Sadık Vicdani Kayıkçıoğlu

Mutasavvıf, Şair

Doğum
Ölüm

Mutasavvıf, şair, mektupçu (D. 1864, Safranbolu - Ö. 1939, İstanbul). Kastamonu Rüştiyesindeki öğrenimini bitirmedi. Tasavvuf dersleri aldı. On dört yaşında Kastamonu İstinaf Mahkemesinde memurluğa başladı. Zabıt kâtipliği, vilayet mektubî kalemi mümeyyizliği, Kosova vilayeti idare meclisi başkâtipliği gibi görevlerde bulundu. Aydın Tasfiye Komisyonu üyeliğinden emekli oldu. 1884 yılında Kastamonu gazetesinin başyazarlığını da yapmış olan Kayıkçıoğlu, tasavvuf ve din konularındaki incelemeleriyle tanındı.

ESERLERİ:

Perişan (1891), Nagâmat-ı Vicdaniye (Kastamonu, 1894), Berk-i Fezâ (1911), Fihrist-i Kur’an-ı Kerim (1912), Tefeülnâme-i İmam Suhreverdi (1912), Neşide-i Cihad-ı Ekber (1914), Gülbank-ı Cihad-ı Ekber (1915), Cuma Namazı (1919), Turûk-ı Âliyye (4 cilt, 1922-24), Hz. Muhammed Niçin Çok Evlendi (1928).

HAKKINDA: Diyanet Dergisi (Nisan 1999), Yurt Ansiklopedisi (c. X, 1984), Ali Birinci / Tarihin Gölgesinde Meşâhir-i Meçhûleden Birkaç Zât (2001), İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. IV, 2002), Nursen Özdoğan Kurban – İsmail Arslan / Karabük Şairleri Antolojisi (2004).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör