İsmail Hakkı Aksoyak

Türk Dili ve Edebiyatı Profesörü, Edebiyat Araştırmacısı, Akademisyen

Doğum
26 Mayıs, 1967
Eğitim
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Burç

Türk Dili ve Edebiyatı profesörü, akademisyen, edebiyat araştırmacısı. 26 Mayıs 1967, Batı Almanya doğumlu. İlköğrenimini Yozgat’ta (1977), ortaöğrenimini Ankara’da (1984) tamamladı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu (1990). “Gelibolulu Mustafa Âlî ve Tuhfetü’l-uşşâk Mesnevisi” adlı tezle Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansını (1995), “Gelibolulu Mustafa Âlî ve Divanlarının Tenkitli Metni” teziyle de Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktorasını (1999) tamamladı. 1998 yılında Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde araştırma görevlisi olarak görev aldı. 1999 yılında Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne öğretim görevlisi olarak atandı. 2002 yılında doçent oldu. Daha sonra akademik kariyerini tamamlayarak profesörlüğe yükseldi.

 Makalelerini, Türklük Bilimi Araştırmaları, Bilig, Erciyes, Tarih ve Toplum, Türk Kültürü, Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi-Dr. Himmet Biray Özel Sayısı, Türk Kültürü İncelemeleri dergilerinde ve Abdurrahman Güzel Armağanı kitabında yayımladı.

 

KİTAPLAR:

Haşmet külliyatı: Divan - Senedü’şşu’arâ - Vilâdetnâme (Sur-nâme) - İntisabü’l-Mülk (Habnâme) (M. Arslan ile, Sivas, 1994), Eski Anadolu Türkçesine İlişkin Bir Metin: İslâmî’nin Mesnevisi (H. Yüksel, H. İbrahim Delice ile, Sivas, 1996), Gelibolulu Âlî, Riyâzü’s-Sâlikîn (M. Arslan ile, 1998), Kastamonu Jurnal Defteri (A. Abdulkadiroğlu ve N. F. Duru ile, 1998), Vuslatî Ali Bey / Gazâ-nâme-i Çehrin (M. İsen ile, 2003), Gelibolulu Mustafa Âlî / Tuhfetü’l-Uşşâk (2003), Râz-nâme  (Süleymaniye, Hekimoğlu Ali Paşa No. 539,  Editör Çeviriyazı ve tıpkıbasım, H. Kefeli ile, 2004), Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Divanları (Divan-I) (Harvard University, 2006), Sources of Oriental Languages and Literatures 72. - Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Divanları (Divan-II) (Harvard University, 2006), Sources of Oriental Languages and Literatures 73. - Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Divanları (Divan-III) (Harvard University, 2006), Sources of Oriental Languages and Literatures 74. - Kastamonu Jurnal Defteri II. (2006), Ahmed-i Yesevî’nin Rumelili Bir Takipçisi Üsküplü Ata: Tuhfetü’l-Uşşâk (2006), Gelibolulu Mustafa Âlî / Menşeü’l-İnşâ (2007), Dede Korkut /  Hanım Hey (İ. Genç, K. Atabey Kılıç ile, 2014), Osmanlı Türkçesi Okuma Kitabı (2015, 11. Baskı), Söylenmemiş Sözler (2016),

 

MAKALELER:

Aksoyak, İ. Hakkı, “Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Künhü’l-Ahbâr’daki Şiir Eleştirmenliği”, Journal of Turkish Studies = Türklük Bilgisi Araştırmaları: Cem Dilçin Armağanı I 33, S. 1 (2009), 33-48. Aksoyak, İ. Hakkı, “Seyyit Turak’ın Hacı Bektaş’ın Doğumu ve Hayatı Hakkındaki Eseri”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, / 2013 / 66, 105-128. Aksoyak, İ. Hakkı, “17. Yüzyıldan Tescilli Köçek”, Millî Folklor, Ankara 2009, S.84, s. 127-129. Aksoyak, İ. Hakkı, “Acâyib Edebiyatı’ndan Bir Örnek: Üsküdarlı Sırrî’nin Hikâye-i Garîbü’l-Âsârı I”, Millî Folklor, Ankara 2014, S. 103, s. 111-122. Aksoyak, İ. Hakkı, “Ahmed Yesevî’nin Rumelili Bir Takipçisi: Üsküplü Atâ ve Tuhfetü’l-Uşşâk Mesnevîsi”, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi = Journal of Turkish Cultural Studies, S. 5 (2001): 71-98. Aksoyak, İ. Hakkı, “Anadolu Sahasında İlk Bahr-ı Tavîl Ahmed Paşa’nın mıdır?” Turkish Studies = Türkoloji Araştırmaları: Tunca Kortantamer Özel Sayısı 2, S. 4 (2007): 84-97. Aksoyak, İ. Hakkı, “Bahr-ı Tavîl”, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi: Dr. Himmet Biray Özel Sayısı (1999): 438-45. Aksoyak, İ. Hakkı, “Bektaş Sözcüğü Üzerine Bir Etimoloji Denemesi”, 2. Uluslararası Türk Kültür Evreninde Alevilik ve Bektaşilik Bilgi Şöleni Bildiri Kitabı, 17, 18, 19 Ekim 2007. Haz.: Filiz KılıçTuncay Bülbül, Ankara 2007, s. 1531-1526. Aksoyak, İ. Hakkı, “Bir Mizaç Şairinin Acem Lisanıyla İmtihanı”, Adıyaman Üniversitesi, Ulusal Eski Türk Edebiyatı Sempozyumu Bildirileri, Ankara 2010, 19-43. Aksoyak, İ. Hakkı, “Divan Şiirinde Okçuluk Terimleri”, Türklük Bilimi Araştırmaları, S. 1 (1995): 81-94.Aksoyak, İ. Hakkı, “Divan Şiirinin Dili İmparatorluk Dilidir”, Turkish Studies: Edebiyatımızda Mahallîleşme ve Türkî-i Basît-Prof. Dr. Mustafa İsen’e 4, S. 5 (2009), 1-18. Aksoyak, İ. Hakkı, “Eski Türk Edebiyatında Nesir Üzerine Bazı Belirlemeler”, Nesrin İnşâsı: Düzyazıda Dil, Üslûp ve Türler. Haz.: Hatice Aynur ve öte. İstanbul: Turkuaz, 2009: 56-71. Aksoyak, İ. Hakkı, “Feyzullah Efendi’nin Mesâiri ile Lutfî’nin Ferdî’nin Bilâdiyesine Zeyli”, Abdülkerim Abdülkadiroğlu Hatırasına, Gazi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Ankara 2007, s.37-52. Aksoyak, İ. Hakkı, “Garîb-nâme’de Nazım Dilini Oluşturma Yolları”, Âşık Paşa ve Anadolu’da Türk Yazı Dilinin Oluşumu Sempozyumu: Bildiriler, 1-2 Kasım 2013, Kırşehir, Haz.: M. Fatih Köksal. Kırşehir: Kırşehir Valiliği, 2014, 93-100. Aksoyak, İ. Hakkı, “Gelibolulu Âlî’nin Divanlarından Vâridâtü’lEnîka’nın Neşri Üzerine”, Türklük Bilimi Araştırmaları, Sivas, Bahar 2001, S. 9. 223-236. Aksoyak, İ. Hakkı, “Gelibolulu Âlî’nin Şerh Muhtevalı Dört Risalesi: “Meâlimü’t-Tevhid”, “Dakâikü’t-Tevhid”, Nikâtü’l-Kâl FîTazmîni’l-Makâl”, “Câmî’nin Bir Beytinin Şerhi”, (Doç. Dr. Mehmet Arslan ile) Türklük Bilimi Araştırmaları, Sivas 1998, S. VI, s.263-288. Aksoyak, İ. Hakkı, “Gelibolulu Âlî’ye Atfedilen ve “Devriye” Özelliği Taşıyan Bir Manzume: “Subhatü’l-İnâbe”, Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, S. 20-21, Sivas, 1998, s. 371-385. Aksoyak, İ. Hakkı, “Gelibolulu Mustafa Âlî ve Bâkî’nin Münasebetleri [Künhü’l-Ahbâr ve Divanlar’ına göre]”, Osmanlı Araştırmaları = Journal of Ottoman Studies: Prof. Dr. Mehmed Çavuşoğlu’na Armağan-I, S. 25 (2005), 69-82. Aksoyak, İ. Hakkı, “Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Bağdatlı Rûhî’ye Etkisi”, Bilig, Bahar/ 2005, S. 33, 137-14. Aksoyak, İ. Hakkı, “Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Derlemesiyle Çağının Sıradışı Mutasavvıfı Muhyiddin Mehmed-i Daî’nin Menkıbeleri”, Uluslararası Gelibolu Sempozyumu 9-10 Mayıs 2013. Gelibolu 2013. 72-77. Aksoyak, İ. Hakkı, “Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Gelibolulu Şehrengizi”, Türklük Bilimi Araştırmaları, S. 3 (1996), 157-76. Aksoyak, İ. Hakkı, “Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Gül-i Sad-Berg’i”, Türklük Bilimi Araştırmaları, S. 4 (1997), 163-75. Aksoyak, İ. Hakkı, “Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Mihr ü Vefâ Mesnevisi”, Diriözler Armağanı: Prof. Dr. Meserret Diriöz ve Haydar Ali Diriöz Hatıra Kitabı. Haz.: M. Fatih Köksal, Ahmet Naci Baykoca. Ankara, 2003, 45-71. Aksoyak, İ. Hakkı, “Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Sadef-i Sad-Güher Adlı Antolojisinin Önsözü”, Türklük Bilimi Araştırmaları, S. 5 (1997), 283-310. Aksoyak, İ. Hakkı, “Hafız Divanı’ndaki İlk Beytin Osmanlı Edebiyatına Etkisi”, Bilig: Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, S. 8 (1999): 99-104. Aksoyak, İ. Hakkı, “Hakkındaki Yeni Bilgiler ve Gelibolulu Mustafa Âlî”, Tarih ve Toplum 34, S. 200 (2000), 25-8. Aksoyak, İ. Hakkı, “Kefeli Hüseyin’in Râz-nâme Adlı Eserinde Nüsha Ailesi Kurmada İzlenen Yöntem” Turkish Studies = Türkoloji Araştırmaları 2, S. 3 (2007), 32-39. Aksoyak, İ. Hakkı, “Lâmiî Çelebi Divanı’nda Değerlendirme Eksikleri ve Okuma Yanlışları”, Bursalı Lâmiî Çelebi ve Dönemi. Editör Bilal Kemikli, Süleyman Eroğlu, Bursa: Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2011, 129-148. Aksoyak, İ. Hakkı, “Mahzenü’l-Esrâr Geleneğine Bağlı Mesnevilerde Ortak Hikâyeler”, Bilig: Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, S. 3 (1996), 182-89. Aksoyak, İ. Hakkı, “Manastırlı Celâl’in Hüsn-i Yûsuf Adlı Eseri”, Edebiyat ve Dil Yazıları: Mustafa İsen’e Armağan. Editör Ayşenur Külahlıoğlu İslam, Süer Eker, Ankara, 2007, 1-17. Aksoyak, İ. Hakkı, “Mesnevilerin Giriş Bölümünde Din Ulularına Övgü”, Türklük Bilimi Araştırmaları, S. 7 (1998): 213-31. Aksoyak, İ. Hakkı, “Metin Şerhi”, Eski Türk Edebiyatı El Kitabı. Editör Mustafa İsen [ve öte...]. Ankara: Grafiker Yayınları, 2002, 283-90. Aksoyak, İ. Hakkı, “Metinlerden Kurallara: Gelibolulu Mustafa Âlî Divanı ile Öbür Divanlarda Makta Dışında Mahlas Kullanımı”, Uluslararası Gelibolulu Mustafa Âlî Çalıştayı Bildirileri. TDK. Yayınları Ankara 2014. 197-209. Aksoyak, İ. Hakkı, “Muhteva Yapısı”, Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Editör Mustafa İsen [ve öte...]. Ankara: Grafiker Yayınları, 2002, 291-304. Aksoyak, İ. Hakkı, “Müşterek Şiir Söyleme Geleneği”, Türklük Bilimi Araştırmaları, S. 8 (1999): 239-54.Aksoyak, İ. Hakkı, “Nâbî Divanında Mekân Tasviri”, Şair Nâbî. Editör Ali Fuat Bilkan. Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2012, 267-281. Aksoyak, İ. Hakkı, “Nâbî’nin Şiirlerini Önceleyen Tematik Bir Şiir Mecmûası” Yayınlanmamış Bildiri. Aksoyak, İ. Hakkı, “Nâbî’nin Tuhfetü’l-Harameyn’inin Edirneli Nâtık’ın Tuhfetü’l-Harameyn’ine Etkisi: Hikâyeler, Gelenekler, İnanışlar...” Millî Folklor 12, S. 95 (2012): 9-22. Aksoyak, İ. Hakkı, “Nâr u Nûr”, Tarih ve Toplum 27, S. 158 (1997), 71-3. Aksoyak, İ. Hakkı, “Nev’î’nin Bilinmeyen Şiirleri”, Erciyes: Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, S. 229 (1997), 17-18. Aksoyak, İ. Hakkı, “Ordulu Tıfli Divanında Müşterek Gazeller”, Trabzon ve Çevresi Uluslar Arası Tarih-Dil-Edebiyat Sempozyumu, 3-5 Mayıs 2001, Dil ve Edebiyat. Haz.: Mithat Kerim Arslan, A. Mevhibe Çoşar, Kemal Üçüncü. C. 2. Trabzon: Trabzon Valiliği İl Kültür Müdürlüğü, 2002, 291-304. Aksoyak, İ. Hakkı, “Osmanlı Şairlerinin ‘Aruz Tasarrufları’ ve Araştırmacıların Gereksiz Müdahaleleri”, Turkish Studies = Türkoloji Araştırmaları: Prof. Dr. İsmail Ünver Adına 3, S. 6 (2008), 59-74. Aksoyak, İ. Hakkı, “Refî-i Kâlâyî ve Geçme Çubuk Manzumesi”, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi = Journal of Turkish Cultural Studies, S. 4 (2001): 159-72. Aksoyak, İ. Hakkı, “Rumeli Edalı Bir Bursalı Şair: Lami‘î”, Türkçenin Yükseliş Çağında Bursa’da Dil-Kültür ve Edebiyat Bilgi Şöleni, Bursa, Bursa 2010, s. 111-127. Aksoyak, İ. Hakkı, “Şerh Kitapları George Prior’u Tanır mı?” Turkish Studies = Türkoloji Araştırmaları: Prof. Dr. Cem Dilçin Adına 4, S. 6 (2009): 13-21. Aksoyak, İ. Hakkı, “Tezkirelerden Kefeli Hüseyin’in Sevanih Adlı Fal Kitabına Osmanlı Yazılı Kaynaklarında Biyografi Tutkusu”, Prof. Dr. Mustafa İsen Adına Uluslararası Klasik Türk Edebiyatında Biyografi Sempozyum Bildirileri, Nevşehir, 6-8 Mayıs 2010. Editör Filiz Kılıç. Ankara: AKM, 2010: 15-55. Aksoyak, İ. Hakkı, “Trabzonlu Emin Hilmî’nin Müşterek Şiirleri”, Türklük Bilimi Araştırmaları, S. 14 (2003), 7-41. Aksoyak, İ. Hakkı, “Türk Aruzu”, Mehmet Fuat Köprülü. Editör Yahya Kemal Taştan. Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2012: 57-77. Aksoyak, İ. Hakkı, “Vardarlı Fazlî ve Mahzenü’l-Esrâr Mesnevisi”, Tarih ve Toplum, S. 182 (1999): 55-61.Aksoyak, İ. Hakkı, “XVIII. Yüzyıl Şairi Edirneli Nâtık’ın Kaleminden Edirne’de Geçen Bir Aşk Hikâyesi,” Millî Folklor, S. 58 (2003), 114-20. Aksoyak, İ. Hakkı, “Gelibolulu Mustafa Âlî’nin ‘Dölek’ Redifli Gazeli ve ‘Dölek’ Kelimesi Üzerine”, Millî Folklor, Ankara 2005, S. 65, s. 46-48. Aksoyak, İ. Hakkı, “Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Menşeü’l-İnşâ’sı”, Türklük Bilimi Araştırmaları, Niğde 2006, S. 19, s. 225-245. Aksoyak, İ. Hakkı, “Hırkayı (Deveyi, Şalvarı) Şaraba Vermek Söyleyişi Üzerine Art-Zamanlı Yöntemle Bir Deneme”, Millî Folklor, Ankara 2011, S.91, s. 85-90. Aksoyak, İsmail. “Beylikçi İzzet’in Müşterek Şiirleri”, Prof. Doktor Abdurrahman Güzel Armağanı. Ankara: Gazi Eğitim ve Kültür Vakfı, 2004, 117-32. Aksoyak, İsmail. “Eşref Paşa’nın Müşterek Şiirlerinde Ehl-i Beyt ve On İki İmam Sevgisi”, Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, S. 30 (2004), 363-82. Arslan, Mehmet, Aksoyak İsmail Hakkı. “Gelibolu Âlî’nin Kerbela Mersiyelerini Muhtevi Bir Risalesi: Subhatü’l-Abdâl”, Türklük Bilimi Araştırmaları, S. 2 (1996): 49-67. Arslan, Mehmet, İ. Hakkı Aksoyak. “Gelibolulu Âlî’nin Dalkavukluk Örneği Bir Risalesi: Risâle-i Zırgâmiyye,” Türklük Bilimi Araştırmaları, S. 1 (1995): 143-208.

 

BİLDİRİLER:

Aksoyak, İ. Hakkı, Eskişehir “Âlemî’nin Manzûme-i Akâid-i Terceme-i Fıkhu’l-Ekber’i”, Devirleri Aydınlatan Meş’ale İmâm-ı A’zam Ulusal Sempozyum Tebliğler Kitabı, 28-30 Nisan 2015 . Aksoyak, İ. Hakkı, “Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Fursatnâme Adlı Eseri”, Uluslararası Gelibolu Sempozyumu, Çanakkale, 9-10 Mayıs 2013, 17-71. Aksoyak, İ. Hakkı, “Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Derlemesiyle Çağının Sıradışı Mutasavvıfı Muhyiddin Mehmed-i Dâ‘î’nin Menkıbeleri”, Uluslararası Gelibolu Sempozyumu, Çanakkale, 9-10 Mayıs 2013, 72-98. Aksoyak, İ. Hakkı, “Nüsha Ailesi Kurmadaki Güçlükler: Âlî Divanı ve Râz-nâme Örneği”, Bilkent Üniversitesinde Seminer, Bilkent Üniversitesi & Washington Üniversitesi Osmanlı Türkçesi metinleri üzerine çalışan araştırıcılar için iki haftalık yoğunlaştırılmış yaz semineri 26 Haziran-7 Temmuz 2006 (Bilkent Üniversitesi, Ankara).

KAYNAKÇA: Müjgân Cumbur / Haşmet Külliyatı (Bilge, Yaz 1994), Emin Eminoğlu / Eski Anadolu Türkçesine İlişkin Bir Metin-İslâmî’nin Mesnevisi (Türk Dilleri Araştırmaları, 1996, c. 6, s. 203-206), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, 2007), İsmail Hakkı Aksoyak – Bilgi Teyidi (2017).

 

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör