Cabbarzâde Ârif

Mutasavvıf, Şair

Doğum
-
Ölüm
29 Eylül, 1923
Diğer İsimler
Çapanzâde Mehmed Ârif Bey

Mutasavvıf-şair (D. ?, Baltalimanı / İstanbul - Ö. 29 Eylül 1923, Çengelköy / İstanbul). Tam adı Çapanzâde Mehmed Ârif Bey. Özel eğitim alarak yetişti, Bâbıâli ve Bâb-ı Seraskerî kalemlerinde çalıştı. Emekliliğinden sonra eser yazmakla meşgul oldu. Tasavvufta Halvetî-Şabanî yolunun saliklerindendir.

ESERLERİ:

Dîvânçe-i Eş’âr, Atiye-i Sübhâniyye (Geylânî’nin Gavsiye’sinin şerhi, haz. Bekir Uluçınar, 1983), Güldeste-i İsmet, Miftâh-ı Hasîn-i Rahmâniye fî Arz-ı Vücûd-ı Rahmâniye, Dâfiu’z-Zulem fî Kulûbi’l-Ümem, Tuhfe-i Şemsiyye, Celb-i Sürûr ve Selb-i Küdûr, Tuhfe-i Seyfiyye, Vâridât-ı Seferiye, Zeyl-i Vâridât, Hâzâin-i Envâr ve Defâin-i Esrâr, Şuûnât-ı Hak alâ Mâcerâyi’s-Sebak (3 cilt), Terceme-i Fıkh-ı Keydânî.

KAYNAKÇA: Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri II (1972), İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. I, 1999), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, 2007).

 
FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör