Ayvansarayî

Biyografi Yazarı

Doğum
-
Ölüm
Diğer İsimler
Hafız Hüseyin

Biyografi yazarı. (D. ?, Ayvansaray / İstanbul - Ö. 1787, İstanbul). Yeniçeri zümresine mensuptu. Baltacılar kethüdâlığında bulundu. İstanbul’un çeşitli semtlerinde gezip gördüğü cami, mescit, tekke ve zaviyeleri, bunların kitabelerini, yaptıranların adlarını ve camilerin müştemilâtını, çeşme ve kitabeler ile ilgili manzumeleri kaydetti. Ayrıca İstanbul yangınlarından, tütün ve kahve gibi nesnelerden de söz eden eserler yazdı. Meşhur sofilerin, şair Osmanlı hükümdarlarının, devlet büyüklerinin, bazı bilgin ve şairlerin biyografilerini yazdı. Muhtelif divanlarda yer alan bir kısım müstezâdları bir araya getirerek Eş'ârnâme-i Müstezâd adlı bir eser hazırladığı ve Âşık Ömer'in dağınık durumdaki şiirlerini de bir divan tertibinde topladığı söylenir.  

ESERLERİ:

Hadîkâtul'cevâmi (Zileli İmamzâde’nin torunu Ali Satı’nın hazırladığı bir zeyl ile 2 cilt, 1864), Mecmûa-i Tevârih (haz. Fahri Ç. Derin - Vahit Çabuk, 1895), Vefeyât (Şair Osmanlı hükümdarları ile bazı şairlerin biyografileri), Vefeyât-ı Selâtin Meşâhir-i Rica (Osmanlı hükümdarları ile veziriazam, vezir ve beylerbeyilerin biyografileri).

HAKKINDA: Halil Edhem (Eldem) / Câmilerimiz (1932), Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi 4/14 (1977), Hafız Hüseyin Ayvansarâyî (hz. Fahri Ç. Derin, 1978), Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi 2 (2002).

 

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör