İsmail Hakkı Bey (Aksoy)

Müzikolog, Müzisyen

Doğum
Ölüm
30 Aralık, 1927
Eğitim
Mızıka-i Hümâyun
Diğer İsimler
İsmail Hakkı Aksoy

Besteci, müzikolog (D. 1866, Balat / İstanbul – Ö. 30 Aralık 1927, İstanbul).  Muallim İsmail Hakkı bEy olarak da bilinir. İlköğreniminin ardından örücü çırağı olarak çalışmaya başladı. Mahalle Camiinde okuduğu ezanı dinleyen bir hünkâr müezzininin önerisiyle saraya alındı.

Mızıka-i Hümâyunda Türk ve Batı mûsıkîsi eğitimi gördü. Kısa sürede müezzin-i şehriyârîler (hükümdar müezzinleri) arasına girdi. Ardından kolağası rütbesiyle sermüezzinliğe (başmüezzinliğe) tayin edildi.

II. Meşrutiyet’in (1908) ardından İzzettin Hümâyî ile birlikte Mûsıki-i Osmânî Cemiyeti adıyla bir öğretim kurumu açtı. Dârülelhan Şark Mûsıkisi Bölümünde dersler okuttu. Bir aralık söz konusu bölümün müdürlüğü ile birlikte icra heyeti yöneticiliğinde de bulundu.

Şark Mûsikisi Bölümünün kapatılması üzerine kurulan Tarihî Türk Mûsikisi Eserlerini Tasnif ve Tesbit Heyeti üyeliğine atandı.

 

ESERLERİ (Müzik):

 

Mahzen-i Esrâr-ı Mûsiki yahut Teganniyât-ı Osmânî (1313),

Solfej Nota Dersleri,

Usûlât, Solfej,

Makamât ve İlâveli Nota Dersleri (1335, 1341),

Mûsiki Tekâmül Dersleri (1926),

Zeybek Oyun Havaları (tsz.).

KAYNAKÇA: Mahmut Ragıp Gazimihal / İsmâil Hakkı Bey (Millî Mecmua, sayı: 101, 1928, s. 1631-1632), Mustafa Rona / Yirminci Yüzyıl Türk Musikisi (1970, s. 89-98), Sadun Aksüt / Türk Musikisinin 100 Bestekârı (1993, s. 278-281), Hayri Yenigün / İsmail Hakkı Bey [Muallim] (Musiki ve Nota, sayı: 15, 1971, s. 13), Nuri Özcan / TDV İslâm Ansiklopedisi (c. 23, 2001, s.101-102), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör