Nizâmî

Şair

Doğum
-
Ölüm

Şair (D. 1435-40 – Ö. 1469-73, Konya). İlk eğitimini müderris olan babasından aldı. Fakat babası bu eğitimi yeterli görmeyerek onu çok genç yaşında İran’a gönderdi. Kardeşlerini yenerek Karaman Beyi olan Pîr Ahmed Bey’e bir “cülûsiye” ve ardından kasideler sunarak aldığı yardımlarla geçimini sağladı. Latifî’nin bildirdiğine göre; Sadrazam Mahmud Paşa tarafından padişaha “Hûb tabi’at-i nazmiyyesi ve şi’rden fazla niçe ma’rifet-i zâ’idesi vardur… Ahmed Paşa’dan yegdür…” diye tanıtıldı. Padişah, onun hakkındaki övgüleri duyunca kendisini İstanbul’a çağırdı.

Nizâmî, şiirdeki ustalığını göstermek ve Ahmed Paşa ile kıyaslansın diye Paşa’nın Kasr, La‘l ve Güneş kasidelerine ve bazı gazellerine (Fatih Mehmet’e övgü niteliğinde) nazireler ve bir Nergis kasidesi yazarak gönderdi. İstanbul’a gelmek ve Fatih’in huzuruna çıkmak için yola çıktı ve yolda hastalanarak vefat etti. Sehî Tezkiresi’nde Konya’da öldüğü yazılıdır. Zamanın şairleri arasında ustaca yazılmış eserleriyle seçkin bir yere sahipti. Keskin bir hiciv yeteneği vardı.

KAYNAK: Haluk İpekten / Karamanlı Nizâmî – Hayatı Edebî Kişiliği ve Divanı (1974), Ahmet Atillâ Şentürk / Osmanlı Şiiri Antolojisi (1999), Mahzen-i Esrar (Virgül, sayı: 24, Kasım 1999), A. Azmi Bilgin / TDV İslâm Ansiklopedisi (c. 24, 2001), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

GAZEL

Hatt- reyhân kim tolanmışdur gülistânı dürüst

Hâledür kim devr idüpdür mâh-i tâbânı dürüst

 

Dâne-i hâl-i siyâhı yâr-i gendüm-gûnumun

Odlara yandurdı gamdan hırmen-i cânı dürüst

 

Korkaram öldürmege ahd itdüginden beni kim

Bulmadum âlemde bir ahdi vü peymânı dürüst

 

Mürşid olmaz Mushaf-i hüsnün revân itmezse şeyh

Kim imâm eyler anı bilmez çü Kur’anı dürüst

 

Meh ne lâf eyler senünle hw ân-i hüsn açmakda kim

Gezmedük kapu komaz bulınca bir nânı dürüst

 

Beni gördükçe senünle mihr idüp n’eyler râkib

Cân virürken kâfirün hôd olmaz îmânı dürüst

 

Hânkâh içinde itsen âstîn-efşân semâ‘

Kalmaya bir hırka ehlinün garîbânı dürüst

 

Tîz ider şîrîn lebüne şeyh dendân-i tama‘

Gerçi kim bir dâne yok azgında dendânı dürüst

 

Gönlini yıkma Nizâmînün ki yapılmaz dahi

Şîşe kim uşansa kimdür eyleyen anı dürüst

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör