Âsâf (Mehmed Emin Efendi)

Şair

Doğum
Ölüm
Diğer İsimler
Mehmet Emin

19. Yüzyıl şairlerinden (D. 1820, Diyarbekir - Ö. 1859, İstanbul). Asıl ismi Mehmet Emin olup, Asaf müstearıdır,  Diyarbakırlı ilim adamlarından olan Haci Ahmed isimli bir şahsın oğludur. Henüz dört yaşında iken ailesiyle birlikte Şam'a göç etti. Orada, ilkin babasından Arapça ve Farsçayı öğrendi. Sonra Şeyh Yakub-i Buhari'den hususî ders alarak bilgisini artırdı. 1845’te İstanbul'a gitti. Orada uzun bir müddet kaldıktan sonra, Abdülmecid dönemi sonlarında, 1859 yılında vefat etti.

Fatin tezkiresinde, Asaf'ın şarap redifli gazelinin yalnız üç beyti ya­zılıdır. Fatin'in yazdığına göre Asaf, "Nahif-ül vücud bir şair-i maarif nümut olup hayli kasaid-i güzide ve gazaliyat-ı pesendide tarh ve tan­zimine muvaffak olmuş ise de muahharen mazbata-i eş'arın; izâha eyle­miş olduğundan eş'ar ve güftarı madum ve namevcuttur." deniyor. Gazelinden bir bölümü örnek veriyoruz.

KAYNAK: Sicill-i Osmanî (c. 1, s. 391, 1996), Fatin Tezkiresi, s. 17), TŞA (s. 21), Ş. Beysanoğlu / DFSA (2. bas. 1996, c. 1, s. 329-330), İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013).

 

GAZEL'den

GAZEL'den

 

ÂSÂF

 

Devr-i Cem'den bezmgâh-i dehre ziverdir şarab

Rehrevan-ı râh-ı aşka pîr ü rehberdir şarab

Âb ü tâb ile gezer elden ele ilden ile

Sed çeker ye'cüc-i ekdâre Sikenderdir şarab

Sureta pendi peder veş telhdir amma müfid

Nâmı duhterdir velîkin zevka mâderdir şarab

 

KAYNAK: Sicill-i Osmanî (c. 1, s. 391, 1996), Fatin Tezkiresi, s. 17), TŞA (s. 21), Ş. Beysanoğlu / DFSA (2. bas. 1996, c. 1, s. 329-330). 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör