Şâmîzâde Ahmed Efendi

Molla, Şair

Doğum
-
Ölüm

18. Yüzyıl molla ve şairlerinden. Şâmizâde Ahmed Efendi, Üsküdar'da doğmuş. 1738'de Diyarbakır'da ölmüştür. İyi bir medrese öğrenimi gören şairimiz, Üsküdar mahkemesinde kâtiplik ve çeşitli medreselerde müderrislik yaptı. Son memuriyeti Diyarbakır Mollalığı idi. Salim ve Ramiz tezkirelerinde şiirlerinden örnekler vardır.

KAYNAK: Şevket Beysanoğlu / Diyarbakır’da Gömülü Meşhur Adamlar (1985, s. 19), Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (c. 1, s. 75), İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013) - Geçmişten Günümüze Diyarbakırlı İlim Adamları Yazarlar ve Sanatçılar (2014).

GAZEL

Kapılma kâkül-i hûbâne gaflet itme sakın

Düşürme kendini dâme hamakat itme sakın

 

Girerse destine işretle dâmen-i dilber

Kenâr-ı vuslata çek fevt-i fırsat itme sakın

 

Leîme rabt-ı taalluktan ihtiraz eyle

Ümîd-i nef' ile celb-i mazarrat itme sakın

 

Der-i cenâb-ı Huda'dan merâmın eyle taleb

Ki gayre arz-ı niyaz ile zillet itme sakın

 

Tufeyl-i hân-ı fürûmâye olma ey Ahmed

Gedâ-yi sabrgüzîn ol sefâhet itme sakın

 

KAYNAK: Şevket Beysanoğlu / DFSA (1985, s. 19), TDE Ansiklopedisi (c. 1, s. 75).

KIT'A

Cefâ-yı aşkı o şûhun safa değil de nedir

Marîz-i hecrine vaslı şifâ değil de nedir

Helâk iderse beni derd-i iftirâkı anın

Reh-i visâline cânım fedâ değil de nedir

 

KAYNAK: Şevket Beysanoğlu / DFSA (1985, s. 19), TDE Ansiklopedisi (c. 1, s. 75).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör