Şeyhî (Köstendilli Süleyman)

Mutasavvıf, Şair

Diğer İsimler
Köstendilli Süleyman

Mutasavvıf-şair (D. 1749, Köstendil - Ö. 1819, Köstendil). Nakşibendî şeyhlerindendir. Ailesi Mollazâde adıyla tanınır. Şiirlerinde Şeyhî mahlâsını kullandı. İlköğrenimini memleketinde yaptı. Yükseköğrenim için İstanbul’a gitti. Memleketine döndükten sonra öğrenci yetiştirmekle meşgul oldu. Bulgaristan sınırları içinde kalan Köstendil’in bilinen ailelerinden birine mensup olan Şeyhî, o zamanın itibarlı resmî görevlerinden olan ve ailesinden devraldığı ayanlık (senatörlük) görevi, mütesellimlik (vergi toplayan görevli) ve müderrislik yaptı. Tasavvufa olan ilgisi on altı yaşında başladı. Tasavvufî eğitimini Şâmî-zâde Mustafa Efendi’den aldı. 1779’da bu kişiden icazet (yeterlilik) aldı. Aynı yıl Şâmîzâde öldü ve Şeyhî onun makamına geçti. Mezarı kendi yaptırdığı dergâhtaydı. Bulgaristan’ın bağımsızlığına kavuşmasından sonra bu bina yıkıldı ve mezarı başka bir yere nakledildi. Bir evliya tezkiresi olan Bahrü’l-Velâye adlı eseri önemlidir.

ESERLERİ:

Dîvan, Bahrü’l-Velâye, Lemeât-ı Nakşibendiyye, Zübdetü Nefehâti’l-Üns, Şerh-i Kelâm-ı Kibâr, Mir’âtü’l-Muvahhidîn, Mektûbât-ı Erbaîn, Terkîbât-ı Erbaîn, Te’vîlât-ı Erbaîn, Kûtü’l-Uşşâk, Medâr-ı Sâlikân, Etvâr-ı Hâcegân, Nikâtü’Hikem, Kitâb-ı Tâlia fî Esrâri’l-İlâhiyyeti’s-Sermediyye, Şerh-i Kelâmi’l-Vâsıtî, Şerh-i Kelimât-ı Bedriddîn, Şerh-i Kelâm-ı Ca’fer-i Sâdık, Mecmau’l-Maârif, Risâle-i Şerh-i Celâliyye, Es’iletü’l-Esrâr, Işknâme, Nebezâtü’l-İrfân, Târîh-i Köstendil, Risâle-i Vasâyâ, Usûlü’l-Vusûl, Subhatü’l-Levâyıh.

KAYNAK: Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri I (1972), Ali Yılmaz / Köstendilli Süleymân Şeyhî (1989), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör