Valî (Hasan)

Divan Şairi

Doğum
Ölüm
-
Diğer İsimler
Valî

18. Yüzyıl divan şairlerinden (D. H. 1100  / M. 1688, Diyarbekir - Ö. H. 1151 / 1738). Asıl ismi Hasan olup, şiirlerini "Valî" müstearıyla yazmıştır. Yaşadığı dönemin tanınmış ilim adamlarından dersler aldı. Müretteb Dîvân'ı vardır. Yazma olan divanının bir nüshası merhum Şevket Beysanoğlu'nun özel kütüphanesindeydi. Çağdaşları olan Hâmî, Lebib, Agâh gibi şairlerle tartışma ve atışmalarda bulunmuştur. Vâlî'nin şiirleri hekîmânedir. Birçok gazeli bestelenmiştir.

Gazelleri birçok Diyarbekirli şairler tarafından tahmis edilmiştir. 1738 senesinde vefat etti. Diyarbekirli şairlerden Hâmî, vefatına tarihi düşmüştür.

KAYNAK: Eşa, Şevket Beysanoğlu / Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları (2. bas. 1996, c. 1, s. 177), İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013) - Geçmişten Günümüze Diyarbakırlı İlim Adamları Yazarlar ve Sanatçılar (2014).

 

 

VÂLÎ'NİN VEFATINA

Vâlî-i ehl-i ma'arif ârif-i sâhib temyiz

Cây-i âsâyiş değildür gördü bu dâr-ı mihen

 

Dâr-ı gurbet olduğun fehm eyleyüp dünyâ-yı dûn

Bikarâr olmuşdu ârâmin olup hubbül-vatan

 

Yûsuf-i kurb-i civâr-i rahmete müştak idi

Oldu bâd-ı mevt ana gûyâ ki bûy-i pirehen

 

Kırdı kaçdı âkibet gülşen-serây-i Cermete

Bir kafes olmuşdu murg-i ruhuna gûyâ beden

 

Abd-i âyîk itdi Mevlây-i-Kerîm'e ilticâ

Afv ümidile gelür Dergâh'a boynunda kefen

 

Mahv idüp cürm ü günâhın yâ İlâh-il-Âlemin

Fazl ü ihsânınla memnun it anı yâ Zü'l Minen

 

Hâmî'yâ hâtif verüp müjde dedi târihini

Aldı mansab gülşen-i Firdevsde Vâlî Hasen

 

KAYNAK: Şevket Beysanoğlu / DFSA (2. bas. 1996, c. 1, s. 177). 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör