Mehmet Ulukütük

Sosyoloji Araştırmacısı, Akademisyen

Doğum
Eğitim
İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

 Akademisyen, sosyoloji araştırmacısı. 1979 yılında Gaziantep’te doğdu. İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olduktan (2003) sonra 2005-2008 arası Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Mantık Anabilim Dalı’nda “Anlama ve Gelenek: Hans Georg Gadamer’in Felsefi Hermeneutiğinde Anlamada Geleneğin Rolü Sorunu (Understanding and Traditon: The Problem of Role’s Traditon on Understanding in Gadamer’s Philosophical Hermeneutic)” başlıklı tez ile yüksek lisansını tamamladı.

2008-2013 arası Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı’nda doktora yaptı. Tez adı: “Muhammed Abid el-câbirîde din-akıl ilişkisinin epistemolojik analizi.”

2010-2012 arası Muş Alparslan Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde, 2014-2015 arası İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümünde, 2015-2018 arası Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde çalıştı.

Doç. Dr. Mehmet Ulukütük, Bursa Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

 

Kitapları:

 

Anlama ve Gelenek (2013), İslam Düşüncesinde Din ve Akıl (2017),

 

KAYNAK: TYB Akademi / Çağdaş İslâm Düşüncesi (Yıl:2 Sayı: 4 Ocak 2012), Dr. Öğr. Gör. Mehmet Ulukütük - Din Felsefesi Derneği (dfd.org.tr, 30.03.2020), Doç. Dr. Mehmet Ulukütük (akademik.yok.gov.tr, 30.03.2020), Doç. Dr. Mehmet Ulukütük  (sayfam.btu.edu.tr, 30.03.2020), Doç. Dr. Mehmet Ulukütük (dergipark.org.tr, 30.03.2020).

ANLAMA VE GELENEK

BİLSAM YAYINLARI

 

Sosyal bilimlerin ve aslında bilimsellik vasfına ve ismine sahip tüm insan etkilerinin içinde bulundukları bunalımlardan kurtulmak için geliştirilen bir açılım olarak hermeneutik, insan eli ve düşüncesinden çıkmış her şeyi anlamak ve yorumlamak gibi tamamen insanın anlama yetisini merkeze alan bir amaç gütmektedir. Bugün bazen postmodern bağlamda, bazen de Kıta Avrupası bağlamlarında ele alınsa ve etki alanları edebiyattan sosyolojiye, politik tartışmalardan, antroplojik etkinliklere kadar uzansa da, o içinde her zaman geçmişinden devraldığı mitolojik ve teolojik problemleri ve kavramları barındırmaya devam etmektedir.

Modern dönemde Schleiermacher ve Dilthey tarafından metadolojik yaklaşımlar çerçevesinde işlense de, Heidegger`le varoluşsal bir mahiyete bürünmüş ve nihayet gadamer`le tam anlamıyla felsefi bir probleme/etkinliğe kavuşmuştur. hermeneutiğin, gadamer`le ulaştığı felsefi düzey, hermeneutik araşatırmalarda bir dönüm noktası olmuştur. gadamer`le hermeneutik artık doğa bilimlerinin yanında ve altında bağımsızlığına kavuşmuş naif bir insan/tin bilimleri konumundan (Scheiermacher), şans oyununa dönüşen metadolojik bir tercih sıkıntısından (Dilthey), modernliğe karşı radikal bir hiçcilik refleksinden (Heidegger), teolojinin emrinde `kehanetler ve mucizeleri yorumlayan bir techne hermeneutike`den (Friedrick Ast) sıyrılmış, geçmiş ile gelecek arasında `bugün`ün, `şimdi`nin ve burada olmanın ne anlmaa geldiğinin anlaşılmasına yerini bırakmıştır.

Bu çalışma Heidegger`in Varlık ve Zaman`ı ve gadamer`in hakikat ve Yönteml`i Anlama ve Gelenek ilişkileri bağlamında yeniden okuma ve yorumlama girişimi olup Osmanlı- Cumhuriyet entelektüel geleneğine mütevazi bir katkı yapmayı amaçlamaktadır.

 

Yazar: Tanıtım Bülteni

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE DİN VE AKIL

Yakın zamanda ebediyete uğurladığımız İslam düşünürü Muhammed Âbid Câbirî ömrü boyunca akıl ve din bağlamındaki çalışmalarıyla gündemde kalmayı başarmıştır. İslam âleminin değişen koşullara uyum sağlaması açısından modernite ve yeniden yapılanma sorunlarına yoğunlaşmış ve Müslümanlar olarak modernliğin neden gerçekleştirilemediğinin cevabını aramıştır.  Bu doğrultuda aklın, tarihsel ve yapısal konumunun analizini yapmıştır.

Bu eserde “İslam düşüncesine göre akıl nedir?”, “Farklı bilgi kuramlarının akılla ilgili yaklaşımları nelerdir?” gibi sorulara cevap aranmaktadır. Ayrıca bu kitap, aklı din bağlamında sorgulayan meraklı okuyuculara da yeni ufuklar açacaktır.

 

Yazar: Tanıtım Bülteni

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör