Muharrem Hilmi

Mutasavvıf, Şair

Doğum
Ölüm
09 Aralık, 1964
-
Diğer İsimler
Muharrem Hilmi Kösetürkmen (tam adı)

Mutasavvıf-şair (D. 1878, Sarılı / Elazığ - Ö. 9 Aralık 1964). Soyadı Kanunundan sonra Kösetürkmen soyadını aldı. Son dönem Kâdirî-Nakşî şeyhlerindendir. Şiirlerinde Sırrî mahlâsını kullandı. Beş yaşındayken ailesi Elâzığ’ın Gurbet mezrasına göçtü. Daha sonra Sofular köyüne yerleştiler. Burada konuk olarak bulunan Kâdirî ve Nakşî şeyhi Hacı Ömer Baba ile tanıştı. Ondan tasavvuf eğitimi aldı ve sır kâtibi oldu. 1905’te Harput’a yerleşen Muharrem Hilmî, burada Abdullah Efendi Medresesinde öğrenim gördü.

Askerî bir görevle Bitlis’e gitti ve orada Muhammed Kübrevî’ye de bağlandı. Daha sonra Yemen’e gönderildi. Burada tabur imamlığının yanı sıra Türkçe öğretmenliği yaptı. İki yıl Yemen’de kaldıktan sonra Mekke ve Medîne’ye tayin edildi. Sonra Erzurum’a döndü ve Birinci Dünya Savaşında burada askerlik yaptı, tabur imamlığı görevinde bulundu. Erzurum’daki askerlik yıllarında, Edib Efendi Medresesine devam ederek icazet (yeterlilik) aldı. Gittiği şehirlerde tasavvuf erbabıyla da iletişim kurdu ve Hacı Ömer Baba ile Kübrevî’nin dışında Kolağası Ali Rıza Efendi ve Vanlı Kahraman Baba’dan da tasavvuf icazeti aldı. 1926 yılında Elazığ’a döndü.

ESERLERİ:

Dîvan-ı Sırrî (yay. haz. Süleyman Ate), Dîvân-ı Hüdâyî, Mev’ize-i Hilmiyye, Menâzilü’s-Sâlikîn, Hediyyetü’z-Zâkirîn, Makâmât-ı Ezkâr-ı İlâhiye li-Sâlik’t-Tarîkati’l-Kâdiriyye (yay. haz. Süleyman Ateş, 1976).

KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör