Mehmet Okuyan

Televizyon Programı Sunucusu, İlahiyat Profesörü, Araştırmacı Yazar, Tefsirci, Akademisyen

Doğum
Eğitim
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi

Akademisyen, İlahiyat Profesörü, Tefsirci, Araştırmacı Yazar, Televizyon programı sunucusu. 1965, Çaykara / Trabzon doğumlu. İlköğrenimini Çaykara’da, ortaöğrenimini Trabzon’un Hayrat ilçesinde tamamladı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi (1987) mezunu. Aynı fakültede Tefsir Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak (1988) göreve başladı. Yüksek lisansını “Yirminci Asrın İlk Yarısındaki Türk Müfessirleri” başlıklı tezi ile (1990) aynı yerde, doktorasını “Necmuddin Daye ve Tasavvufi Tefsiri” başlıklı tezi ile (1994) Ondokuz Mayıs Üniversitesi SBE’de tamamladı. Aynı fakültede yardımcı doçent (1994) ve doçent (2002) olarak görev yaptı. 2008’de profesörlük unvanını aldı.

Prof. Dr. Mehmet Okuyan, Ondokuz Mayıs Üniviversitesinde Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Temel İslam Bilimleri Tefsir Usülü ve Tarihi Bilim Dalı Başkanlığı, Temel İslam Bilimler Bölüm Bşk. Yardımcılığı ve  Dekan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Okuyan’ın makaleleri İlmî Araştırmalar, İslâmî Araştırmalar adlı dergilerde yayımlandı. TDV İslâm Ansiklopedisinde madde yazarlığı yaptı.

Halen OMÜ İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı’nda öğretim üyeliğine devam etmektedir. Ramazan günleri ağırlıklı olmak üzere çeşitli televizyon kanallarında dini programlar hazırlayıp sunmaktadır. 3 çocuk babasıdır; Arapça ve İngilizce bilmektedir.

 

KİTAPLARI:

 

Necmuddin Daye ve Tasavvufî Tefsiri (2001),

Kur’an Verilerine Göre “Öteki”nin Konumu (2001),

Kur’an’da Vücuh ve Nezâir (2001),

Son Dönem Osmanlı’da İki Müfessir: Bereketzâde İsmail Hakkı ve Gazi Ahmet Muhtar Paşa (2001).

Kur'an'da Vücûh ve Nezâir  (2001),

Fâtiha ve Duhâ-Nâs Arası Kısa Sûrelerin Tefsîri (2008),

Kur’ân-ı Kerîm’e Göre Kabir Kavramı ve Kıyamet-Âhiret Süreci (2011),  

Kısa Sûrelerin Tefsîri (5 cilt, 2010-2012),  

Kur'an'da Çokanlamlılık (2012),

Kur'an-ı Kerime Göre Kabir Kavramı ve Kıyamet - Ahiret Süreci (2013),

Hayatın İnşası İçin Yâsîn Sûresinin Tefsîri (2014),

Kur’ân-ı Kerîm’e Göre Kabir Azabı (2015),  

Kur’ân’a Göre Yedi Aşamada Âhiret (2015),

Kur’ân Sözlüğü (2015),

Kur’ân-ı Kerîm’den Mesajlar I-V (2015, 2017),  

Kur'an-ı Kerim'de Hz. Yusuf Kıssası (2019)

Kabir Hayatı Nedir Ne Değildir? (2019),

Hz.Nuh Kıssalar Ne Söyler 2 (2019),

 

Bölüm Yazarı Olduğu Kitaplar:

 

Kur’ân Verilerine Göre “Öteki”nin Konumu (Mustafa Öztürk, Mustafa Köylü, Cafer Sadık Yaran, Mahmut Aydın, Osman Güner, Burhanettin Tatar ile, 2001).

 

Bazı Makaleleri:

 

Creation of Mary, Mother of Jesus, as a Miracle in the Qur’an, Journal of Religious Culture, 6 / 2008 [Uluslararası]

Mehmet OKUYAN, Osman EYÜPOĞLU Kur’ân’ın Sosyo-Kültürel Koşulları Dikkate Alışı: Ma‘rûf Kavramı Örneği, OMÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1 / 2008

Interreligious Dialogue as a Way of Establishing a Peaceful World Order a Muslim Perspective, Interreligious Insight, 10 / 2007 [Uluslararası]

Kadına Yöneliş Şiddete Kur’ân’ın Bakışı, OMÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1 / 2007

Kur’ân’da Hz. Meryem Mucizesi, Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 1 / 2005

Kur‟ân‟da Gizemli Bir Yolculuğun Kıssası, Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 13, 12 / 2004

Kur’ân’da Gizemli Bir Yolculuğun Kıssası, Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 6 / 2004

Kur’an’da Rahmet Kavramı ve Hz. Peygamber’in Âlemlere Rahmet Oluş Keyfiyeti, Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 6 / 2004

Bahru’l-Hakâık Tefsîri ve Müellifi Üzerine, OMÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1 / 2001

Kur’ân’ın Nüzülünde Taaddüd/Tekerrür Problemi, İslami Araştırmalar Dergisi , 1 / 2001

Kur’ân’da Olumsuz İnsan Tipleri, Kur'an Mesajı, İlmi Araştırmalar Dergisi, 1 / 1999

Kur’ân’ın Tabiat İlimlerine Bakışı, Kur'an Mesajı, İlmi Araştırmalar Dergisi, 6 / 1999

Gazi Ahmet Muhtar Paşa ve Tefsiri, Kur'an Mesajı, İlmi Araştırmalar Dergisi, 10 / 1999

Necmuddin Dâye ve Tasavvufî Tefsiri, OMÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1 / 1996

 

KAYNAKÇA: İhsan Işık / Resimli Ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, 2007), Prof. Dr. Mehmet Okuyan: Sen fakir peygamber anlat, kendin (t24.com.tr, 28 Mayıs 2019), Prof. Dr. Mehmet Okuyan'dan Cübbeli Ahmet'e çok sert tepki (internethaber.com, 28 Mayıs 2019), Mehmet Okuyan (eksisozluk.com, 11.04.2020), Prof. Dr. Mehmet Okuyan - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (personel.omu.edu.tr,11.04.2020), Biyografi - Prof. Dr. Mehmet Okuyan (tr.facebook.com, 11.04.2020), Prof. Dr. Mehmet Okuyan kitapları (kidega.com, idefix.com, kitayurdu.com vd., 11.04.2020).

KUR'AN SÖZLÜĞÜ

KUR'AN SÖZLÜĞÜ

-ÇOK ANLAMLILIK BAĞLAMINDA-

 

Yazar: Mehmet Okuyan

 

Yayınevi : Düşün Yayınları

 

Kitap Açıklaması

 

Kanaatimizce, modern dönemde gerçekleştirilecek olan bir tefsir ve yorum faaliyetinde takip edilecek en sağlıklı yöntemlerden biri, "Kur'ân'ın kullandığı terim ve kavramları, onun metinsel bütünlüğü içerisinde yorumlamak ve anlamlandırmak"tır. Bu yöntemin klasik tefsir usûlündeki karşılığı ise, "Kur'ân'ın Kur'ân'la Tefsîri Metodu"dur. İşte biz de bu çalışmada, söz konusu yöntem çerçevesinde Kur'ân metninde çok anlamlı (zû vucûh) kelimeleri ve bir kısım edatları inceledik. Çalışmamızda yer verdiğimiz kelimelerin belirlenmesinde, büyük ölçüde Mukâtil b. Süleymân'ın (öl. 150/767) el-Vücûh ve'n-Nezâir'ini, Dâmeğânî'nin (öl. 478/1085) Kâmûsu'l-Kur'ân veya diğer adıyla Islâhu'l-Vucûh ve'n-Nezâir fi'l-Kur'âni'l-Kerîm'ini ve İbnü'l-Cevzî'nin (öl. 597/1201) Nüzhetü'l-A'yuni'n-Nevâzır fî 'İlmi'l-Vucûh ve'n-Nezâir adlı eserlerini esas aldık.

Elbette bu sırada incelemeye konu edindiğimiz kelimelere verilen farklı anlamlar için çeşitli tefsirlere de müracaat etmeyi ihmal etmedik. Kelimelerin ve kavramların tespitinde herhangi bir eksiklik yapmamaya çalıştık. Kelimeleri incelerken yukarıda belirttiğimiz üç kaynağın ittifakla ele aldıklarına öncelik verdik. Ancak bu eserlerde yer almasına rağmen, kanaatimizce anlam farklılıkları çok belirgin olmayan kelimeleri çalışmamıza koymadık. Bunun yerine, eserimizin bu baskısında tespit edebildiğimiz kadarıyla Kur'ân'da yer alan 637 çok anlamlı kelimeyi ele aldık; ayrıca en sık kullanılan 25 edatı da kısmen inceleyerek, çok anlamlılık konusunda bir hizmet sunmaya gayret ettik.

(Tanıtım Bülteninden)

 

Yazar: Tanıtım Bülteni

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör