Sofuzade Mehmed Tevfik Safoğlu

Bilgin, Şair

Doğum
Ölüm
16 Nisan, 1960
Diğer İsimler
Hoca Tevfik, Hoca Tevfik Efendi, Sofuzade Hoca Tevfik Efendi, Tevfik

Şair, bilgin (D. 1873, Kastamonu – Ö. 16 Nisan 1960, Kastamonu). Sofuzade Hafız Abdullah Sıdkı Efendi’nin oğludur. Halk arasında Hoca Tevfik, Hoca Tevfik Efendi, Sofuzade Hoca Tevfik Efendi olarak da tanınırdı. Şairlik mahlâsı Tevfik’tir. Rüştiye (ortaokul) öğreniminden sonra Kastamonulu bilgin Ballıkzade Ahmet Mâhir Efendi (1860-25)’den ders alıp yetişerek 1895 yılında icazet (yeterlilik, diploma) aldı. Arapça ve Farsçayı öğrendi. Babasının ölümünden sonra genç yaşta ticaret hayatına atıldı. Kastamonu Pirinç Pazarı Mescidinde on altı yıl süreyle tefsir (Kur’an-ı Kerim açıklaması) ve Buharî okuttu. 1906 yılında getirildiği Kastamonu Sanat Mektebi Müdürlüğünde dört yıl kaldıktan sonra istifa ederek ayrıldı.

Zafer gazetesini çıkardı (14.12. 1911 - 17.9.1919). Balkan, Birinci Dünya ve İstiklâl Savaşı yıllarında Vilâyet Meclisi, Daimî Encümen, Maarif Encümeni, Müdafaa-i Hukuk, Kızılay, Tekâlif-i Milliye, Belediye Meclisi ve Encümeni üyeliklerinde bulundu. Dârü’l-hilâfe Medresesinde dinî dersler, Mevlevî Dergâhında da Mesnevî okuttu. İstiklâl Savaşı’ndan sonra Hacca gitti. Hac dönüşü devlet görevlerinden ve politikadan ayrılarak hayatını demir ticareti yaparak kazandı. Aruz veznini ustalıkla kullandı. Beyânü’l-Hak ve el-Medâris dergilerinde otuz kadar makalesi yayımlandı. Hulviyyât (1910) adlı bir şiir kitabı vardır. Rubaîyyat-ı Mevlâna adlı bir kayıp eseri, ayrıca dokuz el yazısı şiir defteri ile vâhdet-i vücûda (varlığın birliği) ve ahlâka dair iki eseri vardır.

KAYNAK: Abdulkerim Abdulkadiroğlu / Sofuzade Mehmet Tevfik Efendi ve Şiirleri (Kültürümüzden Esintiler, 1997), Nail Tan - Özdemir Tan / Gurur Kaynağımız Kastamonulular III (2004), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör