihanesi avlusundadır.

Cemal Efendi ilkokulu ile rüştiyeyi (ortaokul) Selânik’te okudu ve ardındam medreseye girdi. Genç yaşta İstanbul’a geldi ve yatılı olarak Mekteb-i Mülkiye’ye girerek bitirdi. Ardından doğduğu şehre döndü ve oradaki idadiye (lise) öğretmen ve daha sonra da müdür oldu. İki yıl sonra tekrar İstanbul’a geldi. Darülfünun Ali (İstanbul Üniversitesi)’de on beş yıldan fazla hocalık yaptı ve bu arada birçok ek işle de ilgilendi. Sonra Maliye Mektebi Kalemi’nde görev aldı; 3. Rütbe Osmani Nişanı ile ödüllendirildi. Meşrutiyet (1908)’ten sonra Maliye Tensikat Komisyonu’nda çalıştı, Maliye Memurin Müdüriyeti’ne atandı. Teftiş işleri de onun görevlerinden biriydi. Bu nedenle Adana, Suriye, Kudüs vb. birçok şehir ve kasabayı gezdi.

Görevi başında hiçbir yolsuzluğa ödün vermeyen Cemal Bey; Mısır, Bükreş ve birçok Avrupa şehirlerini de gezip gördü. Maliye Memurin Müdürlüğü’nden sonra Divanı Muhasebata Müddei Umumiliği (Sayıştay Savcılığı)’ne, daha sonra da Riyaseti Saniye’ye atandı. Divanın kapanması kapanması üzerine Aydın Madenleri Müdiriyeti görevinde bulundu, 1926 yılında Petrol Benzin Müdürlüğü’ne atandı.

Bilgili, okumayı çok seven bir kişiydi. Görevinin dışında geç de olsa ede­biyatla ilgilenmeye başladı ve önemli gazeller yazdı. Ölü Dalgalar”, “Vesait-i Nakliye”, “Toprak”, “Çiçekler Arasında”, “Eskiler Alayı” onun en güzel gazellerinden birkaçıdır.

 KAYNAK: Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri ( Cüz: 2, İstanbul 1969), Niyazi Hüseyin Bahtiyar / Balkanlar’da Türk Ünlüleri (3. Kitap, 2004).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör