Ahmed Salahaddin Bey

Milletvekili, Dekan, Siyaset Bilimci, Akademisyen, Hukukçu

Doğum
Ölüm
20 Ocak, 1920
Eğitim
Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Okulu)
Diğer İsimler
Ahmet Salahattin

Hukukçu, akademisyen, dekan, siyasetbilimci, siyasetçi, milletvekili (D. 1878, Üsküdar / İstanbul - Ö. 20 Ocak 1920, İstanbul). Üsküdar Rüştiyesinden (ortaokul) sonra Mülkiye İdadîsinde lise öğrenimi gördü. 1900’de Mülkiye mektebi yüksek kısmını (Siyasal Bilgiler Okulu) bitirdi. Reji (Tekel) İdaresi, Ziraat Bankası ve Düyun-ı Umûmiye İdaresi (Osmanlı Devletinin borçlarını tahsil eden idare)’nde çalıştı. Devletler Genel Hukuku konularında araştırmalar yaptı. İstanbul Darülfünunun  (üniversite) Hukuk Şubesinde devletler genel hukuk dersi okuttu. Aralık 1910’da Darülfünun Hukuk Fakültesinin dekanı oldu. Darülfünun temsilcisi olarak katıldığı birinci Saltanat şûrası’nda (26 Mayıs 1919) tam bağımsızlık ilkelerini savundu. Aralık 1910 seçimlerinde İstanbul milletvekili olarak Meclis-i Mebusan’a girdi. Mütareke yıllarında mandacılara karşı bağımsızlık görüşünü savundu. Bu düşünceleri daha sonra Lozan Antlaşmasına esas teşkil etti.

Ahmet Selâhattin, İstanbul’da Türk Millî Cemiyeti adlı bir örgüt kurdu. Dönemin önemli aydınlarından Halide Edip, Besim Ömer Akalın, Es’ad Paşa gibi kişiler bu cemiyetin çatısı altında toplandı. 15 Mayıs 1919’da Yunanlıların İzmir’i işgal etmesi üzerine düzenlenen Sultanahmet Mitingi’nde Darülfünunu temsil etti. Yakalandığı bir hastalıktan kurtulamayarak öldü. Vahîdeddin’in özel iradesiyle Fatih türbesinin avlusunda toprağa verildi.

ESERLERİ:

HUKUK-SİYASET BİLİMİ: Berlin Kongresinin Diplomasi Tarihine Bir Nazar (1911), Mülâhhas Hukuk-ı Umûmiyye-i Beyne’d-Düvel (1914), Makedonya Meselesi ve Balkan Harb-i Âhiri (1915), Hukuk-ı Beyne’d-Düvelin Mukaddemât-ı Nazariye ve Safahât-ı Tekâmüliyesi (1921), Hukûk-ı Âmme (1920), Hukuk-ı Düvel Dersleri (1921), Hukuk-ı Umûmiyye-i Düvel (1921), Hukukî ve Siyasî Tetebbular (1923).

ÇEVİRİ: Hukuk-ı Umûmiyye-i Düvel (P. Fauchille-H. Bongils’den, bir Medhal ve Vesaik cildiyle birlikte 7 cilt, 1909-1913), Tetebbuât-ı Siyasiye (1911), Avrupa’nın Diplomasi Tarihi (1911), Medeniyet Yalanları (Max Nordau’dan, 1912).

KAYNAK: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. III, 1968), Milliyet Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi (1. cilt, 1968).

 

 

 

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör