Sadullah Said

Divan Şairi, Şair

Doğum
Ölüm

18.-19. Yüzyıl divan şairlerinden (D. 1759, Diyarbekir – Ö. 1831, Mısır). 1780 yılına kadar memleketinde yaşadı, ilköğrenimini burada gördü. Şehrin ileri gelenlerinden Hacı Fethizade Said Ağa'nın oğludur. 1780'de İstanbul'a gitti ve çalışma hayatına başladı. Divan kâtipliği yaptı. 1821’de Mısır’a gitti. Mehmed Ali Paşa tarafından Tabhane-i Mısrî Baş Musahhihliği (Basımevi Baş Düzeltmenliği) görevine atandı. 1828'de memleketi Diyarbakır'a geldi. Çok kalmadan bir süre sonra tekrar Mısır'daki görevine döndü. H. 1247 (M. 1831) de Mısır'da vefat etti.

Sadullah Said'in basılmış Divan'ı ile Risâletü fi İsbâtü'l Vâcib ve Risaletü'l-Fethiyyetü'l-Mahmûdiyye adlı manzum eserleri vardır. Ayrıca, Diyarbakırlı Lebib'in, Üçüncü Sultan Mustafa'nın tahta çıkışına kadar yazdığı "Firhist-i Selâtin-i Osmaniyye"ye İkinci Sultan Mahmud'a kadar zeyl yazdığı söylenmektedir. Ekte bir gazelini örnek veriyoruz.

HAKKINDA: Mehmed Süreyya / Sicill-i Osmanî (C. 3, s. 23), Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası (Yıl 3, Sayı 27, s. 726-727), Şevket Beysanoğlu / Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları (2. bas. 1996), İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. IV, 2002), İhsan Işık / Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas. 2009) - Diyarbakır Ansiklopedisi (2013).

 

GAZEL

 

Ey dil, cihan bu cây-ı meşakkat değil midir

İbretnümayı safha-i hikmet değil midir

 

Âdem yazık ki dil vere dehrin bu haline

Mihman ferib-i dâr-ı felâket değil midir

 

Amed şüd-i cihanın efendi bu veçhile

Mihman ferib-i dar-ı felâket değil midir

 

Amed şüd-i cihanın efendi bu veçhile

İnsaf olunca herkese ibret değil midir

 

Barı cefa-ı cerha tahammül ki eyleriz

Heb iktıza-ı hal-i cehalet değil midir

 

Etmek husul-i matlab içün halka serfüru

Ehl-i hüner katında rezalet değil midir

 

Minnet Huda'ya ehl-i hünerden sayılmışız

Cehlin cihanda hali musibet değil midir

 

Oldun hava-ı nefsine tâbi yeter SAİD

Bu masiyet verası nedamet değil midir

 

KAYNAK: Şevket Beysanoğlu / DFSA (2. bas. 1996).

 

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör