Cevat Geray

Şehircilik Uzmanı, Akademisyen, Yazar

Doğum
Ölüm
23 Temmuz, 2018
Eğitim
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Diğer İsimler
İsmail Cevat Geray

Şehircilik uzmanı, akademisyen, profesör, yazar (D. 1930, İstanbul – Ö. 23 Temmuz 2018, Ankara). Tam adı İsmail Cevat Geray’dır. 1953 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, Bursa ve İstanbul illeri maiyet memurluklarında çalıştı. Ocak 1956’da Gündoğmuş kaymakamlığına atandı. Mart 1956’da İçişleri Bakanlığı hizmetinden ayrılarak, SBF’de açılan Şehircilik Kürsüsü’nde asistanlık görevine başladı.

1957-59 yılları arasında New York Üniversitesi’nde şehircilik, yerel yönetimler, konut üzerine araştırmalarda bulundu. 1960’ta “Şehir Planlamasının Başlıca Tatbik Vasıtaları” başlıklı doktora tezini savunarak, “Siyasi İlimler Doktoru”  unvanını kazandı. 1966 yılında, “Toplum Kalkınması Deneme Çalışmaları: Bünyan Örneği” başlıklı tezi ile Üniversite Doçenti, 1973’te “Planlı Dönemde Köye Yönelik Çalışmalar” başlıklı tezi ile Profesör unvanlarını aldı.

1963-67 arasında DPT Sosyal Planlama Dairesi’nde, toplum kalkınması ve şehircilik alanlarında araştırma danışmanı, 1970-71 yıllarında TRT Genel Müdür Danışmanı, 1974-75 yıllarında da İmar ve İskan Bakanlığı Müsteşarı ve Danışmanı olarak görev yaptı. 1976’da SBF Basın ve Yayın Yüksekokulu Müdürü, 1977’de SBF Dekanı olarak seçildi. Eylül 1982’de, YÖK Yasası’nın süreyi kısaltması nedeniyle dekanlıktan ayrıldı. 1983’te, 1402 sayılı Sıkıyönetim Yasası yoluyla görevine son verdirildi.

1983-89 arasında Kent-Koop danışmanı, 1989-90’da Türkkent Genel Müdürü olarak çalıştı. 1990’da Danıştay kararı ile AÜ SBF öğretim üyeliği görevine geri döndü. 1996’da Mersin Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü’ne geçti ve buradaki Bölüm Başkanlığı görevini sürdürürken, 1999’da emekliye ayrıldı.    

Prof. Cevat Geray, SBF lisans programında Şehircilik, Kentleşme Politikası, Mahalli İdareler, Mahalli İdareler Maliyesi, Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Kooperatifçilik ve Kırsal Gelişme derslerinin yanı sıra yüksek lisans ve doktora düzeyinde birçok ders ve seminer yürüttü. 1968’den bu yana, AÜ Eğitim Fakültesi’nde de Halk Eğitimi ve Köy Sosyolojisi derslerini yürütmektedir. ODTÜ Şehir ve Bölge Planlaması bölümünde, TODAİE’de, Gazi Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesi’nde, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde, İÜ İktisat Fakültesi’nde de dersler ve seminerler verdi. AÜ. SBF’de, emekli öğretim üyesi olarak, derslerini sürdürdü.

23 Temmuz 2018 tarihinde Ankara’da hayatını kaybetti.

Prof. Dr. Cevat Geray’ın makaleleri birçok İngilizce dergi yanı sıra; SBF Dergisi,  Mimarlık, Amme İdaresi Dergisi, AÜ. Eğitim Fakültesi Dergisi, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, İdarecinin Sesi Dergisi, İller ve Belediyeler Dergisi, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi,  Cumhuriyet Gazetesi, Hacıbektaş Dergisi gibi çeşitli dergi ve gazeteler ile armağan kitaplarda yayımlandı. Ayrıca alanıyla ilgili birçok sempozyuma katılarak bildiriler sunmuştur.

ESERLERİ:

Şehir Plânlamasının Başlıca Tatbik Vasıtaları (1960), Belediye Başkanları Hakkında Bir İnceleme (R. Keleş ile, 1962), Toplum Kalkınması Deneme Çalışmaları / Bünyan Örneği (1967), Küçük Belediyelerin Sorunları (Ruşen Keleş ile birlikte, 1969), Halk Eğitimine Giriş (1970),Türkiye’de Kentleşme (Ö. Şenyapılı, C. Talas, M. Kıray, R. Keleş, M. Çapar ile birlikte, 1971), Kent Toprakları (M. Kıray, İ. Tekeli, A. Sönmez, Y. Ular, K. İlâl, Y. İnkaya ile birlikte, 1973), Şehircilik: Sorunlar, Uygulama ve Politika (F. Yavuz ve R. Keleş ile birlikte, 1978), Kooperatifçilik Temel Bilgileri (der. 1985), Belediyecilik Eğitimi  (C. Hamamcı ile birlikte, 1994), Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri Araştırması (R. Keleş, C. Hamamcı ve öbürleriyle birlikte, 1994), Kent Topraklarının Kamuya Kazandırılması (R. Keleş, C. Hamamcı, C. Emre ve A. Mengi ile birlikte, 1999), Belediye Kurulmasında Uyulacak Ölçütler ve Yöntem (2000).

KAYNAKÇA: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. VI, 1969), İhsan Işık / Yazarlar Sözlüğü (1990, 1998) - Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007),  Meral Uysal  / Efsane Dekan - Anılarıyla Cevat Geray (2013), Prof. Dr. Cevat Geray (kentcevre.politics.ankara.edu.tr, 16.9.2015), Nail Tan / Türk Dili, S. 801, s. 109-110.

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör