Osmanlı dönemi devlet adamı, vezir, nazır, senatör (D. 1821, İstanbul – Ö. 1886, İstanbul). Abdülâziz ve İkinci Abdülhamid zamanlarında Nazırlıklarda, Elçilikte bulunmuş Vezirlerdendir. Seraskerlik memurlarından Sait Servet Efendi’nin oğludur, İstanbul’da doğdu. Hariciye Mektupçuluk Kaleminden yetişerek Elçilik Kâtipliklerinde ve Maslahatgüzarlıkta dolaşmış, sonra Hariciye Mektupçusu, Ticaret. Müsteşarı, Altıncı Belediye Dairesi Müdürü, 1867’den 1870 tarihine kadar da İstanbul Şehremini olmuştu. Hariciye Müsteşarı olduktan sonra 1872’de Hariciye Nazırlığına getirildi. Ertesi yıl Paris Elçiliği etti. Sonra Şûrayı Devlet Nafia Dairesi Reisi, iki defa Nafia Nazırı, Şûrayı Devlet Reisi oldu. İlk teşkilinde Âyan Âzalığına da tayin edilmişti. Biraz sonra Âyan Reisi oldu. 1877’de ikinci defa Hariciye Nazırlığına getirilerek Serasker Namık Paşa ile birlikte Kızanlıkta Rus ordusu ile mütarekeye memur edildi. Bir yıl sonra Ticaret Nazırı, ayni yıl içinde Dâhiliye Nazırı olmuş, fakat Dâhiliyede ancak sekiz gün kalabilmiştir. Öldüğü yıl içinde Adliye Nazırı olmuştu. Sultan Mahmud türbesi bahçesinde gömülüdür. İdare islerinde bilgili ve dürüst bir adam olarak tanınmıştı.

KAYNAK: İbrahim Alâeddin Gövsa / Türk Meşhurları (1946).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör