Mahmud Celaleddin Paşa (Besteci)

Müzisyen, Devlet Adamı, Hattat, Şair

Doğum
Ölüm
18 Ocak, 1899
Eğitim
Dârülmaarif
Diğer İsimler
Celâl

Devlet adamı, nazır, hattat, besteci, şair (D. 1839, Vefa / İstanbul – Ö. 18 Ocak 1899, İstanbul). Tarihe ve edebiyata ait bazı eserleri ile tanınmış ve İkinci Abdülhamit zamanında Nazırlıkta bulunmuş Osmanlı Vezirlerindendir. Sadrazam Çorlulu Ali Paşa soyundandır. Dedesi Kazasker Ziya Bey, babası İstanbul defterdarlarından Mehmed Aziz Bey’dir. Çorluluzâdelerin tek erkek çocuğu olduğu için yetişmesine özen gösterildi. Bayezid Rüştiyesinde (ortaokul) ve Dârülmaarifte okudu, Şakir Efendi’den Arapça, yabancı öğretmenlerden Fransızca öğrendi.

Memurluğa Meclis-i Vâlâ Mazbata Odasında başladı, Sadaret Mektubî Kalemine girdi. 1867 yılında Âli Paşa ile Girit adasına gitti, çalışkanlılığı ve düzenliliği ile paşanın güvenini kazanarak mühürdar oldu. Sultan Abdülhamid’in tahta çıkışından sonra Bab-ı Âli’den ayrıldı. O sıralarda yeni açılmış olan Şûra-yı Devlet (Danıştay) Tanzimat Dairesi Başkanı oldu. Aynı zamanda Bab-ı Âli’deki memurlara devletler hukuku okuttu. Henüz otuz yaşında iken devletin önemli kadrolarında görev aldı.

Âli Paşa’nın ölümünden sonra, Mahmud Nedim Paşa döneminde görevinden uzaklaştırıldı. Yusuf Kâmil Paşa zamanında görevine geri dönerek Paşa ile Mısır’a gitti, kırk iki yaşında kendisine Vezirlik rütbesi verildi. Girit ve Sisam adasında çıkan karışıklıkları düzenlemek için görevlendirilerek ikinci kez Girit’e gitti. Adadaki düzeni sağlayarak İstanbul’a döndü.

1887 yılında Maliye Nazırlığına getirildi, yedi ay sonra azledildi. 1889’da Girit’e vali olarak üçüncü gidişi ve isyanın bastırılışı sırasında, isyancıların suikastine uğrayarak başından kurşun yarası aldı. Bu olay üzerine özel bir gemi ile İstanbul’a getirildi, bir daha adaya dönmedi.

1891’de Ticaret ve Nafıa Nazırı (Bayındırlık Bakanı) oldu, kısa bir süre Bursa Valiliği yaptı. Halil Rıfat Paşa kabinesinde 1897’de son kez Nafıa Nazırı oldu ve ölünceye kadar bu görevinde kaldı. Beşiktaş’taki Yahya Efendi Türbesi Bahçesine gömüldü.

Mahmud Celâleddin Paşa iki kez evlendi. On sekiz yaşında iken evlendiği ilk eşinden, daha sonra büyükelçi olan Salih Münir Paşa dünyaya geldi. Aslen Kırımlı olan ve Fransa’da öğrenim görmüş ikinci eşi Leylâ Hanım’dan altı erkek bir kız çocuğu oldu. Leyla Hanım 1922 yılında öldü. Şemseddin Ziya Bey, Aziz Esenbel, Atıf Esenbel oğlu, eski büyükelçilerden Melih Esenbel torunu, Ayşe Vildan Hanım ise kızıdır. Kendisinin nazik, duygulu, yakışıklı, yoksullara yardım eden, antika meraklısı, zengin bir kütüphane sahibi, kültürlü, tutuculuğu sevmeyen, dininin gereklerini yerine getiren, sanat seven ve sanatkârları koruyan bir kişiliği vardı. Hat sanatı ile de uğraştı, rik’a tarzı yazıda ustaydı.

Şiirlerinde Celâl mahlasını kullandı. Mûsikîyi ünlü müzisyen Dellâlzâde İsmail Efendi’den öğrendi, zamanla geniş bir repertuar edindi. Bununla kalmayarak kişisel çalışmaları ile bilgisini ilerletti. Çağdaşı olan Tanbûri Cemil Bey, Kemençeci Vasilâki, Lemi Atlı ve daha nice değerli sanatkârı himaye etti, onlardan yararlandı. Sesi güzeldi ve temiz bir üslûpla okurdu. Haftanın belli günlerinde konağı sanatkârlarla dolar, bir konservatuar gibi çalışırdı. Türk müziği kadar olmasa bile, Batı müziği ile de uğraşmış ve bu alanı da tanımaya çalışmıştı. XIX. yüzyılın yetiştirdiği önemli bir şarkı bestecisidir. Şarkı formundaki eserlerinin güftesinin çoğu kendisinindir. Bestecilikte Hacı Ârif Bey ile Şevki Bey’in etkileri, izleri sezilir. Şarkı şeklinde yazdığı şiirleri, kendisinden başka bestekârlar tarafından da bestelendi. En çok bilinen şarkısı “Fitneler Gizlenmiş Mahmur Gönlüne” adlı eseridir.

 

ESERLERİ:

 

Mir’at-i Hakikat (tarih, 1893), Ravzatü’l-Kâmilîn (Şefiknâme’nin şerhi), Girit Tarihi, Şiir ve Şarkılar (2 cilt). Mecmûa-i Eş’ârı adlı eseri basılmadı.

 

KAYNAKÇA: İbrahim Alâettin Gövsa / Türk Meşhurları Ansiklopedisi (1946), Vural Sözer / Müzik ve Müzisyenler Ansiklopedisi (1964), Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri II (1972), Yurt Ansiklopedisi (6. cilt, 1984), Mehmet Turan Yarar / Doruktan Doruğa - Güfte Şairleri (1992), Sadun Aksüt / Türk Musikisinin 100 Bestekârı (1993), İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. 1, 1999), İhsan Işık / Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007), Nuri Özcan / TDV İslâm Ansiklopedisi (c. 27, 2003), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör