Sadık Erdem

Türk Dili ve Edebiyatı Profesörü, Araştırmacı Yazar, Edebiyat Tarihçisi, Akademisyen

Doğum
11 Nisan, 1955
Eğitim
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Burç

Edebiyat Tarihçisi, Türk Dili ve Edebiyatı Profesörü, Akademisyen, Araştırmacı Yazar. 11 Nisan 1955 tarihinde Denizli’nin Çivril ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğreniminden sonra girdiği İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden 1981’de mezun oldu. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı’nda doktora tezini hazırlayarak “edebiyat doktoru” unvanını aldı.

1993 yılına kadar İstanbul’da iki kamu kuruluşu ve iki üniversitede çalıştı. 1993-2005 yılları arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı’nda sırasıyla yardımcı doçent, doçent, profesör unvanları ile öğretim üyesi, anabilim dalı ve bölüm başkanı olarak görev yaptı.

Prof. Dr. Sadık Erdem, 2005 yılından itibaren de Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi, anabilim dalı ve bölüm başkanı olarak görev yapmaktadır.

Uzmanlık alanı ile ilgili kitaplar, makaleler ve Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi ile TDV İslâm Ansiklopedisi’nde ilmî maddeler yayımlamıştır. Makaleleri, Türk Dünyası Araştırmaları, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Türkbilig, Kırkambar Yeni Defne vd. dergilerde yer aldı.

  

YAYINLAR

 

MAKALELER

 

1. Sadık ERDEM, “Mehmed Sâlih Yümnî Tezkire-i Şuarâ-i Yümnî İnceleme-Tenkidli Metin-İndeks”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, LV (İstanbul, Ağustos 1988), sayfa : 85-112.

2. Sadık ERDEM, “Anabolulu Şâir Sabri”, Kırkambar Kültür-Sanat ve Edebiyat Dergisi, II (Malatya, Ocak-Şubat 1991), s. 26-27.

3. Sadık ERDEM, “Mecmûa-i Muallim”, Yeni Defne Aylık Sanat ve Edebiyat Dergisi, CXXXVIII (İstanbul, Eylül-Ekim 1993), s.1.

4. Sadık ERDEM, “İshâk Çelebi’nin Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, XCI (İstanbul, Ağustos 1994), s. 99-120.

5. Sadık ERDEM, “Neylî’nin Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, XCVII (İstanbul, Ağustos 1995), s. 153-193.

6. Sadık ERDEM, “Dürrî-i Yek-çeşm ve Gazelleri”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, CIII (İstanbul, Ağustos, 1996), s. 165-203.

7. Sadık ERDEM, “XVII.-XIX. Yüzyıllarda Yaşamış Manisalı Divan Şâirleri”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, CXLV (İstanbul, Temmuz-Ağustos 2003), s. 191-215.

8. Sadık ERDEM, “Şair Sultanlar Üzerine” (Tanıtım Yazısı)”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, CCV (İstanbul, Ocak 2004), s. 17-19.

9. Sadık ERDEM, “XV.-XVII. Yüzyıllarda Bolu’da Yaşamış Divan Şairleri”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, CL (İstanbul, Mayıs-Haziran 2004), s. 185-204.

10. Sadık ERDEM, “XV. ve XVI. Yüzyılda Yaşamış Manisalı Divan Şairleri”, Türkbilig Dergisi, VIII (Ankara Hacettepe Üniversitesi, 2004), s. 74-107.

11. Sadık ERDEM, “XVIII. ve XIX. Yüzyılda Bolu’da Yaşamış Divan Şairleri”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, CLV (İstanbul, Mart-Nisan 2005), s. 217-230.

12. Sadık ERDEM, “Na‘tî ve Hilye-i Aşere-i Mübeşşere’si”, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, [I] 2, 2008, s. 1-26.

13. Sadık ERDEM, “Dört Şuarâ Tezkiresi”, Hece Aylık Edebiyat Dergisi, Ankara, Eylül 2017, sy. 249, s. 135-138.

14. Sadık ERDEM, “Divan Şiiri Lügatçesi”, Harsiyât Dergisi, Ankara, Güz 2019, c. 3, sy. 6, s. 32-70.

 

KİTAPLAR

 

1. Sadık ERDEM, Mir’ât-ı Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyûn (İstanbul Teknik Üniversitesi Tarihçesi), İ.T.Ü. yayını, 1986, VI+324 s.

2. Sadık ERDEM, Sâî Çelebi Tezkiretü’l-bünyân, İstanbul, 1988, 93 s.

3. Sadık ERDEM, Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı İnceleme-Tenkidli Metin-İndeks-Sözlük, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayını Sayı: 79, Şuarâ Tezkireleri Dizisi Sayı: 1, Ankara Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1994, XLVIII+401 s.

4. Sadık ERDEM, Osmanlıca Metinler, Isparta, 1997, IV+143 s.

5. Sadık ERDEM, Subhî-zâde Azîz ve Dîvân’ı İnceleme-Metin-Sözlük, Isparta, 2001, 469 s.

6. Sadık ERDEM, Neyyir ve Dîvân’ı İnceleme-Tenkidli Metin-Sözlük, Isparta, 2002, 324 s.

7. Sadık ERDEM, İki Bayraklı-zâde Nesîb ve Dîvân’ı İnceleme-Tenkidli Metin-Sözlük, Isparta, 2002, 186 s.

8. Sadık ERDEM, Neylî ve Dîvân’ı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayını: 321, Ankara, 2005, XIII+393 s.

9. Sadık ERDEM, Osmanlı Türkçesi Grameri, Balıkesir, 2011, 158 s.

10. Sadık ERDEM, Tezkire-i Şu‘arâ-i Yümnî Mehmed Sâlih Yümnî İnceleme – Tenkidli Metin – İndeksli Tıpkıbasım, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2013, XXXII+23+I+51 s.

11. Sadık ERDEM, Alî Enver Semâ‘-hâne-i Edeb (Mevlevî Şairler), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2013, XIV+241 s., 1 CD.

12. Sadık ERDEM, Tezkire-i Şuarâ Ârif Hikmet İnceleme-Çeviriyazı-İndeksli Tıpkıbasım, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2014, XX+144 s.+1a-75b tıpkıbasım.

13. Sadık ERDEM, Osmanlı Türkçesi Metinleri 1, Kutupyıldızı Yayınları, İstanbul, 2016, XXI+357 s.

14. Sadık ERDEM, Osmanlı Türkçesi Metinleri 2, Kutupyıldızı Yayınları, İstanbul, 2016, XIII+363 s.

15. Sadık ERDEM, Neyyir Abdü’l-halim Dede Dîvân İnceleme -Tenkitli Metin – Metnin Bugünkü Türkçesi – Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2018, 313+70 s.

16. Sadık ERDEM, Azîz-zâde Hüseyin Râmiz Âdâb-ı Zurafâ İnceleme-Tıpkıbasım-İndeks, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2019, XXV+326 s.

 

 

ANSİKLOPEDİ MADDELERİ

 

 

1. “Adlî (?-1743)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayını, Ankara, 2002, , c. I, s. 117-118.

2. “Afvî (?-1732), Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayını, Ankara, 2002, c. I, s. 121.

3. “Afvî (?-1736)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayını, Ankara, 2002, c. I, s. 121-122.

4. “Âgâh (?-1745)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayını, Ankara, 2002, c. I, s. 124.

5. “Ahmed (?-1736)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayını, Ankara, 2002, c. I, s. 153.

6. “Âkif (?-1759/60)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayını, Ankara, 2002, c. I, s. 262.

7. “Âkif (?-1766)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayını, Ankara, 2002, c. I, s. 262.

8. “Azmî (19. yy.)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayını, Ankara, 2002, c. II, s. 112.

9. “Câzim (?-1726)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayını, Ankara, 2002, c. II, s. 402.

10. “Fâhim (18. yy.)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayını, Ankara, 2004, c. IV, s. 1.

11. “Fâhir (?-1760)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayını, Ankara, 2004, c. IV, s. 2.

12. “Fâik (?-1715)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayını, Ankara, 2004, c. IV, s. 8.

13. “Fâik (?-1756)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayını, Ankara, 2004, c. IV, s. 8-9.

14. “Fâik (18. yy.)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayını, Ankara, 2004, c. IV, s. 9.

15. “Fâiz (1674-1721)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayını, Ankara, 2004, c. IV, s. 12-13.

16. “Fâ’iz (?-1725)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayını, Ankara, 2004, c. IV, s. 13.

17. “Fâ’iz (?-1734)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayını, Ankara, 2004, c. IV, s. 13.

18. “Fâ’iz (?-1792/93)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayını, Ankara, 2004, c. IV, s. 13.

19. “Fâ’ize (?-1763)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayını, Ankara, 2004, c. IV, s. 14.

20. “Fâ’izî (?-1732)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayını, Ankara, 2004, c. IV, s. 15-16.

21. “Fasîhî (?-1743)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayını, Ankara, 2004, c. IV, s. 22.

22. “Fehmî (?-1726/27)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayını, Ankara, 2004, c. IV, s. 36-37.

23. “Fehmî (?-1745)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayını, Ankara, 2004, c. IV, s. 37.

24. “Fevzî (?-1738)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayını, Ankara, 2004, c. IV, s. 58.

25. “Fevzî (?-1745)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayını, Ankara, 2004, c. IV, s. 58.

26. “Feyzî (?-1739)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayını, Ankara, 2004, c. IV, s. 65.

27. “Feyzî (?-1742)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayını, Ankara, 2004, c. IV, s. 65-66.

28. “Fürûgî (18. yy.)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayını, Ankara, 2004, c. IV, s. 97.

29. “Hâfız (?-1744/45)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayını, Ankara, 2004, c. IV, s. 332.

30. “Hâiz (?-1729)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayını, Ankara, 2004, c. IV, s. 339.

31. “Hâkim (?-1770)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayını, Ankara, 2004, c. IV, s. 342-343.

32. “Halef (?-1765)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayını, Ankara, 2004, c. IV, s. 356.

33. “Halîmî Paşa (?-1759)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayını, Ankara, 2004, c. IV, s. 370-371.

34. “Hâlis (?-1747)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayını, Ankara, 2004, c. IV, s. 371.

35. “Hâmî (1679-1747)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayını, Ankara, 2004, c. IV, s. 382.

36. “Hâmid (?-1767)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayını, Ankara, 2004, c. IV, s. 383.

37. “Hâmid (?-1786)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayını, Ankara, 2004, c. IV, s. 383.

38. “Hanîf (?-1775)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayını, Ankara, 2004, c. IV, s. 394-395.

39. “Hasîb (?-1752/53)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayını, Ankara, 2004, c. IV, s. 409.

40. “Hasîb (?-1759)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayını, Ankara, 2004, c. IV, s. 409.

41. “Hâtif (1666-1739)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayını, Ankara, 2004, c. IV, s. 423.

42. “Hattî  (?-1760)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayını, Ankara, 2004, c. IV, s. 426.

43. “Hayâtî (?-1758/59)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayını, Ankara, 2004, c. IV, s. 431-432.

44. “Hayrî (?-1722/23)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayını, Ankara, 2004, c. IV, s. 439.

45. “Hayrî (?-1734-24.9.1789)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayını, Ankara, 2004, c. IV, s. 439-440.

46. “Hâzık (1690-1763)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayını, Ankara, 2004, c. IV, s. 445.

47. “Hıfzî (?-1759)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayını, Ankara, 2004, c. V, s. 26.

48. “Hilmî (?-1730)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayını, Ankara, 2004, c. V, s. 43.

49. “Hüsâmî (?-1754)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayını, Ankara, 2004, c. V, s. 84.

50. “Neylî (1673-18.4.1748)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayını, Ankara, 2005, c. VI, s. 607-610.

51. “Râkım Paşa (?-1769)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayını, Ankara, 2007, c. VII, s. 282.

52. “Râmiz (?-1759)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayını, Ankara, 2007, c. VII, s. 285.

53. “Râmiz (1736-1788)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayını, Ankara, 2007, c. VII, s. 285-287.

54. “Râmiz (?-1787)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayını, Ankara, 2007, c. VII, s. 287.

55. “Râsih (?-1767)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayını, Ankara, 2007, c. VII, s. 291.

56. “Râsim (1687-1755/56)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayını, Ankara, 2007, c. VII, s. 292.

57. “Râşih (?-1776)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayını, Ankara, 2007, c. VII, s. 299.

58. “Re’fet (?-1741)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayını, Ankara, 2007, c. VII, s. 306.

59. “Re’fet (1723-1765)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayını, Ankara, 2007, c. VII, s. 306.

60. “Resâ (18. yy.)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayını, Ankara, 2007, c. VII, s. 322-323.

61. “Reşîd (?-1720)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayını, Ankara, 2007, c. VII, s. 328.

62. “Reşîd (?-1729)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayını, Ankara, 2007, c. VII, s. 328.

63. “Reşîd (?-1739)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayını, Ankara, 2007, c. VII, s. 328-329.

64. “Reşîd (1744-1768)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayını, Ankara, 2007, c. VII, s. 329.

65. “Reşîd (?-1770)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayını, Ankara, 2007, c. VII, s. 329-330.

66. “Rüşdî (18. yy.)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayını, Ankara, 2007, c. VII, s. 376.

67. “Rüşdî (18. yy.)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayını, Ankara, 2007, c. VII, s. 376-377.

68. “Şifâî (?-1664)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayını, Ankara, 2007, c. VIII, s. 112.

69. “Neylî (ö. 1161/1748)”, İslâm Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, İstanbul, 2008, c. XXXIII, s. 69-71.

70. “Râmiz, Azîz-zâde Hüseyin (1148-1202/1736-1788)”, İslâm Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, İstanbul, 2008, c. XXXIV, s. 451.

71. “Sabrî (ö. 1055/1645)”, İslâm Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, İstanbul, 2008, XXXV, s. 356-357.

72. “Yümnî (ö. 1073/1663)”, İslâm Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, İstanbul, 2013, XLIV, s. 52.

 

KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, 2007), Prof. Dr. Sadık Erdem (Bilgi teyidi, Mart 2019).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör