Sadık Erdem

Türk Dili ve Edebiyatı Profesörü, Araştırmacı Yazar, Edebiyat Tarihçisi, Akademisyen

Doğum
11 Nisan, 1955
Eğitim
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Burç

Edebiyat Tarihçisi, Türk Dili ve Edebiyatı Profesörü, Akademisyen, Araştırmacı Yazar. 11 Nisan 1955 tarihinde Denizli’nin Çivril ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğreniminden sonra girdiği İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden 1981’de mezun oldu. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı’nda doktora tezini hazırlayarak “edebiyat doktoru” unvanını aldı.

1993 yılına kadar İstanbul’da iki kamu kuruluşu ve iki üniversitede çalıştı. 1993-2005 yılları arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı’nda sırasıyla yardımcı doçent, doçent, profesör unvanları ile öğretim üyesi, anabilim dalı ve bölüm başkanı olarak görev yaptı.

Prof. Dr. Sadık Erdem, 2005 yılından itibaren de Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi, anabilim dalı ve bölüm başkanı olarak görev yapmaktadır.

Uzmanlık alanı ile ilgili kitaplar, makaleler ve Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi ile TDV İslâm Ansiklopedisi’nde ilmî maddeler yayımlamıştır. Makaleleri, Türk Dünyası Araştırmaları, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Türkbilig, Kırkambar Yeni Defne vd. dergilerde yer aldı.

 

ESERLERİ

 

Kitaplar:

 

Mir’ât-ı Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyûn (İstanbul Teknik Üniversitesi Tarihçesi, 1986), Sâî Çelebi Tezkiretü’l-bünyân (1988), Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı İnceleme-Tenkidli Metin-İndeks-Sözlük (1994), Osmanlıca Metinler (Isparta, 1997),  Subhî-zâde Azîz ve Dîvân’ı İnceleme-Metin-Sözlük (Isparta, 2001), Neyyir ve Dîvân’ı İnceleme-Tenkidli Metin-Sözlük (Isparta, 2002), İki Bayraklı-zâde Nesîb ve Dîvân’ı İnceleme-Tenkidli Metin-Sözlük (Isparta, 2002), Neylî ve Dîvânı (2005), Osmanlı Türkçesi Grameri (Balıkesir, 2011), Tezkire-i Şu‘arâ-i Yümnî Mehmed Sâlih Yümnî (İnceleme – Tenkidli Metin – İndeksli Tıpkıbasım, 2013), Alî Enver Semâ’hâne-i Edeb (Mevlevî Şairler, 2013), Tezkire-i Şuarâ Ârif Hikmet (İnceleme-Çeviriyazı-İndeksli Tıpkıbasım, 2014), Osmanlı Türkçesi Metinleri 1 (2016), Osmanlı Türkçesi Metinleri 2 (2016), Neyyir Abdü’l-halim Dede Dîvân İnceleme -Tenkitli Metin – Metnin Bugünkü Türkçesi – Sözlük (2018).

 

Makaleler

 

1. “Mehmed Sâlih Yümnî Tezkire-i Şuarâ-i Yümnî İnceleme-Tenkidli Metin-İndeks”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, LV (İstanbul, Ağustos 1988), sayfa : 85-112.

2. “Anabolulu Şâir Sabri”, Kırkambar Kültür-Sanat ve Edebiyat Dergisi, II (Malatya, Ocak-Şubat 1991), s. 26-27.

3. “Mecmûa-i Muallim”, Yeni Defne Aylık Sanat ve Edebiyat Dergisi, CXXXVIII (İstanbul, Eylül-Ekim 1993), s.1.

4. “İshâk Çelebi’nin Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, XCI (İstanbul, Ağustos 1994), s. 99-120.

5. “Neylî’nin Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, XCVII (İstanbul, Ağustos 1995), s. 153-193.

6. “Dürrî-i Yek-çeşm ve Gazelleri”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, CIII (İstanbul, Ağustos, 1996), s. 165-203.

7. “XVII.-XIX. Yüzyıllarda Yaşamış Manisalı Divan Şâirleri”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, CXLV (İstanbul, Temmuz-Ağustos 2003), s. 191-215.

8. “Şair Sultanlar Üzerine” (Tanıtım Yazısı)”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, CCV (İstanbul, Ocak 2004), s. 17-19.

9. “XV.-XVII. Yüzyıllarda Bolu’da Yaşamış Divan Şairleri”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, CL (İstanbul, Mayıs-Haziran 2004), s. 185-204.

10. “XV. ve XVI. Yüzyılda Yaşamış Manisalı Divan Şairleri”, Türkbilig Dergisi, VIII (Ankara Hacettepe Üniversitesi, 2004), s. 74-107.

11. “XVIII. ve XIX. Yüzyılda Bolu’da Yaşamış Divan Şairleri”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, CLV (İstanbul, Mart-Nisan 2005), s. 217-230.

12. “Na‘tî ve Hilye-i Aşere-i Mübeşşere’si”, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2, 2008, s. 1-26.

13. “Dört Şuarâ Tezkiresi”, Hece Aylık Edebiyat Dergisi, Ankara, Eylül 2017, sy. 249, s. 135-138.

  

Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisine Yazdığı Maddeler:

 

(Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayını)

 

1. “Adlî (?-1743) (2002,  c. I, s. 117-118).

2. “Afvî (?-1732) (2002, c. I, s. 121).

3. “Afvî (?-1736) (2002, c. I, s. 121-122).

4. “Âgâh (?-1745) (2002, c. I, s. 124).

5. “Ahmed (?-1736) (2002, c. I, s. 153).

6. “Âkif (?-1759/60) (2002, c. I, s. 262).

7. “Âkif (?-1766) (2002, c. I, s. 262).

8. “Azmî (19. yy.) (2002, c. II, s. 112).

9. “Câzim (?-1726) (2002, c. II, s. 402).

10. “Fâhim (18. yy.) (2004, c. IV, s. 1).

11. “Fâhir (?-1760) (2004, c. IV, s. 2).

12. “Fâik (?-1715) (2004, c. IV, s. 8).

13. “Fâik (?-1756) (2004, c. IV, s. 8-9).

14. “Fâik (18. yy.) (2004, c. IV, s. 9).

15. “Fâiz (1674-1721) (2004, c. IV, s. 12-13).

16. “Fâ’iz (?-1725) (2004, c. IV, s. 13.

17. “Fâ’iz (?-1734) (2004, c. IV, s. 13).

18. “Fâ’iz (?-1792/93) (2004, c. IV, s. 13).

19. “Fâ’ize (?-1763) (2004, c. IV, s. 14).

20. “Fâ’izî (?-1732) (2004, c. IV, s. 15-16).

21. “Fasîhî (?-1743) (2004, c. IV, s. 22).

22. “Fehmî (?-1726/27) (2004, c. IV, s. 36-37).

23. “Fehmî (?-1745) (2004, c. IV, s. 37).

24. “Fevzî (?-1738) (2004, c. IV, s. 58).

25. “Fevzî (?-1745) (2004, c. IV, s. 58).

26. “Feyzî (?-1739) (2004, c. IV, s. 65).

27. “Feyzî (?-1742) 2004, c. IV, s. 65-66.

28. “Fürûgî (18. yy.) 2004, c. IV, s. 97.

29. “Hâfız (?-1744/45) 2004, c. IV, s. 332.

30. “Hâiz (?-1729) (2004, c. IV, s. 339).

31. “Hâkim (?-1770) (2004, c. IV, s. 342-343).

32. “Halef (?-1765) (2004, c. IV, s. 356).

33. “Halîmî Paşa (?-1759) (2004, c. IV, s. 370-371).

34. “Hâlis (?-1747) (2004, c. IV, s. 371).

35. “Hâmî (1679-1747) (2004, c. IV, s. 382).

36. “Hâmid (?-1767) (2004, c. IV, s. 383).

37. “Hâmid (?-1786) (2004, c. IV, s. 383).

38. “Hanîf (?-1775) (2004, c. IV, s. 394-395).

39. “Hasîb (?-1752/53) (2004, c. IV, s. 409).

40. “Hasîb (?-1759) (2004, c. IV, s. 409).

41. “Hâtif (1666-1739) (2004, c. IV, s. 423).

42. “Hattî  (?-1760) (2004, c. IV, s. 426.

43. “Hayâtî (?-1758/59) (2004, c. IV, s. 431-432).

44. “Hayrî (?-1722/23) (2004, c. IV, s. 439).

45. “Hayrî (?-1734-24.9.1789) (2004, c. IV, s. 439-440).

46. “Hâzık (1690-1763)” (2004, c. IV, s. 445).

47. “Hıfzî (?-1759)” (2004, c. V, s. 26).

48. “Hilmî (?-1730) (2004, c. V, s. 43).

49. “Hüsâmî (?-1754) (2004, c. V, s. 84).

50. “Neylî (1673-18.4.1748) (2005, c. VI, s. 607-610).

51. “Râkım Paşa (?-1769) (2007, c. VII, s. 282).

52. “Râmiz (?-1759) (2007, c. VII, s. 285).

53. “Râmiz (1736-1788) (2007, c. VII, s. 285-287).

54. “Râmiz (?-1787) (2007, c. VII, s. 287).

55. “Râsih (?-1767) (2007, c. VII, s. 291).

56. “Râsim (1687-1755/56) (2007, c. VII, s. 292).

57. “Râşih (?-1776) (2007, c. VII, s. 299).

58. “Re’fet (?-1741) (2007, c. VII, s. 306).

59. “Re’fet (1723-1765) (2007, c. VII, s. 306).

60. “Resâ (18. yy.) (2007, c. VII, s. 322-323).

61. “Reşîd (?-1720) (2007, c. VII, s. 328).

62. “Reşîd (?-1729) (2007, c. VII, s. 328).

63. “Reşîd (?-1739) (2007, c. VII, s. 328-329).

64. “Reşîd (1744-1768)” (2007, c. VII, s. 329).

65. “Reşîd (?-1770)” (2007, c. VII, s. 329-330).

66. “Rüşdî (18. yy.)” (2007, c. VII, s. 376).

67. “Rüşdî (18. yy.) (2007, c. VII, s. 376-377).

68. “Şifâî (?-1664) (2007, c. VIII, s. 112).

 

TDV İslam Ansiklopedisine Yazdığı Maddeler:

 

69. “Neylî (ö. 1161/1748) (2008, c. XXXIII, s. 69-71).

70. “Râmiz, Azîz-zâde Hüseyin (1148-1202/1736-1788) (2008, c. XXXIV, s. 451).

71. “Sabrî (ö. 1055/1645) (2008, XXXV, s. 356-357).

72. “Yümnî (ö. 1073/1663) (2013, XLIV, s. 52).

 

KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, 2007), Prof. Dr. Sadık Erdem (Bilgi teyidi, Mart 2019).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör