Ahmet Yıldırım (İlahiyatçı)

Tasavvuf Araştırmacısı, Hadis Araştırmacısı

Doğum
Eğitim
Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi

İlahiyatçı, akademisyen, hadis ve tasavvuf araştırmacısı. 1964, Bayburt doğumlu. Yükseköğrenimini Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde (1987), yüksek lisansını Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tefsir-Hadis Anabilim Dalında (1990), doktorasını Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslâm Bilimler Anabilim Dalında (1996) tamamladı.

Süleyman Demirel Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Hadis Bölümünde yardımcı doçent olarak görev yaptı. 2006’da doçent, 2011’de akademik karaiyerini tamamlayarak profesörlük unvanını aldı.

Prof. Dr. Ahmet Yıldırım, halen Ankara Yıldırım Bayazıt Üniversitesi öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Makaleleri İslâmî Araştırmalar, SDÜ İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, İslâmiyât, Tabula Rasa, Cumhuriyet Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Arayışlar Hadis Tetkikleri Dergisi, Bilimname dergilerinde yayımlandı.

Birçok çalışması değişik derleme ve kitaplarda yer aldı. Ulusal toplantıda sunularak tam metin ve özet olarak yayımlanan çok sayıda bildirisi vardır. Sempozyumlarda ve panellerde görev aldı, konferanslar verdi. 

 

KİTAPLARI:

 

Hadislerle Tasavvuf (Eşref Ali Tanevi’den Tercüme ve Tahric, Dr. H. Zafarullah Daudi ile, 1997),

Tasavvufun Temel Öğretilerinin Hadislerdeki Dayanakları (2000).

Kitâbu’l-İbâne an Turukı’l-Kâsidîn ve’l-Keşf an Menâ-hici’s-SâlikînVe’t-Teveffurilâ İbâdeti Rabbi’l-âlemîn (tahric, tahkik ve tenkitli neşir, A. Aslan’la, 2003).

Din, Dünyevîleşme ve Zühd, Araştırma Yayınları Yayın No:23, 270 s., Ankara 2005.

Peygamberimizin Sade Hayatı, Ensar Neşriyat, 115 s., İstanbul 2007.

Hoca Ahmed Yesevî’nin Hadis Kültürü Türkistan/Kazakistan, 2011. 2. baskı, Ankara 2012)

İbn Furek, Ebû Bekr, Kitâbu'l-İbâne an Turukı'l-Kâsidîn ve'l-Keşf an Menâhici's-Sâlikîn Ve't-Teveffur ilâ İbâdeti Rabbi'l-âlemîn adlı eserin tahric, tahkik ve tenkidli neşri (Yrd.Doç. Dr. Abdülgaffar Aslan'la birlikte, Isparta, 2003),

Hadis Tarihi (Kazakça, Türkistan/Kazakistan, 2011),

Hadis Adistemesi (Kazakça, Türkistan/Kazakistan, 2011),

İslam Kukığı ( Kazakça, 147s. Türkistan/Kazakistan, İsmail Çalışkan ile birlikte, 2011),

Hz. Muhammed’in (s.a.) Onegeli Omiri (Kazakça, Almatı/Kazakistan, 2012),

Koja Ahmed Yasavidin Hadis Medeniyeti (Kazakça, Türkistan/Kazakistan, 2012),

Hadislerle Tasavvuf (Eşref Ali Tanevi'den Tercüme ve Tahric, Dr. H. Zafarullah Daudi ile birlikte, 1997),

Zahidler Kitabı (Veki b. Cerrâh'ın Kitabu’z-Zühd Adlı eseri tercüme, N. Tuğlu ile birlikte, 2012).

 

MAKALELER

 

1. Cumhuriyetin İlk Yıllarında Yaşayan İki Alimin Tasavvuf ve Hadis Konusunda Yaptıkları Tartışma, SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, (7), 37-52, 2000, Isparta.

2. İlk Yaratılan Varlık Bağlamında Hadislerde Yaratılış Problemi" Tabula Rasa, 3, (8), 163-180, Isparta, 2003.

3. Hz. Peygamber'in Bilgisi ve Bilgi Alanları, Cumhuriyet Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 7, (2), 179-200, Sivas, 2003.

4. İskilipli Şeyh Muhammed Muhyiddin Yavsî'nin Bir Risâlesi ve Risâlede Geçen Hadislerin Tahric ve Değerlendirmesi, Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, 2, (6) , 105-117, Ankara, 2001.

5. Alevi-Bektaşi Edebiyatında Kullanılan Hadisler ve Değerlendirilmesi, İslâmiyât (Hakemli Dergi), 6, (3), 71-92, Ankara, 2003.

6. Tasavvuf Ehlinin Hadis Rivayeti ve Rivayet Usulleri Açısından Tasavvuf Hadis Münasebeti" İslâmî Araştırmalar , (Hadis-Sünnet Özel Sayısı). 10, (1-2-3), 110-123, Ankara, 1997.

7. Tasavvufta Ricâlu'l-Gayb Telakkisi ve Konuyla İlgili Bazı Rivayetler, SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, (4), 117-147, Isparta, 1997.

8. Cumhuriyet Dönemi Hadis-Tasavvuf İlişkisiyle İlgili Yapılan Çalışmaların Kaynak ve Metot Açısından Kritiği, tabula rasa, 4, (10), 203-225, Isparta, 2004.

9. Tasavvufta Gayb Problemi ve Tasavvuf Literatüründe Gaybî Rivayetler, Arayışlar, 5 (9-10), 185-209, Isparta, 2003.

10. Günümüz Tasavvuf Kitaplarında Hadis Kültürü, İslâmî İlimler Dergisi, cilt 2, Yıl 2 Sayı 2, s. 213- 228, Çorum, 2007.

11. İlahiyat Fakültelerinde Cumhuriyet Dönemi Hadis Çalışmalarının Genel Panoraması, Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi 2(1): 117-128, Ankara, 2009.

12. Ebû Tâlib el-Mekkî ve Kûtu'l-kulûb Adlı Eseri, Umran Yayınları tarafından yaptırılan Kûtu'lkulûb'un yapılan tercümesinin baş tarafında yer almaktadır. Yayın No: 47, 26-85, İstanbul, 1998.

13. İlk Dönem Mutasavvıflarının Peygamber ve Sünnet Telakkisi, Uludağ Ün. İlahiyat Fak. 25. Yıl Özel Sayısı, 9,(9) , 393-399, Bursa, 2000.

14. Sünnet Üzerine "Sünnetin İslamdaki Yeri" adlı tercümenin son tarafında yer almaktadır, Rağbet Yayınları, 113-128, İstanbul, 2000.

15. Kur'an ve Sünnet Işığında Zühd ve Zühd Edebiyatı, Beyhakî'nin Kitâbu'z-Zuhd adlı eserinin yapılan tercümesinin baş tarafında yer almaktadır. Yayın No: 1, 23-49, İstanbul, 2000.

16. Türkistan Coğrafyasında Yetişen Ünlü Din Bilginleri, Yeni Türkiye Dergisi Türk Tarihi Projesi İçinde, (Uluslararası Hakemli), (5), 681-691, Ankara, 2002.

17. Hadisleri Anlamada İşarî Yorum, SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, (13), 13-36, Isparta, 2004.

18. Hadis Edebiyatında Zühd Literatürü ve Zühdle İlgili Rivayetlerin İncelenmesi", SDÜ İlahiyat

Fakültesi Dergisi, Yıl: 2008/1 Sayı:20, s.119-138.

19. “Tasavvufî Düşüncede Hz. Ali ve Bu Düşünce İçerisinde Hz. Ali'ye Nispet Edilen Rivayetler”, SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2009/1 Sayı:22, s.41-56. Isparta, 2009.

20. “Tasavvufa Kaynaklık Etmesi Bakımından Bazı Kudsî Hadisler ve Değeri”, İslam Araştırmaları Dergisi Yıl: 2 sayı 3 Mayıs, Ankara, s. 90-101, 2009.

21. “Peygamber-Sahabe İlişkisi Bağlamında Tasavvufî Düşünce ve Yorumlarda İrade ve Mürîd”, İslam Araştırmaları Dergisi Yıl: 3 sayı 1 Mayıs s. 5-18, Ankara, 2010.

22. “Veki b. Cerrâh ve Kitabu’z-Zuhd'ü”, SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2010/2 Sayı:25, s.122-144. Isparta, 2010, (Nuri Tuğlu ile birlikte).

23. “Türk Dünyasında İslami İlimler”, Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü İlmî Dergisi, sayı: 13-14, s. 21-

32, Bişkek/Kırgızistan, 2012.

24. “Orta Asya'da İslam’ın Yayılmasında Din Alimlerinin Rolü”, (Editör: M. Savaş Kafkasyalı) Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi İnceleme-araştırma dizisi, yayın no: 10,. s. 135-167, Ankara, Türkistan 2012

25. “Orta Asya’da İslâmî İlimlerin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi”, (Editör: M. Savaş Kafkasyalı) Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi İnceleme-araştırma dizisi, yayın no: 12,. II, s. 647-689, Ankara, Türkistan 2012

26. "Tefsîr Ve Te'vil" , (İzmirli İsmail Hakkı'dan sadeleştirme), Bilimname, V, 2004/2, Kayseri, s. 141- 168

 

ANSİKLOPEDİ MADDESİ:

 

1. "İbn Zencûye", Diyanet İslam Ansiklopedisi, C. 20, S. 462-463, İstanbul, 1999.

 

ÇEVİRİ MAKALELER

1. Muhammmed Nasiruddîn Elbânî, “ Âhâd Hadislerin Akâid Ve Ahkâmda Hüccet Olması Meselesi”, Çev. Ahmet Yıldırım, SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, 9, 125-143, 2002.

 

SEMPOZYUM BİLDİRİ ve MÜZAKERELERİ

 

1. Hz. Peygamber'in Zühd Hayatı, SDÜ İlahiyat Fakültesi I. Kutlu Doğum Sempozyumu Bildirileri, 21 Nisan 1998, Isparta, Bildiriler Kitabı, s. 81-105.

2. Mutasavvıfların Peygamber ve Sünnet Telakkileri ve Yansımaları, SDÜ İlahiyat Fakültesi Dekanlığı III. Kutlu Doğum Sempozyumu Bildirileri, 20 Nisan 2000, Isparta 2001. Bildiriler Kitabı, s. 149-163,.

3. Hadislerde Yaratılış Problemi, SDÜ İlahiyat Fakültesi IV. Kutlu Doğum Sempozyumu Bildirileri, 20 Nisan 2001, Isparta, 2002. Bildiriler Kitabı, 193-207

4. Hz. Peygamber’in Bilgisi ve Bilgi Alanları, SDÜ İlahiyat Fakültesi V. Kutlu Doğum Sempozyumu Bildirileri, 19-20 Nisan 2002, Isparta,2003, Bildiriler Kitabı, s. 295-322.

5. Hz. Muhammed ve Sade Hayatı, İslâmî İlimler Dergisi Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı Sempozyumu, 20-22 Nisan 2007, Çorum, Bildiriler Kitabı, s. 261-273.

6. Tasavvuf Literatüründe Gaybî Rivayetler, İSAV Vakfı tarafından düzenlenen İslam Düşüncesinde Gayb Problemi II Sempozyumu, Altunizade Kültür Merkezi, 11-12 Ekim, 2003, İstanbul 2004. Bildiriler Kitabı, s. 97-124.

7. Hadiste İşârî Yorum ve Mutasavvıfların Hadis Yorumlarında Yöntem Sorunu, SDÜ İlahiyat Fakültesi VI. Kutlu Doğum Sempozyumu, 21 Nisan 2003, Isparta 2006. Bildiriler Kitabı s. 155-163.

8. Cumhuriyet Dönemi Hadis-Tasavvuf İlişkisiyle İlgili Yapılan Çalışmaların Kaynak ve Metot Açısından Kritiği, II. Hadisçiler Toplantısı, 19-20 Temmuz 2003, Gerede.

9. Hadisleri Anlamada İşârî Yorum, KURAV Vakfı tarafından düzenlenen Günümüzde Sünnetin Anlaşılması Sempozyumu, 29-30 Mayıs Bursa 2004.

10. "Müsteşriklerin Tasavvufa Bakış Açısı ve Bu Sahada Yaptıkları Araştırmalar" Başlık Tebliğin Müzakeresi, Oryantalizmi Yeniden Okumak: Batı’da İslam Çalışmaları Sempozyumu, 11-12 Mayıs 2002- Adapazarı, 2003

11. Kaynak Olma ve Yorum Açısından Hadis Tasavvuf İlişkisi, Gerede, IV. Hadisçiler Toplantısı, 16-17 Temmuz 2005.

12. "Mutasavvıfların Hadisleri Anlama Ve Yorumlama Yöntemleri Üzerine", Ulusal Asrın İdraki ve İslam, İstanbul, 24-25 Mart, 2007.

13. "Tasavvufî Düşüncede Hz. Ali Ve Bu Düşünce İçerisinde Hz. Ali'ye Nispet Edilen Rivayetler", İzmir, 24-25 Ekim 2007.

14. Tasavvufî Düşünce ve Yorumlarda İrade ve Mürid, Meşiet ve İrade adlı Ulusal Sempozyum, 29 Şubat-1 Mart 2008, Süleymaniye Vakfı, Süleymaniye, İstanbul 2008.

15. Kazakistan’daki Karnak Medreseleri Ve Hadis Eğitim, Anadolu'nun İslamlaşma Sürecinde Daru'lHadisler Sempozyumu, 08-09.09.2012, 100. Yıl Kültür Merkezi, Çankırı 2012.

16. Alevî-Bektaşilerin Dinin Temel Kaynaklarından Kur'ân ve Sünnete Bakışı", Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu I, Isparta, 28-30 Eylül, 2005, Bildiriler Kitabı, s. 287-296.

17. Mevlânâ Düşüncesinde Peygamber Ve Sünnet Telakkisi Ve Yansımaları (Mustafa El-Mevlevî Güzelhisarî'nin (ö.1215/1800 ?) Mine'l-Mecâlisi'l-Mevleviyye Adlı Eseri Özelinde), Uluslararası

Düşünce ve Sanatta Mevlânâ, Çanakkale 25-28 Mayıs 2006, Bildiriler Kitabı, s. 195-202.

18. Orta-Asya Türkistan Coğrafyasında Yetişen Muhaddisler Ve Hadis İlmine Katkıları, Uluslar arası Türk Dünyasının İslamiyet’e Katkıları Sempozyumu, 31 Mayıs 1 Haziran, Isparta 2007, Bildiriler Kitabı, s. 243-252.

19. "İbn Rüşd'ün Nasları Anmada Te'vili Kullanması ve İşarî/Tasavvufî Yoruma Bakışı", Uluslar arası İbn Rüşd Sempozyumu, Sivas, 9-11 Ekim 2008.

20. "Fütüvvetnamelere Göre Ahilik Geleneğinde Hadis Kültürü", Uluslar arası 1. Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu, Kırşehir, 15-17 Ekim 2008.

21. "Âmidî'nin Eserlerinde Hadis Bilgisi ve Hadis Kullanımı", Uluslar arası Seyfuddîn Âmidî Sempozyumu, Diyarbakır, 24-26 Ekim 2008.

22. Kazakistan’da Modernite ve Din, İslam Medeniyeti ve Kazakistan’da Dini Meseleler Konulu Uluslar Arası Konferans, 3-5 Kasım 2009 Kazakistan/Türkistan, Bildiriler Kitabı, s. 149-156.

23. Hz. Peygamber'in (S.A) Yaşamında Zühd ve Modern Dünyada Önemi, 21. Ğasır bilim beruv jüyesi: Basekege Kabıletti Maman Dayarlav Maseleleri -Prof. Adil Ermekovtın Tuğanına 100 Jıl Toluvına Arnalğan Halıkaralık Ğılımi Konferençiya (25-27 Karaşa 2009) Materialdarı-, Çimkent 2009, Bildiriler Kitabı, s. 369-73.

24. Hoca Ahmed Yesevî Düşüncesinde Hz. Peygamber (s.a) ve Hadisin Yeri,Ğılim Men Bilimdegi İnnovasiyalık Teknologılar Attı Halıkaralık Gılimin-Tejiribelik Konferasıyasının Materialdarı I, Çimkent 2011, Bildiriler Kitabı, I, s. 298-304.

25. Sırderya Havzasının İslamlaşmasına Etkisi Olan Zahidled/Sufiler, İnnovasiyalık Teknologılar Arkılı Bilikti Mamandar Kalıptastıru Meseleleri Attı Halıkaralık Gılimin-Tejiribelik Konferasıyasının Materialdarı, Çimkent-Moskova 2010, Bildiriler Kitabı, s. 379-384.

26. Kazakistan'ın Yüksek Eğitiminde Temel İslam Bilimlerinin Okutulması, Hoca Ahmet Yesevi Tağılimi Jane Kazakistandağı Dini Bilim Beru Meseleleri Halıkaralık Simpoziyum Materiyallarının Jınağı (6-9 Savır, 6-9 Nisan) Türkistan 2011, Bildiriler Kitabı, s. 194-202.

27. Türklerde Peygamber Tasavvuru: Hoca Ahmed Yesevî Örneği”, Uluslararası Türk Dünyasında Din Anlayışları Sempozyumu (4-6 Kasım 2010), Isparta, 2011, Bildiriler Kitabı, s. 431-440

28. Türk Dünyasında İslami İlimler, Türk Dünyasında İslami İlimlerin Yeri Konulu Uluslar arası Konferans, 26-27 Nisan 2012, Türkistan-Kazakistan.

29. "Müslümanların Peygamber Tasavvuru", adlı tebliğin müzakeresi, Uluslararası Hz. Muhammed (a.s)'ı Tanıma ve Tanıtma Sempozyumu, Ankara, 21 Nisan, 2007 (DSİ Kongre Salonu)

30. Sade Hayat Ekonomik ve Mali Krize Çözüm Olabilir Mi? Global Mali Kriz Konulu Uluslararası Konferans, 1-5 Nisan 2010 Kırgızistan/Bişkek

31. , İzmirli İsmail Hakkı ve Şeyh Safvet'in Tartışmalarında Gazzali ve İhya Hadisleri, Modern Çağ ve Gazzali Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Isparta

32. Muhittin Düzenli tarafından sunulan "Hind Alt kıtası ve Mağrib Bölgesi'nde Modern Dönem Hadis Yorumu" adlı tebliğin müzakeresi, VII. Gerede Hadis Meclisi, 19-20. 07. 2008 Gerede.

 

KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009), Ahmet Yıldırım – Kişisel Bilgiler (aybu.edu.tr, 10.02.2020).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör