Vâsıf (Gülşenizâde)

Divan Şairi

Ölüm
-

19. Yüzyıl divan şairlerinden. Bir çok mutasavvıf, fikir ve sanat adamı yetiştirmiş Diyarbekirli Gülşenîzâdeler ailesindendir. Babasının adı Şeyh Muhammed'dir. Hayatı hakkında geniş bir bilgi edinememiştir. Ali Emirî merhumun, verdiği bilgilere göre; Vâsıf,  Şaban Kâmi Efendi'den ders alarak yetişti. Mahkeme-i Şer'iyye'de görev alarak h 1286 (m. 1870) senesinde hukuk mahkemesine başkâtip oldu. Bu sıralarda Said Paşa ile samimî bir dostluk kurdukları anlaşılmakta­dır. Said Paşa'nın basılı dîvanına bir de tarih düşürmüştür. (Dîvan, s. 110). H 1289 (M. 1873) yılında geçirdiği bir 'kriz neticesinde intihar ederek öldü. Mezarı Urfa Kapısı civarındaki dergâhtadır.

Merhum Beysanoğlu, Vasıf'ın mürettep dîvanının torunu, emekli albay Vasıf Barutoğlu'nda olduğunu belirtmiştir. Divan'ında yer alan bir müseddesi örnek veriyoruz.

KAYNAK: Şevket Beysanoğlu / Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları (2. bas. 1996, c. 1, s. 340-343; naklen: Eşa. Emekli Albay Vasıf Barutoğlu'nun notları), İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013) - Geçmişten Günümüze Diyarbakırlı İlim Adamları Yazarlar ve Sanatçılar (2014) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (C. 12, 2015).

 

MÜSEDDES

Olmasın muttali ahvalime ağyar benim

Edeyim raz-ı derûnum sana izhar benim

Muztarib hâlime ol bari haberdar benim

Canıma eyledi ey şûh-i sitemkâr benim

Tiğ-i müjgânın ile gel yüreğim yar benim

Ey peri gör ki derûnumda ne gam var benim

 

Ateş-i hicrin ile âşıkmı zar ettin

Ülfet-i bezm-i rekîbant sana kâr ettin

Gam u mihnetle beni vâlih u bîzar ettin

Söyle ettiklerini gel, yeter inkâr ettin

Tiğ-i müjgânın ile gel yüreğim yar benim

Ey peri gör ki derûnumda ne gam var benim

 

Hasret-i âl-i ruhun eyledi nâlân beni

Saldı girdâb-ı gama dide-i giryan beni

İnletir subh u mesa sme-i sûzân beni

Terk kılmaz gam ve firkat hele bir ân beni

Tiğ-i müjgânın ile gel yüreğim yar benim

Ey peri gör ki derûnumda ne gam var benim

 

Der idin râz derûnuna edem agâh seni

Ser-i kuyunda arardım şeha her gâh seni

Gördüm işretgeh-i â'dâda eyâ mâh seni

Şerr-i düşmenden emin ey leye Allah seni

Tiğ-i müjgântn ile gel yüreğim yar benim

Ey peri gör ki derûnumda ne gam var tenim

 

Çekerim çevrini ben hayli zamandır pinhân

Ciğerim hasret-i lâ'lin ile olmuş dolu kan

Vâsıf-ı mürde-dile vermez isen vasi ile cân

Heman öldür güzelim uğruna cânım kurban

Tiğ-i müjgânın ile gel yüreğim yar benim

Ey peri gör ki derûnumda ne gam var benim

 

KAYNAK: Şevket Beysanoğlu / DFSA (2. bas. 1996, c. 1, s. 340-343).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör