Nahçivânî

Mutasavvıf

Ölüm
Diğer İsimler
Baba Nimetullah

Mutasavvıf (D. Nahçıvan / Azerbaycan - Ö. 1496, Akşehir / Konya). Nakşibendî âriflerindendir. Zahirî (müsbet) ve manevî öğrenimini tamamladıktan sonra Anadolu’ya gelerek Akşehir’e yerleşti. Burada öldü. Mezarı Akşehir’in dışındadır. Tasavvufî tefsirler arasında önemli bir yeri olan tefsirini başka hiçbir tefsire başvurmadan yazmasıyla ünlüdür.

ESERLERİ:

Fevâtîhü’l-İlâhiyye ve’l-Mefâtîhü’l-Gaybiyye (2 cilt), Gülşen-i Râz Şerhi, Fusûsu’l-Hikem Hâşiyesi, Tefsîr-i Kâdî Hâşiyesi, Hidâyetü’l-İhvân, Risâletü’l-Vücûd.

KAYNAK: Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri I (1972), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör