19. Yüzyıl divan şairlerinden (D. 1852, Diyarbekir - Ö. 1914, Eskişehir). Ünlü şairlerden Mustafa Talib'in oğludur. İlk ve orta tahsilini tamamladıktan sonra Harb Okulu'na girmiş ve kur­may sınıfına ayrılmış ise de babasının vefatı sebebiyle mezun olmadan ayrılmak zorunda kalmıştır. İlkin iki bin kuruş maaşla "Mahrec-i aklâm" matematik muallimliğine tayin olunan şairimiz, 1294 (m. 1876) yılında geçici olarak oluşturulan "Asakir-i millîye" binbaşılığına atanmıştır. Bir müddet sonra Bursa vilâyeti "Turuk-u maâbir" birinci sınıf mühen­disliğine tayin edildi. Orduda başka görevler aldıktan sonra 1878) senesin­de iki bin beş yüz kuruş maaşla Eskişehir lüle taşı madeni müdürlüğüne getirilmiş ve 1914 yılında vefat etmiştir. Bir gazeli örnek verilmektedir.

KAYNAK: TŞA, Âmid-i Sevda Mecmuası (sayı: 2, s. 30), Şevket Beysanoğlu / Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları (c. 2, 2. bas. 1997, s. 54), İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (C. 12, 2015).

GAZEL

Olur dûd-i dilimden hep sehâb-ı âsman peyda

Habâb-ı eşg-i hûnînimle seylâb-ı cihan peyda

 

Olunca derd-i vasim yâresi fevvâre hûn âsâ

İder bir bahr-i tûfanzâr dilde nâgehan peyda

 

Tecellî eyledikçe suretin levh-i hayâlimde

İder her lâhzede feyzinle bin rûh-i revan peyda

 

Felek dûr olduğıyçün çîn-i ruhsarından ey hurşîd

İdüb çâk-i girîbân eylemiş bir kehkeşan peyda

 

Nesîm-i zülfün estikçe nola sûy-i mezârımda

İderse her sütunum bir hayat-ı cavidan peyda

 

Gönül agâh isen ol mushaf-ı gülzâr-ı vahdetten

Olur her bir varakta nice sırr-ı râyegân peyda

 

Yine pür feyz olub aşkınla sen de aferin Edhem

Bu rütbe eyledin dağınla ra'na gülsitan peyda

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör